Jeremiah 42

Ilizwi likaJeremiya kuJohanani

1 Zasezisondela zonke induna zebutho, loJohanani indodana kaKareya, loAzariya indodana kaHoshaya, labo bonke abantu abancinyane labakhulu, 2bathi kuJeremiya umprofethi: Ake uzwe ukunxusa kwethu, usikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wakho, ukhulekele bonke laba abaseleyo, ngoba sisele sibalutshwana nje kwabanengi, njengalokho lawe ubona, 3ukuze i Nkosi, uNkulunkulu wakho, isitshengise indlela esifanele ukuhamba ngayo, lalokho esifanele ukukwenza. 4UJeremiya umprofethi wathi kibo: Sengilizwile; khangela, ngizakhuleka e Nkosini uNkulunkulu wenu njengokucela kwenu, lalokho i Nkosi ekutshoyo ngizalitshela khona, kangiyikuthula. 5Basebesithi kuJeremiya: I Nkosi kayibe ngumfakazi oqinisileyo lothembekileyo ngathi, uba singenzi njengelizwi le Nkosi, uNkulunkulu wakho, elithumela kithi ngawe. 6Loba kukuhle loba kukubi, sizalalela ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu wethu, esikuthuma kuyo, ukuze kusilungele lapho sililalela ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu wethu.

7Kwathi emva kwensuku ezilitshumi, ilizwi le Nkosi lafika kuJeremiya. 8Wasebiza uJohanani indodana kaKareya, lazo zonke induna zebutho ezazilaye, labantu bonke abancinyane labakhulu; 9wathi kibo: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, elingithume kiyo ukuthi ngilinxusele, ithi: 10Uba lihlala kulelilizwe, ngizalakha ngingalidilizi, ngiligxumeke, ngingalisiphuni; ngoba ngiyazisola ngokubi engikwenzileyo kini. 11Lingayesabi inkosi yeBhabhiloni eliyesabayo, kutsho i Nkosi; ngoba mina ngilani ukuze ngilisize ngilophule esandleni sayo. 12Ngizaliphatha ngomusa, ukuze ibe lomusa kini, iliyekele ukuthi lihlale elizweni lakini.

13Kodwa uba lisithi: Kasiyikuhlala kulelilizwe; lingalilaleli ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu, 14lithi: Hatshi bo! sizakuya elizweni leGibhithe lapho esingayikubona impi khona, singayikuzwa ukukhala kophondo, singayikulamba, sihlale khona; 15zwanini-ke ilizwi le Nkosi, lina eliseleyo koJuda. I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Uba lifisa ukuya eGibhithe ukuze lihlale khona, 16inkemba eliyesabayo izalifica khona elizweni leGibhithe, lendlala eliyesabayo izalinamathela eGibhithe, lifele khona. 17Bonke abantu abafisa ukuya eGibhithe ukuze bahlale khona bazabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, kungasali muntu aphunyuke kokubi engizabehlisela khona. 18I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengoba ukuthukuthela kwami lolaka lwami kwehlela kwabakhileyo eJerusalema, ngokunjalo ulaka lwami luzakwehlela kini nxa lisiya eGibhithe. Lizakuba yinto eyenyanyekayo leyesabekayo, into yokuthukwa lokuhlekwa, lingaphindi liyibone lindawo futhi.

19I Nkosi ithe kini, lina abaseleyo koJuda: Lingayi eGibhithe. Yazini isibili ukuthi ngilixwayisile lamuhla. 20Lizifake engozini ngokungithuma e Nkosini, uNkulunkulu wenu, lisithi: Sikhulekele e Nkosini uNkulunkulu wethu; lokho i Nkosi uNkulunkulu wethu ekutshoyo, sizakwenza. 21Sengilitshelile lamuhla, kodwa kalililalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu kukho konke engitshele khona ukuthi ngilitshele. 22Yazini isibili ukuthi lizabulawa ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo endaweni elifisa ukuyahlala kiyo.

Copyright information for Ndebele