Jeremiah 39

Ukunqotshwa kweJerusalema

Ngomnyaka wesificamunwemunye wokubusa kukaZedekhiya inkosi yakoJuda, ngenyanga yetshumi, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni lebutho lakhe lonke bafika bayivimbezela iJerusalema. Ngomnyaka wetshumi lanye wokubusa kukaZedekhiya, ngosuku lwesificamunwemunye lwenyanga yesine, umuzi wafohlelwa. Kwathi iJerusalema isithunjiwe, zonke iziphathamandla zenkosi yeBhabhiloni zeza zahlala esangweni eliphakathi, uNerigali-Sharezi, loSamiganebo, loSarisekimi induna yabathenwa, loNerigali-Sharezi induna yamabutho, lazo zonke ezinye induna zenkosi yeBhabhiloni.

Kwathi lapho uZedekhiya inkosi lawo wonke amabutho bebabona, babaleka, baphuma emzini ebusuku ngendlela yensimu yenkosi, ngesango eliphakathi kwemiduli emibili, baphuma ngendlela yamagceke. Kodwa ibutho lamaKhaladiya laxotshana labo, lamfica uZedekhiya emagcekeni eJeriko. Selimbambile lamletha kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni eRibila, elizweni leHamathi, wapha isigwebo phezu kwakhe. Inkosi yeBhabhiloni yawabulala amadodana kaZedekhiya phambi kwakhe eRibila, yabulala zonke iziphathamandla zakoJuda. Yamkhupha amehlo uZedekhiya, yambopha ngamaketane ukuze imuse eBhabhiloni.

AmaKhaladiya atshisa indlu yenkosi lezindlu zabantu, adilizela phansi imiduli yeJerusalema. UNebuzaradani induna yabalindi yabathumba bonke abantu ababesele emzini, yabasa eBhabhiloni, labo ababebalekele kuye. 10 UNebuzaradani induna yabalindi watshiya elizweni lakoJuda abantukazana ababengelalutho, ukuze balime izivini lamasimu ngalesosikhathi.

11 UNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni walaya uNebuzaradani induna yabalindi ngoJeremiya wathi: 12 Mthathe, umlondoloze kuhle, ungamenzeli okubi, kodwa wenze lokho akutshela khona. 13 Ngakho uNebuzaradani induna yabalindi loNebushazibani induna yabathenwa, loNerigali-Sharezi induna yamabutho, lazo zonke induna zenkosi yeBhabhiloni, 14 bamsusa uJeremiya egumeni labalindi, bamnikela kuGedaliya indodana kaAhikhamu, indodana kaShafani, ukuze amuse ekhaya. Wasehlala phakathi kwabantu.

UEbedimeleki uzakhululwa yi Nkosi

15 Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya esavalelwe egumeni labalindi, lathi: 16 Hamba uyekuthi kuEbedimeleki umEtiyopiya: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizagcwalisa amazwi ami ngalumuzi ngokubi kungeyisikho ngokuhle, azagcwaliseka phambi kwakho ngalolosuku. 17 Kodwa wena ngizakukhulula ngalolosuku, kutsho i Nkosi, kawuyikunikelwa ezandleni zabantu obesabayo; 18 ngoba ngizakhulula isibili, kawuyikubulawa, kodwa uzaphunyuka, ngoba ungithembile, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele