Jeremiah 38

Ukukhutshwa kukaJeremiya emgodini

1 UShefathiya indodana kaMathani, loGedaliya indodana kaPashuri, loJukali indodana kaShelemiya, loPashuri indodana kaMalikiya, bawezwa amazwi uJeremiya ayewakhuluma kubo bonke abantu esithi: 2I Nkosi ithi: Osala kulumuzi uzabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo; kodwa ophuma aye kumaKhaladiya uzasila, aphunyuke. 3I Nkosi ithi: Lumuzi uzanikelwa isibili esandleni sebutho lenkosi yeBhabhiloni, uthunjwe. 4Iziphathamandla zasezisithi enkosini: Kabulawe lumuntu, ngoba wenza amabutho asele kulumuzi abe buthakathaka, kanye labantu bonke, ngokukhuluma kibo amazwi anje. Ngoba lumuntu kaphisekeli okuhle kwalababantu, kodwa uphisekela okubi. 5Inkosi uZedekhiya yathi: Khangela, usezandleni zenu, ngoba inkosi kayilamandla okwenza ulutho oluphambene lani. 6Basebemthatha uJeremiya, bamphosela emgodini kaMalikiya indodana yenkosi, owawusegumeni labalindi, bamehlisela phakathi ngamagoda. Umgodi wawungelamanzi, kodwa wawugcwele udaka. UJeremiya watshona odakeni.

7Kwathi uEbedimeleki umEtiyopiya umthenwa, owayesebenza esigodlweni. esizwa ukuthi bamphosele emgodini uJeremiya, inkosi yayihlezi ithetha amacala eSangweni lakoBhenjamini, 8uEbedimeleki waphuma esigodlweni waya enkosini, 9wathi: Nkosi yami, abantu laba benzile okubi ngakho konke abakwenze kuJeremiya umprofethi, ngoba bamphosele emgodini, uzabulawa yindlala ngoba kakusekho ukudla emzini. 10Ngakho inkosi yasimlaya uEbedimeleki umEtiyopiya, yathi: Thatha lapha abantu abathathu, limkhuphe uJeremiya umprofethi emgodini engakafi. 11Ngakho uEbedimeleki wathatha abantu, waya esigodlweni, endaweni lapho okulondolozwa khona izigqoko, wathatha khona izembatho ezindala lezigqoko ezidabukileyo, wazehlisela emgodini kuJeremiya ngamagoda. 12UEbedimeleki umEtiyopiya wathi kuJeremiya: Faka izembatho lezi lezigqoko emakhwapheni akho ngaphansi kwamagoda. UJeremiya wenza njalo. 13Basebemdonsa uJeremiya ngamagoda, bamkhupha emgodini. UJeremiya wahlala egumeni labalindi.

UZedekhiya uyelulekwa nguJeremiya

14Inkosi uZedekhiya wambiza uJeremiya umprofethi, wamemukela esangweni lesithathu lethempeli lenkosi. Yathi kuJeremiya: Ngizakubuza umbuzo, ungangifihleli lutho. 15UJeremiya wathi enkosini: Uba ngikutshela, kawuyikungibulala yini? Loba ngikweluleka, kawuyikungilalela. 16Inkosi uZedekhiya yasifunga ekusithekeni kuJeremiya yathi: Kuphila kukaJehova owenza imimoya yethu, kangiyikukubulala, futhi kangiyikukunikela ezandleni zabantu laba abadinga ukukubulala. 17UJeremiya wasesithi kuZedekhiya: I Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uba uzinikela kuzo iziphathamandla zenkosi yeBhabhiloni uzasila, lalumuzi kawuyikutshiswa ngomlilo, uzasila wena lendlu yakho. 18Kodwa uba ungazinikeli ezikhulwini zeBhabhiloni, lumuzi uzathunjwa ngamaKhaladiya, awutshise ngomlilo, lawe kawuyikuphunyuka ezandleni zawo. 19Inkosi uZedekhiya yathi kuJeremiya: Ngiyawesaba amaJuda abalekele kumaKhaladiya, hlezi nginikelwe ezandleni zawo, adlale ngami. 20UJeremiya wathi: Kawuyikunikelwa kuwo; lalela ilizwi le Nkosi ngalokho engikutsho kuwe, kuzakulungela, futhi uzasila. 21Kodwa uba usala ukuzinikela, nanti ilizwi i Nkosi engibonise lona lokuthi: 22Khangela-ke, bonke abesifazana abasele endlini yenkosi yakoJuda bazakhitshelwa ezikhulwini zenkosi yeBhabhiloni, bathi: Abangane bakho abathembekileyo bakukhohlisile, bakwehlula; kodwa lapho inyawo zakho sezitshone odakeni, bazakubalekela. 23Abafazi bakho bonke lamadodana akho bazakhitshelwa kumaKhaladiya, lawe kawuyikuphunyuka ezandleni zawo, kodwa uzabanjwa yinkosi yeBhabhiloni, lalumuzi utshiswe ngomlilo.

24UZedekhiya wasesithi kuJeremiya: Kakungabi khona umuntu owaziyo lamazwi hlezi ubulawe. 25Nxa iziphathamandla zisizwa ukuthi ngikhulume lawe, zize kuwe zithi: Ake usitshele ukuthi ubusithini enkosini, lokuthi inkosi itheni kuwe; ungasifihleli lutho, kasiyikukubulala; 26uzakuthi kuzo: Bengincenga inkosi ukuthi ingangibuyiseli endlini kaJonathani ukuze ngifele khona. 27Zasezifika zonke iziphathamandla kuJeremiya, zambuza; yena waziphendula njengokutsho kwenkosi kuye. Zasezithula ukukhuluma laye, zasuka kuye, ngoba udaba lwalungezwakali. 28UJeremiya wahlala egumeni labalindi kwaze kwaba lusuku lokuthunjwa kweJerusalema.

Copyright information for Ndebele