Jeremiah 39

Ukunqotshwa kweJerusalema

1 Ngomnyaka wesificamunwemunye wokubusa kukaZedekhiya inkosi yakoJuda, ngenyanga yetshumi, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni lebutho lakhe lonke bafika bayivimbezela iJerusalema. 2Ngomnyaka wetshumi lanye wokubusa kukaZedekhiya, ngosuku lwesificamunwemunye lwenyanga yesine, umuzi wafohlelwa. 3Kwathi iJerusalema isithunjiwe, zonke iziphathamandla zenkosi yeBhabhiloni zeza zahlala esangweni eliphakathi, uNerigali-Sharezi, loSamiganebo, loSarisekimi induna yabathenwa, loNerigali-Sharezi induna yamabutho, lazo zonke ezinye induna zenkosi yeBhabhiloni.

4Kwathi lapho uZedekhiya inkosi lawo wonke amabutho bebabona, babaleka, baphuma emzini ebusuku ngendlela yensimu yenkosi, ngesango eliphakathi kwemiduli emibili, baphuma ngendlela yamagceke. 5Kodwa ibutho lamaKhaladiya laxotshana labo, lamfica uZedekhiya emagcekeni eJeriko. Selimbambile lamletha kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni eRibila, elizweni leHamathi, wapha isigwebo phezu kwakhe. 6Inkosi yeBhabhiloni yawabulala amadodana kaZedekhiya phambi kwakhe eRibila, yabulala zonke iziphathamandla zakoJuda. 7Yamkhupha amehlo uZedekhiya, yambopha ngamaketane ukuze imuse eBhabhiloni.

8AmaKhaladiya atshisa indlu yenkosi lezindlu zabantu, adilizela phansi imiduli yeJerusalema. 9UNebuzaradani induna yabalindi yabathumba bonke abantu ababesele emzini, yabasa eBhabhiloni, labo ababebalekele kuye. 10UNebuzaradani induna yabalindi watshiya elizweni lakoJuda abantukazana ababengelalutho, ukuze balime izivini lamasimu ngalesosikhathi.

11UNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni walaya uNebuzaradani induna yabalindi ngoJeremiya wathi: 12Mthathe, umlondoloze kuhle, ungamenzeli okubi, kodwa wenze lokho akutshela khona. 13Ngakho uNebuzaradani induna yabalindi loNebushazibani induna yabathenwa, loNerigali-Sharezi induna yamabutho, lazo zonke induna zenkosi yeBhabhiloni, 14bamsusa uJeremiya egumeni labalindi, bamnikela kuGedaliya indodana kaAhikhamu, indodana kaShafani, ukuze amuse ekhaya. Wasehlala phakathi kwabantu.

UEbedimeleki uzakhululwa yi Nkosi

15Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya esavalelwe egumeni labalindi, lathi: 16Hamba uyekuthi kuEbedimeleki umEtiyopiya: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizagcwalisa amazwi ami ngalumuzi ngokubi kungeyisikho ngokuhle, azagcwaliseka phambi kwakho ngalolosuku. 17Kodwa wena ngizakukhulula ngalolosuku, kutsho i Nkosi, kawuyikunikelwa ezandleni zabantu obesabayo; 18ngoba ngizakhulula isibili, kawuyikubulawa, kodwa uzaphunyuka, ngoba ungithembile, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele