Jeremiah 37

UJeremiya ufakwa entolongweni

UZedekhiya indodana kaJosiya waba yinkosi esikhundleni sikaKoniya indodana kaJehoyakhimi, wabekwa nguNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ukuze abuse elizweni lakoJuda. Kodwa yena lenceku zakhe labantu belizwe kabawalalelanga amazwi e Nkosi eyayiwakhulume ngoJeremiya umprofethi. Inkosi uZedekhiya yathuma uJehukali indodana kaShelemiya loZefaniya umpristi indodana kaMahaseya kuJeremiya umprofethi, yathi: Ake usikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wethu. UJeremiya wayesahamba phakathi kwabantu engakafakwa entolongweni. Ibutho likaFaro laliphumile eGibhithe; kwathi lapho amaKhaladiya ayevimbezela iJerusalema ekuzwa lokho, asuka eJerusalema.

Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya umprofethi lathi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Lizakuthi enkosini yakoJuda elithume ukubuza kimi: Khangela, ibutho likaFaro elize ukulisiza selizabuyela eGibhithe, elizweni lalo. AmaKhaladiya azabuya, alwe emelene lumuzi, awuthumbe, awutshise ngomlilo. I Nkosi ithi: Lingazikhohlisi ngokuthi: AmaKhaladiya kawasayikubuya kithi. Ngoba azabuya isibili. 10 Loba lilitshaya ibutho lonke lamaKhaladiya alwa emelene lani, kusale nje abantu abalimeleyo, bazasukuma bonke baphume emathenteni abo, bawutshise lumuzi ngomlilo.

11 Kwathi lapho ibutho lamaKhaladiya selisukile eJerusalema selizwile ukuthi ibutho likaFaro liyeza, 12 uJeremiya wasephuma eJerusalema ukuya elizweni lakoBhenjamini ukuthi emukele isabelo sakhe selifa khona phakathi kwabantu. 13 Kwathi lapho eseSangweni lakoBhenjamini, induna yabalindi ethiwa nguIrija indodana kaShelemiya, kaHananiya, wambamba uJeremiya umprofethi, wathi: Uyabalekela kumaKhaladiya. 14 UJeremiya wathi: Kungamanga; kangibalekeli kumaKhaladiya. Kodwa uJerija kazamlalela; wambamba uJeremiya, wamletha ezikhulwini. 15 Iziphathamandla zathukuthela ngoJeremiya, zamtshaya, zamfaka entolongweni, endlini kaJonathani umbhali, ngoba zaziyenze yaba yintolongo.

16 UJeremiya wafakwa endlini engumgodi, wahlala khona insuku ezinengi. 17 Inkosi uZedekhiya yambiza, yamemukela. Yambuza ensitha endlini yayo yathi: Kambe likhona ilizwi elivela e Nkosini? UJeremiya wathi: Likhona. Uzanikelwa esandleni senkosi yeBhabhiloni. 18 UJeremiya wathi futhi kuZedekhiya inkosi: Ngoneni kuwe lezincekwini zakho lakulababantu ukuthi lingifake entolongweni? 19 Bangaphi abaprofethi benu abaprofetha kini besithi: Inkosi yeBhabhiloni kayiyikufika ukulihlasela lina lalelilizwe? 20 Zwana-ke, ngiyakuncenga wena nkosi, ake ulalele isikhalazo sami, ungangibuyiseli endlini kaJonathani umbhali, hlezi ngifele khona. 21 Ngakho inkosi uZedekhiya waselaya ukuthi bamfake uJeremiya egumeni labalindi, lokuthi anikwe isinkwa sibe sinye insuku zonke esivela kubapheki bezinkwa, kwaze kwaphela zonke izinkwa emzini. Ngakho uJeremiya wahlala egumeni labalindi.

Copyright information for Ndebele