Jeremiah 36

Ukubalwa lokutshiswa komqulu wencwadi

Kwathi ngomnyaka wesine wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, lelilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya, lathi: Thatha umqulu wencwadi, ubhale kiwo wonke amazwi engiwakhulume kuwe ngoIsrayeli langoJuda langazo zonke izizwe, kusukela esukwini engakhuluma kuwe ngoIsrayeli langoJuda langazo zonke izizwe, kusukela esukwini engakhuluma ngalo kuwe, ensukwini zikaJosiya, kuze kube lamuhla. Mhlawumbe indlu yakoJuda izakuzwa konke okubi engicabanga ukukwenza kiyo, ukuze baphenduke bonke endleleni yabo embi, ukuze ngithethelele ububi babo lesono sabo.

UJeremiya wasebiza uBaruki indodana kaNeriya, uBaruki wabhala emqulwini wencwadi okuvela emlonyeni kaJeremiya wonke amazwi e Nkosi, eyayiwakhulume kuye. UJeremiya wasesithi kuBaruki: Mina ngivinjelwe ukungena ethempelini; hamba wena, mhla wosuku lokuzila ukudla, ufunde emqulwini wencwadi owubhalileyo, wonke amazwi e Nkosi engikutshele wona, uwafunde phambi kwabantu bonke ethempelini; uwafunde futhi phambi kwabantu bonke bakoJuda abavela emizini yabo. Mhlawumbe umkhuleko wabo ungezwakala e Nkosini, baphenduke bonke endleleni yabo embi, ngoba ulaka lwe Nkosi lukhulu kanye lokuthukuthela kwayo ngalababantu. UBaruki indodana kaNeriya wakwenza konke uJeremiya umprofethi ayemlaye khona, ukuze afunde amazwi e Nkosi asemqulwini ethempelini.

Emnyakeni wesihlanu wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, ngenyanga yesificamunwemunye, bonke abantu abaseJerusalema, labantu bonke abavela emizini yakoJuda besiza eJerusalema, bamemezela usuku lokuzila ukudla phambi kwe Nkosi. 10 UBaruki wawafunda wonke amazwi kaJeremiya asemqulwini wencwadi phambi kwabo bonke abantu ethempelini, endlini kaGemariya indodana kaShafani, umbhali, eyayisegumeni elingaphezulu, ekungeneni kweSango elitsha lethempeli.

11 Kwathi lapho uMikhaya indodana kaGemariya, indodana kaShafani, esizwa wonke amazwi e Nkosi avela emqulwini wencwadi, 12 waya esigodlweni, wangena endlini yombhali; khangela, zonke iziphathamandla zazikhona lapho, oElishama umbhali, loDelaya indodana kaShemaya, loElinathani indodana kaAkhibhori, loGemariya indodana kaShafani, loZedekhiya indodana kaHananiya, lezinye zonke iziphathamandla. 13 UMikhaya wabatshela wonke amazwi ayewezwile, lapho uBaruki efunda umqulu wencwadi phambi kwabantu. 14 Zonke iziphathamandla zasezithuma uJehudi indodana kaNethaniya, indodana kaShelemiya, indodana kaKushi, ukuze athi kuBaruki: Thatha umqulu wencwadi owufunde phambi kwabantu, uze lawo. Ngakho uBaruki indodana kaNeriya wawuthatha umqulu wencwadi, waya kuzo. 15 Bathi kuye: Hlala phansi, uwufunde. UBaruki wasebafundela. 16 Bathi ukuwezwa wonke amazwi, bakhangelana bethukile, bathi kuBaruki: Sizayitshela inkosi wonke amazwi la. 17 Bambuza uBaruki bathi: Sitshele, wawabhala njani wonke lamazwi? UJeremiya wakutshela wona yini? 18 UBaruki wathi: UJeremiya wangitshela wonke lamazwi, ngawabhala ngeyinki emqulwini wencwadi. 19 Iziphathamandla zasezisithi kuBaruki: Hamba uyecatsha, wena loJeremiya, ungatsheli muntu lapho elikhona.

20 Zasezingena enkosini egumeni, seziwubekile umqulu wencwadi endlini kaElishama umbhali; zayibikela inkosi wonke amazwi. 21 Inkosi yasithuma uJehudi ukuthi awulande umqulu wencwadi; wawuthatha endlini kaElishama umbhali; uJehudi wayifundela inkosi lazo zonke iziphathamandla ezazilenkosi. 22 Kwakuyinyanga yesificamunwemunye, inkosi yayihlezi endlini yobusika, kubasiwe umlilo embawuleni phambi kwayo. 23 Kwathi lapho uJehudi esefundile amakhasi amathathu loba amane, inkosi yawasika ngengqamu, yawaphosela emlilweni osembawuleni, waze watsha waphela umqulu wonke wencwadi. 24 Kodwa inkosi lenceku zayo ezawezwayo wonke lamazwi kabesabanga, kabadabulanga izembatho zabo. 25 Kwathi lalapho oElinathani loDelaya loGemariya beyincenga inkosi ukuthi ingawutshisi umqulu, kayibalalelanga. 26 Inkosi yalaya uJerameli indodana yenkosi, loSeraya indodana kaAziriyeli, loShelemiya indodana kaAbideli, ukuze babambe uBaruki umbhali loJeremiya umprofethi; kodwa i Nkosi yabafihla.

27 Kwathi lapho inkosi uJehoyakhimi isiwutshisile umqulu owawulamazwi kaJeremiya ayebhalwe nguBaruki, ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya lathi: 28 Thatha omunye umqulu wencwadi, ubhale kuwo wonke amazwi ayesemqulwini wokuqala owatshiswa nguJehoyakhimi inkosi yakoJuda. 29 Mayelana loJehoyakhimi inkosi yakoJuda uzakuthi: I Nkosi uNkulunkulu ithi: Uwutshisile umqulu wencwadi, wathi: Ubhaleleni kiwo ukuthi inkosi yeBhabhiloni izafika isibili, ilichithe lelilizwe, ibulale bonke abantu lenyamazana? 30 Ngakho-ke i Nkosi ithi mayelana loJehoyakhimi inkosi yakoJuda: Kayikuba lamuntu wokuhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida; lesidumbu sakhe sizaphoselwa ekutshiseni kwelanga lekuqandeni kobusuku. 31 Ngizamtshaya yena kanye lenzalo yakhe, lenceku zakhe ngenxa yobubi babo; ngizakwehlisela phezu kwabo laphezu kwabo bonke abakhileyo eJerusalema laphezu kwabantu bakoJuda konke okubi engikukhulume ngabo, ngoba bengalalelanga.

32 UJeremiya wasethatha omunye umqulu, wawunika uBaruki umbhali indodana kaNeriya, owabhala kiwo wonke amazwi kaJeremiya, wonke amazwi omqulu wokuqala owatshiswa nguJehoyakhimi inkosi yakoJuda; kwengezelelwa kiwo amazwi amanengi afanana lawo.

Copyright information for Ndebele