Jeremiah 36

Ukubalwa lokutshiswa komqulu wencwadi

1 Kwathi ngomnyaka wesine wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, lelilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya, lathi: 2Thatha umqulu wencwadi, ubhale kiwo wonke amazwi engiwakhulume kuwe ngoIsrayeli langoJuda langazo zonke izizwe, kusukela esukwini engakhuluma kuwe ngoIsrayeli langoJuda langazo zonke izizwe, kusukela esukwini engakhuluma ngalo kuwe, ensukwini zikaJosiya, kuze kube lamuhla. 3Mhlawumbe indlu yakoJuda izakuzwa konke okubi engicabanga ukukwenza kiyo, ukuze baphenduke bonke endleleni yabo embi, ukuze ngithethelele ububi babo lesono sabo.

4UJeremiya wasebiza uBaruki indodana kaNeriya, uBaruki wabhala emqulwini wencwadi okuvela emlonyeni kaJeremiya wonke amazwi e Nkosi, eyayiwakhulume kuye. 5UJeremiya wasesithi kuBaruki: Mina ngivinjelwe ukungena ethempelini; 6hamba wena, mhla wosuku lokuzila ukudla, ufunde emqulwini wencwadi owubhalileyo, wonke amazwi e Nkosi engikutshele wona, uwafunde phambi kwabantu bonke ethempelini; uwafunde futhi phambi kwabantu bonke bakoJuda abavela emizini yabo. 7Mhlawumbe umkhuleko wabo ungezwakala e Nkosini, baphenduke bonke endleleni yabo embi, ngoba ulaka lwe Nkosi lukhulu kanye lokuthukuthela kwayo ngalababantu. 8UBaruki indodana kaNeriya wakwenza konke uJeremiya umprofethi ayemlaye khona, ukuze afunde amazwi e Nkosi asemqulwini ethempelini.

9Emnyakeni wesihlanu wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, ngenyanga yesificamunwemunye, bonke abantu abaseJerusalema, labantu bonke abavela emizini yakoJuda besiza eJerusalema, bamemezela usuku lokuzila ukudla phambi kwe Nkosi. 10UBaruki wawafunda wonke amazwi kaJeremiya asemqulwini wencwadi phambi kwabo bonke abantu ethempelini, endlini kaGemariya indodana kaShafani, umbhali, eyayisegumeni elingaphezulu, ekungeneni kweSango elitsha lethempeli.

11Kwathi lapho uMikhaya indodana kaGemariya, indodana kaShafani, esizwa wonke amazwi e Nkosi avela emqulwini wencwadi, 12waya esigodlweni, wangena endlini yombhali; khangela, zonke iziphathamandla zazikhona lapho, oElishama umbhali, loDelaya indodana kaShemaya, loElinathani indodana kaAkhibhori, loGemariya indodana kaShafani, loZedekhiya indodana kaHananiya, lezinye zonke iziphathamandla. 13UMikhaya wabatshela wonke amazwi ayewezwile, lapho uBaruki efunda umqulu wencwadi phambi kwabantu. 14Zonke iziphathamandla zasezithuma uJehudi indodana kaNethaniya, indodana kaShelemiya, indodana kaKushi, ukuze athi kuBaruki: Thatha umqulu wencwadi owufunde phambi kwabantu, uze lawo. Ngakho uBaruki indodana kaNeriya wawuthatha umqulu wencwadi, waya kuzo. 15Bathi kuye: Hlala phansi, uwufunde. UBaruki wasebafundela. 16Bathi ukuwezwa wonke amazwi, bakhangelana bethukile, bathi kuBaruki: Sizayitshela inkosi wonke amazwi la. 17Bambuza uBaruki bathi: Sitshele, wawabhala njani wonke lamazwi? UJeremiya wakutshela wona yini? 18UBaruki wathi: UJeremiya wangitshela wonke lamazwi, ngawabhala ngeyinki emqulwini wencwadi. 19Iziphathamandla zasezisithi kuBaruki: Hamba uyecatsha, wena loJeremiya, ungatsheli muntu lapho elikhona.

20Zasezingena enkosini egumeni, seziwubekile umqulu wencwadi endlini kaElishama umbhali; zayibikela inkosi wonke amazwi. 21Inkosi yasithuma uJehudi ukuthi awulande umqulu wencwadi; wawuthatha endlini kaElishama umbhali; uJehudi wayifundela inkosi lazo zonke iziphathamandla ezazilenkosi. 22Kwakuyinyanga yesificamunwemunye, inkosi yayihlezi endlini yobusika, kubasiwe umlilo embawuleni phambi kwayo. 23Kwathi lapho uJehudi esefundile amakhasi amathathu loba amane, inkosi yawasika ngengqamu, yawaphosela emlilweni osembawuleni, waze watsha waphela umqulu wonke wencwadi. 24Kodwa inkosi lenceku zayo ezawezwayo wonke lamazwi kabesabanga, kabadabulanga izembatho zabo. 25Kwathi lalapho oElinathani loDelaya loGemariya beyincenga inkosi ukuthi ingawutshisi umqulu, kayibalalelanga. 26Inkosi yalaya uJerameli indodana yenkosi, loSeraya indodana kaAziriyeli, loShelemiya indodana kaAbideli, ukuze babambe uBaruki umbhali loJeremiya umprofethi; kodwa i Nkosi yabafihla.

27Kwathi lapho inkosi uJehoyakhimi isiwutshisile umqulu owawulamazwi kaJeremiya ayebhalwe nguBaruki, ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lathi: 28Thatha omunye umqulu wencwadi, ubhale kuwo wonke amazwi ayesemqulwini wokuqala owatshiswa nguJehoyakhimi inkosi yakoJuda. 29Mayelana loJehoyakhimi inkosi yakoJuda uzakuthi: I Nkosi uNkulunkulu ithi: Uwutshisile umqulu wencwadi, wathi: Ubhaleleni kiwo ukuthi inkosi yeBhabhiloni izafika isibili, ilichithe lelilizwe, ibulale bonke abantu lenyamazana? 30Ngakho-ke i Nkosi ithi mayelana loJehoyakhimi inkosi yakoJuda: Kayikuba lamuntu wokuhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida; lesidumbu sakhe sizaphoselwa ekutshiseni kwelanga lekuqandeni kobusuku. 31Ngizamtshaya yena kanye lenzalo yakhe, lenceku zakhe ngenxa yobubi babo; ngizakwehlisela phezu kwabo laphezu kwabo bonke abakhileyo eJerusalema laphezu kwabantu bakoJuda konke okubi engikukhulume ngabo, ngoba bengalalelanga.

32UJeremiya wasethatha omunye umqulu, wawunika uBaruki umbhali indodana kaNeriya, owabhala kiwo wonke amazwi kaJeremiya, wonke amazwi omqulu wokuqala owatshiswa nguJehoyakhimi inkosi yakoJuda; kwengezelelwa kiwo amazwi amanengi afanana lawo.

Copyright information for Ndebele