Jeremiah 37

UJeremiya ufakwa entolongweni

1 UZedekhiya indodana kaJosiya waba yinkosi esikhundleni sikaKoniya indodana kaJehoyakhimi, wabekwa nguNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ukuze abuse elizweni lakoJuda. 2Kodwa yena lenceku zakhe labantu belizwe kabawalalelanga amazwi e Nkosi eyayiwakhulume ngoJeremiya umprofethi. 3Inkosi uZedekhiya yathuma uJehukali indodana kaShelemiya loZefaniya umpristi indodana kaMahaseya kuJeremiya umprofethi, yathi: Ake usikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wethu. 4UJeremiya wayesahamba phakathi kwabantu engakafakwa entolongweni. 5Ibutho likaFaro laliphumile eGibhithe; kwathi lapho amaKhaladiya ayevimbezela iJerusalema ekuzwa lokho, asuka eJerusalema.

6Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya umprofethi lathi: 7I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Lizakuthi enkosini yakoJuda elithume ukubuza kimi: Khangela, ibutho likaFaro elize ukulisiza selizabuyela eGibhithe, elizweni lalo. 8AmaKhaladiya azabuya, alwe emelene lumuzi, awuthumbe, awutshise ngomlilo. 9I Nkosi ithi: Lingazikhohlisi ngokuthi: AmaKhaladiya kawasayikubuya kithi. Ngoba azabuya isibili. 10Loba lilitshaya ibutho lonke lamaKhaladiya alwa emelene lani, kusale nje abantu abalimeleyo, bazasukuma bonke baphume emathenteni abo, bawutshise lumuzi ngomlilo.

11Kwathi lapho ibutho lamaKhaladiya selisukile eJerusalema selizwile ukuthi ibutho likaFaro liyeza, 12uJeremiya wasephuma eJerusalema ukuya elizweni lakoBhenjamini ukuthi emukele isabelo sakhe selifa khona phakathi kwabantu. 13Kwathi lapho eseSangweni lakoBhenjamini, induna yabalindi ethiwa nguIrija indodana kaShelemiya, kaHananiya, wambamba uJeremiya umprofethi, wathi: Uyabalekela kumaKhaladiya. 14UJeremiya wathi: Kungamanga; kangibalekeli kumaKhaladiya. Kodwa uJerija kazamlalela; wambamba uJeremiya, wamletha ezikhulwini. 15Iziphathamandla zathukuthela ngoJeremiya, zamtshaya, zamfaka entolongweni, endlini kaJonathani umbhali, ngoba zaziyenze yaba yintolongo.

16UJeremiya wafakwa endlini engumgodi, wahlala khona insuku ezinengi. 17Inkosi uZedekhiya yambiza, yamemukela. Yambuza ensitha endlini yayo yathi: Kambe likhona ilizwi elivela e Nkosini? UJeremiya wathi: Likhona. Uzanikelwa esandleni senkosi yeBhabhiloni. 18UJeremiya wathi futhi kuZedekhiya inkosi: Ngoneni kuwe lezincekwini zakho lakulababantu ukuthi lingifake entolongweni? 19Bangaphi abaprofethi benu abaprofetha kini besithi: Inkosi yeBhabhiloni kayiyikufika ukulihlasela lina lalelilizwe? 20Zwana-ke, ngiyakuncenga wena nkosi, ake ulalele isikhalazo sami, ungangibuyiseli endlini kaJonathani umbhali, hlezi ngifele khona. 21Ngakho inkosi uZedekhiya waselaya ukuthi bamfake uJeremiya egumeni labalindi, lokuthi anikwe isinkwa sibe sinye insuku zonke esivela kubapheki bezinkwa, kwaze kwaphela zonke izinkwa emzini. Ngakho uJeremiya wahlala egumeni labalindi.

Copyright information for Ndebele