Jeremiah 35

Ukulalela kwamaRekabi

Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya ensukwini zikaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, lathi: Yana endlini yamaRekabi, ukhulume lawo, uwalethe ethempelini uwangenise kwenye indlu yalo, ubusuwanika iwayini ukuze anathe. Ngasengithatha uJahazaniya indodana kaJeremiya, indodana kaHabaziniya, labafowabo, lawo wonke amadodana akhe, lendlu yonke yamaRekabi. Ngabaletha ethempelini, ngabangenisa endlini yamadodana kaHanani indodana kaIgidaliya, umuntu kaNkulunkulu, eyayiseduze lendlu yeziphathamandla, ngaphezu kwendlu kaMahaseya indodana kaShaluma umlindisango. Ngasengibeka phambi kwamaRekabi izimbiza ezigcwele iwayini, kanye lezinkezo, ngathi kibo: Nathani nanti iwayini. Kodwa baphendula bathi: Kasilinathi iwayini, ngoba uJonadabi indodana kaRekabi, ubaba, wasilaya wathi: Lingalinathi iwayini lina labantwana benu kuze kube nininini, lingakhi izindlu, lingahlanyeli inhlanyelo, lingabi lazivini; kodwa lihlale emathenteni insuku zenu zonke ukuze lihlale insuku ezinengi elizweni elihlezi kilo. Salilalela ilizwi likaJonadabi indodana kaRekabi, ubaba, kukho konke asilaya ngakho, ukuthi singanathi iwayini insuku zethu zonke thina labomkethu lamadodana ethu lamadodakazi ethu, lokuthi singakhi izindlu zokuhlala; kasilazivini lamasimu, kasihlanyeli inhlanyelo, 10 kodwa sihlala emathenteni, senze konke lokho ubaba uJonadabi asilaya khona. 11 Kodwa kwathi lapho uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ifika ukuhlasela ilizwe, sathi: Asihambeni siye eJerusalema, sibalekele ibutho lamaKhaladiya lebutho lamaSiriya. Sesihlala eJerusalema.

12 Laselifika ilizwi le Nkosi kuJeremiya lisithi: 13 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli ithi: Hamba uyetshela abantu bakoJuda labakhileyo eJerusalema ukuthi: Kaliyikuvuma ukulaywa lokulalela amazwi ami yini? kutsho i Nkosi. 14 Ugciniwe umlayo uJonadabi indodana kaRekabi awunika amadodana akhe wokuthi anganathi iwayini; kuze kube lamuhla kawalinathi, ngoba awulalele umlayo kayise. Lami ngikhulumile kini ngivuke ngovivi ngikhuluma, kodwa kalingilalelanga. 15 Ngithume kini zonke inceku zami abaprofethi, ngivuke ngovivi ngithuma, ngisithi: Phendukani lonke endleleni yenu embi, lenze izenzo zenu zibe zinhle, lingalandeli abanye onkulunkulu ukuthi libakhonze, ukuze lihlale elizweni engalinika lina laboyihlo. Kodwa kalingilalelanga, kalingizwanga. 16 Amadodana kaJonadabi indodana kaRekabi awugcinile umlayo uyise awanika wona, kodwa lababantu kabangilalelanga. 17 Ngakho-ke i Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizakwehlisela phezu kwabakoJuda laphezu kwabakhileyo bonke eJerusalema konke okubi engikukhulume ngabo; ngoba ngikhulumile kibo, kabangilalelanga, ngibabizile, kodwa kabasabelanga.

18 UJeremiya wathi endlini yamaRekabi: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Ngenxa yokuthi lilalele umlayo kaJonadabi uyihlo, lagcina yonke imilayo yakhe, lenza njengokulilaya kwakhe. 19 Ngakho-ke i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: UJonadabi indodana kaRekabi kayikuswela
 kayikuswela: Heb.  kakuyikuqunywa kuJonadabi.
umuntu ozakuma phambi kwami insuku zonke.

Copyright information for Ndebele