Jeremiah 40

UGedaliya umbusi

1 Ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya, uNebuzaradani induna yabalindi esemkhulule eRama; uJeremiya wayesiwe lapho ebotshiwe ngamaketane kanye labo bonke ababethunjwe eJerusalema lakoJuda, ababesiwa eBhabhiloni. 2Induna yabalindi yamthatha uJeremiya, yathi kuye: I Nkosi, uNkulunkulu wakho, yakhuluma lokhu okubi ngalindawo; 3I Nkosi isikulethile, yakwenza njengokutsho kwayo. Njengoba lonile e Nkosini, kalililalelanga ilizwi layo, ngakho-ke lokhu kulehlele. 4Khangela, lamuhla ngiyakukhulula kulamaketane asezandleni zakho. Uba uthanda ukuya lami eBhabhiloni, ungahamba, ngizakulondoloza; kodwa uba ungathandi ukuya lami eBhabhiloni, ungahambi. Khangela, ilizwe lonke liphambi kwakho; hamba uye lapho obona ukuthi kuhle khona, lalapho othanda khona. 5Uba uthanda, buyela kuGedaliya indodana kaAhikhamu, indodana kaShafani, emmisileyo inkosi yeBhabhiloni ukuthi abe ngumbusi wemizi yakoJuda, uhlale laye phakathi kwabantu; loba uye lapho othanda khona. Ngakho induna yabalindi yasimnika umphako lesipho, yamyekela ukuthi ahambe. 6UJeremiya wasesuka waya kuGedaliya indodana kaAhikhamu eMizipa, wahlala laye labantu ababesele elizweni.

7Kwathi zonke induna zamabutho ezazisegangeni kanye labantu bazo zisizwa ukuthi inkosi yeBhabhiloni ibekile uGedaliya indodana kaAhikhamu ukuba ngumbusi elizweni, lokuthi inikele kuye amadodana labesifazana labantwana, abangabayanga belizwe abangathunjelwanga eBhabhiloni, 8baya kuGedaliya eMizipa, oIshmayeli indodana kaNethaniya, loJohanani indodana kaKareya, loSeraya indodana kaTanihumethi, lamadodana kaEfazi weNetofa, loJezaniya indodana kaMahakathi, bona labantu babo. 9UGedaliya indodana kaAhikhamu, kaShafani, wafunga kibo labantu babo, wathi: Lingesabi ukukhonza amaKhaladiya. Hlalani elizweni, liyisebenzele inkosi yeBhabhiloni, kuzalilungela. 10Khangela-ke, ina ngizahlala eMizipa ukulincengela kumaKhaladiya azafika kithi; kodwa lina vunani iwayini, lezithelo zasehlobo, lamafutha, likulondoloze ezitsheni zenu, lihlale emizini eliyiphetheyo. 11Futhi, lapho wonke amaJuda ayekoMowabi leAmoni leEdoma lakwamanye amazwe esezwile ukuthi inkosi yeBhabhiloni itshiyile insali elizweni lakoJuda, yabeka uGedaliya indodana kaAhikhamu, kaShafani, ukuba ngumbusi. 12Wonke amaJuda abuya endaweni zonke ayexotshelwe kuzo, eza elizweni lakoJuda, kuGedaliya eMizipa; avuna iwayini lezithelo zehlobo, zaba zinengi.

Ukubulawa kukaGedaliya

13Kwathi uJohanani indodana kaKareya lazo zonke induna zamabutho ayesegangeni beza kuGedaliya eMizipa, 14bathi kuye: Uyazi nje ukuthi uBhalisi inkosi yamaAmoni uthume uIshmayeli indodana kaNethaniya ukukutshaya empilweni yini? Kodwa uGedaliya indodana kaAhikhamu kabakholwanga. 15UJohanani indodana kaKareya wasekhuluma loGedaliya eMizipa ensitha wathi: Ngivumela ukuba ngihambe, ngiyetshaya uIshmayeli indodana kaNethaniya, kungaziwa muntu. Uzakutshayelani empilweni, ukuze wonke amaJuda abuthene lapha ahlakazeke, kubhubhe insali koJuda? 16Kodwa uGedaliya indodana kaAhikhamu wathi kuJohanani indodana kaKareya: Kawuyikwenza into enje, ngoba uqamba amanga ngoIshmayeli.

Copyright information for Ndebele