Jeremiah 4

Uba uphenduka, wena Israyeli, kutsho i Nkosi, phendukela kimi. Uba ususa phambi kwami izinengiso zakho, ungasuki kimi, futhi uzafunga: Kuphila kukaJehova, ngeqiniso, ngokwahlulela, langokulunga; lezizwe zizabusiswa kuyo, lakuyo zizincome. Ngoba i Nkosi ithi ebantwini bakoJuda labeJerusalema:

Qhathani ingqatho yenu, lingahlanyeli phakathi kwameva.
Zisokeleni e Nkosini, ukusoka kwenu kube ngokwenhliziyo, lina bantu bakoJuda labeJerusalema, hlezi ulaka lwami luphembeke njengomlilo, luthungele, kungabi khona ongalucitsha, ngenxa yezenzo zenu ezimbi.

Ilizwe lakoJuda lizahlaselwa

Khulumani koJuda, limemeze eJerusalema lithi: Vuthelani uphondo elizweni, limemeze kakhulu lithi: Buthanani, singene emizini ebiyelweyo. Misani uphawu olukhomba iZiyoni, libaleke lingemi, ngoba ngiletha okubi okuvela ngenyakatho, lokuchitheka okukhulu. Isilwane siphumile ehlathini laso, umchithi wezizwe uyeza, uphumile endaweni yakhe ukuze achithe ilizwe lakho; lemizi yakho izakuba ngamanxiwa, kungabi khona umuntu kuyo. Ngenxa yalokho yembatha amalembu amasaka, ukhale ulile; ngoba ulaka lwe Nkosi olwesabekayo kaluhlehlanga kithi. Kuzakuthi ngalolosuku, kutsho i Nkosi, amakhosi aphelelwe yisibindi kanye leziphathamandla; abapristi bazamangala, labaprofethi bethuke. 10 Ngasengisithi: Hawu, Nkosi Jehova! ubakhohlisile isibili lababantu kanye leJerusalema ngokuthi: Lizakuba lokuthula; kanti inkemba ifinyelela emphefumulweni. 11 Ngalesosikhathi kuzakuthiwa kulabobantu lakuyo iJerusalema: Umoya otshisayo ovela enkangala emadundulwini angelalutho, uyavunguza phezu kwabantu bami, ungeyisiwo wokwela lokuhlungula, 12 kodwa umoya olamandla, uyeza uthunywe yimi. Mina uqobo ngizabagweba. 13 Khangela, umufo uyeza njengamayezi, inqola zakhe zinjengesivunguzane, lamabhiza akhe alejubane kulokhozi. Maye babo, ngoba sichithekile! 14 Wena Jerusalema, hlambulula inhliziyo yakho kuphume ububi, ukuze uphephe. Koze kube nini imicabango yakho emibi ihlala phakathi kwakho? 15 Ngoba ilizwi liyamemeza lisuka koDani, libika okubi kuvela entabeni yakoEfrayimi. 16 Xwayisani izizwe ukuthi uyeza, khangela, bikani kuyo iJerusalema lithi: Kufika abavimbezeli bevela elizweni elikhatshana; bayamemeza kuyo imizi yakoJuda. 17 Njengabalindi bensimu balihanqa inhlangothi zonke, ngoba lingihlamukele, kutsho i Nkosi. 18 Ukuhamba kwakho lezenzo zakho kukulethele lokho. Lokhu kuyikuphela kwakho, kuyababa, sekufinyelele enhliziyweni yakho uqobo.

19 Ngilobuhlungu obukhulu, ngiyazitshila ngenxa yobuhlungu. Maye inhliziyo yami! Inhliziyo yami iyatshaya, kangilakuthula; ngoba ngizwile ukukhala kophondo, lomkhosi wempi. 20 Ukuchitheka kulandela ukuchitheka, ilizwe lonke lichithekile. Amathente ethu adilikile masinyane, lamakhetheni awo ngokucwayiza kwelihlo. 21 Koze kube nini ngibona isiboniso, ngizwe ukukhala kophondo? 22 Abantu bami bayizithutha, kabangazi; bangabantwana abayiziphukuphuku, kabalakuqedisisa. Bahlakaniphele ukwenza okubi, kodwa ukwenza okuhle kabakwazi. 23 Ngabona umhlaba, khangela, wawuze ungelalutho, lamazulu ayengelakukhanya. 24 Ngabona izintaba, khangela, zazinyikinyeka, lamaqaqa wonke ayenyakazela. 25 Ngabona, khangela, kakulamuntu, lenyoni zonke zamazulu zasezibalekile. 26 Ngabona, khangela, ilizwe elivundileyo liyinkangala, lemizi yalo yonke yayidiliziwe phambi kwe Nkosi, laphambi kolaka lwayo oluvuthayo. 27 Ngoba i Nkosi ithe: Ilizwe lonke lizachitheka, kodwa kangizukuliqeda ngokupheleleyo. 28 Ngenxa yalokho umhlaba uzalila lamazulu aphezulu abe mnyama; ngoba sengikukhulumile engikuqondileyo; kangiyikuzisola, ngibuyele emuva. 29 Imizi yonke iyabaleka ngenxa yomsindo wabagadi bamabhiza labaphathi bamadandili; bangena ezixukwini bakhwele emadwaleni, imizi yonke isele ize, kakho ohlala kiyo. 30 Wena-ke, uzakwenzani? Loba ugqoka okubomvu, ufaka izigqizo zegolide, ugcoba amehlo akho ngomuthi, uzicecisela ize, ngoba izithandwa zakho ziyakudelela, zidinga ukukubulala. 31 Ngoba ngizwile ilizwi kungathi ngelowesifazana ohelelwayo, ukukhala okubuhlungu okunjengokozibulayo; yikukhala kweZiyoni ekhefuzelayo, iselula izandla zayo isithi: Maye mina! Ngiphelelwa ngamandla ngoba nampa ababulali bayeza.

Copyright information for Ndebele