Jeremiah 34

UJeremiya uxwayisa uZedekhiya

1 Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya, lapho uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni lebutho lakhe lonke, lemibuso yonke yomhlaba eyayibuswa nguye, labo bonke abantu bakhe, babesilwa bemelene leJerusalema layo yonke imizi yayo, 2lathi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Hamba uyekuthi kuZedekhiya inkosi yakoJuda: I Nkosi ithi: Khangela, ngizanikela lumuzi esandleni senkosi yaseBhabhiloni, izawutshisa ngomlilo. 3Kawuyikuphunyuka esandleni sayo, kodwa uzabanjwa isibili, unikelwe ezandleni zayo; uzabonana lenkosi yeBhabhiloni, likhulumisane; futhi uzakuya eBhabhiloni. 4Zwana ilizwi le Nkosi, wena Zedekhiya, nkosi yakoJuda. I Nkosi ithi ngawe: Kawuyikufa ngenkemba. 5Kodwa uzakufa ngokuthula. Njengoba impepha yatshiselwa oyihlo, amakhosi ayephambi kwakho, ngokunjalo abantu bazakutshisela lawe impepha, bakulilele lawe, bathi: Maye ngenkosi! Ngoba ngilitshilo lelolizwi, kutsho i Nkosi. 6UJeremiya umprofethi wasewakhuluma wonke lamazwi kuZedekhiya inkosi yakoJuda eJerusalema, 7lapho ibutho lenkosi yeBhabhiloni lisilwa limelene leJerusalema layo yonke imizi yakoJuda eyayisisele, iLakishi leAzeka: ngoba yiyo imizi ebiyelweyo eyakoJuda eyayisisele.

Mayelana lezigqili ezazingakhululwanga

8Ilizwi elafika kuJeremiya livela e Nkosini, emva kokuthi uZedekhiya inkosi esenzile isivumelwano labo bonke abantu eJerusalema ukubamemezela ukukhululeka, 9ukuthi wonke umuntu akhulule isigqili sakhe, laye wonke umuntu isigqilikazi sakhe, umHebheru kumbe umHebherukazi, ukuze kungabi khona umuntu owenza umfowabo umHebheru abe yisigqili. 10Bonke balalela, iziphathamandla zonke labantu bonke abenze lesosivumelwano sokuthi wonke umuntu akhulule isigqili sakhe lesigqilikazi sakhe ukuze zihambe, zingaphindi zenziwe zibe yizigqili futhi; balalela, bazikhulula. 11Kodwa emva kwalokho baphenduka, bazibuyisa izigqili lezigqilikazi zabo ababezikhulule, babuya bazehlisela phansi zaba yizigqili lezigqilikazi.

12Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lisithi: 13I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Mina ngenze isivumelwano laboyihlo mhla ngibakhupha elizweni leGibhithe, endaweni yobugqili, ngathi: 14Ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa lonke lizakhulula izihlobo zenu amaHebheru ezithengiswe kini, zalisebenzela iminyaka eyisithupha, lizikhulule ekulisebenzeleni kwazo. Kodwa oyihlo kabangilalelanga, kabangizwanga. 15Lina-ke seliphendukile lamuhla, lenza okulungileyo emehlweni ami, lamemezela ukukhululeka kubomakhelwane benu, lenza isivumelwano phambi kwami endlini lapho ibizo lami elidunyiselwa khona; 16kodwa-ke seliphendukile futhi, lalingcolisa ibizo lami lapho ngulowo lalowo wenu ebuyisa isigqili sakhe lesigqilikazi sakhe ebelizikhululile njengokufisa kwazo, lazehlisela phansi, zaba yizigqili lezigqilikazi zenu. 17Ngakho-ke kutsho i Nkosi: Kalingilalelanga, kalimemezelanga inkululeko, kube ngulowo lalowo kumhlobo wakhe lakumakhelwane wakhe; khangelani, sengizavumela inkemba lomatshayabhuqe wesifo lendlala ukuze kulehlele. Ngizalenza libe yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba. 18Abantu abaseqileyo isivumelwano sami, abangagcinanga amazwi esivumelwano ababesenze phambi kwami, ngizabenza babe njengethole lesivumelwano abalidabula kabili, badlula phakathi kwalo, 19ngitsho iziphathamandla zakoJuda leziphathamandla zeJerusalema, abathenwa labapristi, labo bonke abantu belizwe abadabula phakathi kwenhlangothi zethole. 20Ngizabanikela ezandleni zezitha zabo lezandleni zalabo abadinga ukubabulala. Izidumbu zabo zizakuba yikudla kwenyoni zamazulu lenyamazana zeganga. 21LoZedekhiya inkosi yakoJuda leziphathamandla zakhe ngizabanikela ezandleni zezitha zabo, lezandleni zalabo abadinga ukubabulala, lesandleni sebutho lenkosi yeBhabhiloni esisukile kini. 22Khangelani, ngizalaya, kutsho i Nkosi, ngibabuyise kulumuzi; bazakulwa bemelene lawo, bawuthumbe, bawutshise ngomlilo, ngichithe imizi yakoJuda ibe yinkangala engelamuntu.

Copyright information for Ndebele