Jeremiah 33

Okuhle kuzabuyiswa eJerusalema

1 Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya ngokwesibili, esavalelwe egumeni labalindi, lathi: 2I Nkosi eyenza umhlaba leyawubumba, yawumisa waqina, yona ethiwa yi Nkosi, ithi: 3Ngibiza, ngizasabela, ngikutshele izinto ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. 4Ngoba i Nkosi, uNkulunkulu wakoIsrayeli, ithi mayelana lezindlu zalumuzi langendlu yamakhosi akoJuda. ezidilizwe ukuthi kwenziwe indawo yokuvika phambi kwamadundulu okuvimbezela laphambi kwenkemba: 5AmaKhaladiya azafika ukulwa, azigcwalise ngezidumbu zabantu engizabatshaya ekuthukutheleni kwami lekufuthekeni kwami; ngoba lumuzi ngiwufihlele ubuso bami ngenxa yobubi babo bonke. 6Khangela, ngizawulethela impilo enhle lokusiliswa; ngizabasilisa abantu bawo, ngibatshengise ukuphumelela lokulondoloza kwami okunengi. 7Ngizabuyisa abathunjwa bakoJuda labakoIsrayeli, ngibamise babe njengakuqala, 8ngibahlambulule kubo bonke ububi babo abona ngabo kimi, ngibathethelele isono sabo lobubi bokungihlamuka kwabo.

9IJerusalema izakuba libizo elingijabulisayo, udumo lwami lokuzincoma kwami, kuzo zonke izizwe zomhlaba ezizakuzwa ngokuhle konke engibenzela khona; zizakwesaba, zithuthumele ngokuhle konke langokuphumelela konke engibenzele khona. 10I Nkosi ithi: Kulindawo elithi iyinkangala engelamuntu lenyamazana, emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema eziyinkangala engelamuntu lenyamazana, kuzazwakala futhi 11ilizwi lokuthaba lelizwi lentokozo, ilizwi lomyeni lelomakoti, lelizwi labahlabelayo lapho beletha iminikelo yabo yokubonga ethempelini lami besithi: Bongani i Nkosi yamabandla, ngoba ilungile, ngoba isihawu sayo simi kuze kube nininini. Ngoba ngizabuyisa abantu belizwe babe njengakuqala. kutsho i Nkosi. 12I Nkosi yamabandla ithi: Kuyona le indawo eyinkangala engelamuntu lenyamazana, lemizini yonke yakhona, kuzakuba khona futhi imizi yabelusi abazaphuma kuyo lemihlambi yabo. 13Emizini yemaqaqeni lemizini yeShefela lemizini yeningizimu, lelizweni lakoBhenjamini, ezindaweni eziseduze leJerusalema, lemizini yakoJuda, izimvu zizabuya zidlule phambi kwalabo abazibalayo, kutsho i Nkosi. 14Khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizagcwalisa isithembiso engasenza endlini yakoIsrayeli lendlini yakoJuda.

15Ngalezonsuku langalesosikhathi ngizahlumisela uDavida uGatsha olulungileyo, oluzakwenza ukulunga lobuqotho elizweni. 16Ngalezonsuku uJuda uzakhululwa, leJerusalema ivikeleke. Yileli ibizo elizabizwa ngalo elithi: I Nkosi ukulunga kwethu.

17Ngoba i Nkosi ithi: UDavida kayikuswela
 kayikuswela: Heb.  kakuyikuqunywa kuDavida.
umuntu wokuhlala esihlalweni sobukhosi sendlu kaIsrayeli,
18lakubapristi abangamaLevi kakuyikusweleka
 kakuyikusweleka: Heb.  kakuyikuqunywa kubapristi.
umuntu wokutshisa iminikelo yokutshiswa phambi kwami, lokutshisa iminikelo yempuphu, lokunikela imihlatshelo insuku zonke.

19Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lisithi: 20I Nkosi ithi: Uba lingasephula isivumelwano sami semini lesivumelwano sami sobusuku, ukuze kungabi khona imini lobusuku ngesikhathi sakho, 21khona lesivumelwano sami lenceku yami uDavida sizakwephulwa, ukuze angabi landodana yokubusa esihlalweni sakhe sobukhosi, lesivumelwano sami labapristi abangamaLevi abangikhonzayo sizakwephulwa. 22Njengoba amabutho amazulu engebalwe, letshebetshebe lolwandle lingalinganiseki, ngokunjalo ngizakwandisa inzalo kaDavida inceku yami labapristi abangamaLevi abangikhonzayo.

23Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lathi: 24Kawuqaphelisanga yini abakutshoyo lababantu ukuthi: I Nkosi izilahlile indlu zombili ebizikhethile? Ngalokho-ke babadelela abantu bami, babenza bangabe besaba yisizwe emehlweni abo. 25Itsho njalo i Nkosi: Uba isivumelwano sami singekho emini lebusuku, ngingamisanga izimiso zamazulu lomhlaba, 26ngizalahla inzalo kaJakobe lenzalo kaDavida inceku yami, kangiyikukhetha omunye wenzalo yakhe ukuze abuse phezu kwenzalo kaAbrahama loIsaka loJakobe. Ngoba ngizabuyisa abantu babo, ngibe lesihawu kibo.

Copyright information for Ndebele