Jeremiah 42

Ilizwi likaJeremiya kuJohanani

Zasezisondela zonke induna zebutho, loJohanani indodana kaKareya, loAzariya indodana kaHoshaya, labo bonke abantu abancinyane labakhulu, bathi kuJeremiya umprofethi: Ake uzwe ukunxusa kwethu, usikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wakho, ukhulekele bonke laba abaseleyo, ngoba sisele sibalutshwana nje kwabanengi, njengalokho lawe ubona, ukuze i Nkosi, uNkulunkulu wakho, isitshengise indlela esifanele ukuhamba ngayo, lalokho esifanele ukukwenza. UJeremiya umprofethi wathi kibo: Sengilizwile; khangela, ngizakhuleka e Nkosini uNkulunkulu wenu njengokucela kwenu, lalokho i Nkosi ekutshoyo ngizalitshela khona, kangiyikuthula. Basebesithi kuJeremiya: I Nkosi kayibe ngumfakazi oqinisileyo lothembekileyo ngathi, uba singenzi njengelizwi le Nkosi, uNkulunkulu wakho, elithumela kithi ngawe. Loba kukuhle loba kukubi, sizalalela ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu wethu, esikuthuma kuyo, ukuze kusilungele lapho sililalela ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu wethu.

Kwathi emva kwensuku ezilitshumi, ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya. Wasebiza uJohanani indodana kaKareya, lazo zonke induna zebutho ezazilaye, labantu bonke abancinyane labakhulu; wathi kibo: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, elingithume kiyo ukuthi ngilinxusele, ithi: 10 Uba lihlala kulelilizwe, ngizalakha ngingalidilizi, ngiligxumeke, ngingalisiphuni; ngoba ngiyazisola ngokubi engikwenzileyo kini. 11 Lingayesabi inkosi yeBhabhiloni eliyesabayo, kutsho i Nkosi; ngoba mina ngilani ukuze ngilisize ngilophule esandleni sayo. 12 Ngizaliphatha ngomusa, ukuze ibe lomusa kini, iliyekele ukuthi lihlale elizweni lakini.

13 Kodwa uba lisithi: Kasiyikuhlala kulelilizwe; lingalilaleli ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu, 14 lithi: Hatshi bo! sizakuya elizweni leGibhithe lapho esingayikubona impi khona, singayikuzwa ukukhala kophondo, singayikulamba, sihlale khona; 15 zwanini-ke ilizwi le Nkosi, lina eliseleyo koJuda. I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uba lifisa ukuya eGibhithe ukuze lihlale khona, 16 inkemba eliyesabayo izalifica khona elizweni leGibhithe, lendlala eliyesabayo izalinamathela eGibhithe, lifele khona. 17 Bonke abantu abafisa ukuya eGibhithe ukuze bahlale khona bazabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, kungasali muntu aphunyuke kokubi engizabehlisela khona. 18 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengoba ukuthukuthela kwami lolaka lwami kwehlela kwabakhileyo eJerusalema, ngokunjalo ulaka lwami luzakwehlela kini nxa lisiya eGibhithe. Lizakuba yinto eyenyanyekayo leyesabekayo, into yokuthukwa lokuhlekwa, lingaphindi liyibone lindawo futhi.

19 I Nkosi ithe kini, lina abaseleyo koJuda: Lingayi eGibhithe. Yazini isibili ukuthi ngilixwayisile lamuhla. 20 Lizifake engozini ngokungithuma e Nkosini, uNkulunkulu wenu, lisithi: Sikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wethu; lokho i Nkosi uNkulunkulu wethu ekutshoyo, sizakwenza. 21 Sengilitshelile lamuhla, kodwa kalililalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu kukho konke engitshele khona ukuthi ngilitshele. 22 Yazini isibili ukuthi lizabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo endaweni elifisa ukuyahlala kiyo.

Copyright information for Ndebele