Jeremiah 41

Kwathi ngenyanga yesikhombisa uIshmayeli indodana kaNethaniya, kaElishama, owenzalo yenkosi, wafika lamadoda alitshumi kuGedaliya indodana kaAhikhamu eMizipa. Kwathi besadla laye eMizipa, uIshmayeli indodana kaNethaniya lamadoda alitshumi ayelaye bamtshaya ngenkemba uGedaliya indodana kaAhikhamu, kaShafani, bambulala, yena inkosi yeBhabhiloni eyayimbeke ukuba ngumbusi elizweni. UIshmayeli watshaya lawo wonke amaJuda ayeloGedaliya eMizipa, kanye lamabutho amaKhaladiya ayekhona lapho. Ngosuku lwesibili sebembulele uGedaliya, kungakaziwa muntu, kwafika amadoda angamatshumi ayisificaminwembili evela eShekema leShilo leSamariya, ephucile indevu zawo, lezigqoko zawo zidatshuliwe, lemizimba yawo isikiwe, eletha iminikelo yempuphu kanye lempepha ukuyinikela ethempelini. UIshmayeli indodana kaNethaniya wasuka eMizipa ukuwahlangabeza, ehamba ekhala inyembezi. Kwathi lapho ehlangana lawo, wathi kuwo: Wozani kuGedaliya indodana kaAhikhamu. Kwathi esengenile emzini, uIshmayeli indodana kaNethaniya lamadodana ayelaye bawabulala, bawaphosela emgodini. Kodwa kwakulamadoda alitshumi phakathi kwawo athi kuIshmayeli: Ungasibulali. ngoba sileziphala ezigcwele ingqoloyi lebhali* lamafutha kanye loluju, sikufihlile egangeni. Ngakho wawayekela, kaze awabulala. Umgodi uIshmayeli ayephosele kuwo izidumbu zabo bonke abantu ayebatshayile, wawungumgodi omkhulu owawenziwe yinkosi uAsa ukuzivikela kuBahasha inkosi yakoIsrayeli. UIshmayeli indodana kaNethaniya wawugcwalisa ngezidumbu. 10 UIshmayeli wasethumba bonke abantu ababesele eMizipa, amadodakazi enkosi labo bonke ababesele eMizipa, uNebuzaradani induna yabalindi ayebanikezele kuGedaliya indodana kaAhikhamu. UIshmayeli indodana kaNethaniya wabathumba, wabasa kumaAmoni. 11 Kodwa kwathi lapho uJohanani indodana kaKareya lazo zonke induna zamabutho ezazilaye besizwa konke okubi okwenziwe nguIshmayeli indodana kaNethaniya, 12 bathatha abantu babo bonke, bayakulwa loIshmayeli. Bamfica echibini elikhulu eliseGibeyoni. 13 Kwathi lapho bonke abantu ababeloIshmayeli bebona uJohanani indodana kaKareya lazo zonke induna zebutho ezazilaye bathokoza. 14 Basebetshibilika abantu bonke uIshmayeli ayebathumbe eMizipa, babuya baya kuJohanani indodana kaKareya. 15 Kodwa uIshmayeli indodana kaNethaniya waphunyuka kuJohanani lamadoda ayisificaminwembili, wabalekela kumaAmoni. 16 UJohanani indodana kaKareya lazo zonke induna zamabutho ezazilaye bathatha bonke abantu ababesele uIshmayeli indodana kaNethaniya ayebathumbe eMizipa, esetshaye uGedaliya indodana kaAhikhamu, amadoda empi, labafazi, labantwana, labathenwa, labo uJohanani ayebuyele labo eGibeyoni. 17 Basuka bayahlala eGeruthi-Kimihamu eduze leBhethelehema, bezama ukuya eGibhithe, 18 bebalekela amaKhaladiya; ngoba babewesaba, ngoba uIshmayeli kaNethaniya wayetshaye uGedaliya indodana kaAhikhamu, inkosi yeBhabhiloni eyayimbekile ukuba ngumbusi welizwe.

Copyright information for Ndebele