Jeremiah 38

Ukukhutshwa kukaJeremiya emgodini

UShefathiya indodana kaMathani, loGedaliya indodana kaPashuri, loJukali indodana kaShelemiya, loPashuri indodana kaMalikiya, bawezwa amazwi uJeremiya ayewakhuluma kubo bonke abantu esithi: I Nkosi ithi: Osala kulumuzi uzabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo; kodwa ophuma aye kumaKhaladiya uzasila, aphunyuke. I Nkosi ithi: Lumuzi uzanikelwa isibili esandleni sebutho lenkosi yeBhabhiloni, uthunjwe. Iziphathamandla zasezisithi enkosini: Kabulawe lumuntu, ngoba wenza amabutho asele kulumuzi abe buthakathaka, kanye labantu bonke, ngokukhuluma kibo amazwi anje. Ngoba lumuntu kaphisekeli okuhle kwalababantu, kodwa uphisekela okubi. Inkosi uZedekhiya yathi: Khangela, usezandleni zenu, ngoba inkosi kayilamandla okwenza ulutho oluphambene lani. Basebemthatha uJeremiya, bamphosela emgodini kaMalikiya indodana yenkosi, owawusegumeni labalindi, bamehlisela phakathi ngamagoda. Umgodi wawungelamanzi, kodwa wawugcwele udaka. UJeremiya watshona odakeni.

Kwathi uEbedimeleki umEtiyopiya umthenwa, owayesebenza esigodlweni. esizwa ukuthi bamphosele emgodini uJeremiya, inkosi yayihlezi ithetha amacala eSangweni lakoBhenjamini, uEbedimeleki waphuma esigodlweni waya enkosini, wathi: Nkosi yami, abantu laba benzile okubi ngakho konke abakwenze kuJeremiya umprofethi, ngoba bamphosele emgodini, uzabulawa yindlala ngoba kakusekho ukudla emzini. 10 Ngakho inkosi yasimlaya uEbedimeleki umEtiyopiya, yathi: Thatha lapha abantu abathathu, limkhuphe uJeremiya umprofethi emgodini engakafi. 11 Ngakho uEbedimeleki wathatha abantu, waya esigodlweni, endaweni lapho okulondolozwa khona izigqoko, wathatha khona izembatho ezindala lezigqoko ezidabukileyo, wazehlisela emgodini kuJeremiya ngamagoda. 12 UEbedimeleki umEtiyopiya wathi kuJeremiya: Faka izembatho lezi lezigqoko emakhwapheni akho ngaphansi kwamagoda. UJeremiya wenza njalo. 13 Basebemdonsa uJeremiya ngamagoda, bamkhupha emgodini. UJeremiya wahlala egumeni labalindi.

UZedekhiya uyelulekwa nguJeremiya

14 Inkosi uZedekhiya wambiza uJeremiya umprofethi, wamemukela esangweni lesithathu lethempeli lenkosi. Yathi kuJeremiya: Ngizakubuza umbuzo, ungangifihleli lutho. 15 UJeremiya wathi enkosini: Uba ngikutshela, kawuyikungibulala yini? Loba ngikweluleka, kawuyikungilalela. 16 Inkosi uZedekhiya yasifunga ekusithekeni kuJeremiya yathi: Kuphila kukaJehova owenza imimoya yethu, kangiyikukubulala, futhi kangiyikukunikela ezandleni zabantu laba abadinga ukukubulala. 17 UJeremiya wasesithi kuZedekhiya: I Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uba uzinikela kuzo iziphathamandla zenkosi yeBhabhiloni uzasila, lalumuzi kawuyikutshiswa ngomlilo, uzasila wena lendlu yakho. 18 Kodwa uba ungazinikeli ezikhulwini zeBhabhiloni, lumuzi uzathunjwa ngamaKhaladiya, awutshise ngomlilo, lawe kawuyikuphunyuka ezandleni zawo. 19 Inkosi uZedekhiya yathi kuJeremiya: Ngiyawesaba amaJuda abalekele kumaKhaladiya, hlezi nginikelwe ezandleni zawo, adlale ngami. 20 UJeremiya wathi: Kawuyikunikelwa kuwo; lalela ilizwi le Nkosi ngalokho engikutsho kuwe, kuzakulungela, futhi uzasila. 21 Kodwa uba usala ukuzinikela, nanti ilizwi i Nkosi engibonise lona lokuthi: 22 Khangela-ke, bonke abesifazana abasele endlini yenkosi yakoJuda bazakhitshelwa ezikhulwini zenkosi yeBhabhiloni, bathi: Abangane bakho abathembekileyo bakukhohlisile, bakwehlula; kodwa lapho inyawo zakho sezitshone odakeni, bazakubalekela. 23 Abafazi bakho bonke lamadodana akho bazakhitshelwa kumaKhaladiya, lawe kawuyikuphunyuka ezandleni zawo, kodwa uzabanjwa yinkosi yeBhabhiloni, lalumuzi utshiswe ngomlilo.

24 UZedekhiya wasesithi kuJeremiya: Kakungabi khona umuntu owaziyo lamazwi hlezi ubulawe. 25 Nxa iziphathamandla zisizwa ukuthi ngikhulume lawe, zize kuwe zithi: Ake usitshele ukuthi ubusithini enkosini, lokuthi inkosi itheni kuwe; ungasifihleli lutho, kasiyikukubulala; 26 uzakuthi kuzo: Bengincenga inkosi ukuthi ingangibuyiseli endlini kaJonathani ukuze ngifele khona. 27 Zasezifika zonke iziphathamandla kuJeremiya, zambuza; yena waziphendula njengokutsho kwenkosi kuye. Zasezithula ukukhuluma laye, zasuka kuye, ngoba udaba lwalungezwakali. 28 UJeremiya wahlala egumeni labalindi kwaze kwaba lusuku lokuthunjwa kweJerusalema.

Copyright information for Ndebele