Jeremiah 43

Abantu baya eGibhithe

1 Kwathi lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma ebantwini wonke lamazwi e Nkosi uNkulunkulu wabo eyayimthume wona kibo, 2uAzariya indodana kaHoshaya, loJohanani indodana kaKareya, labo bonke abantu abazikhukhumezayo, bathi kuJeremiya: Uqamba amanga. I Nkosi uNkulunkulu wethu kayikuthumanga ukuze uthi kithi: Lingayi eGibhithe ukuze lihlale khona; 3kodwa uBaruki indodana kaNeriya uyakuxabanisa lathi ukuze asinikele kumaKhaladiya ukuze asibulale, kumbe asithumbe asise eBhabhiloni. 4Ngakho uJohanani indodana kaKareya, lazo zonke induna zebutho, labo bonke abantu kabalilalelanga ilizwi le Nkosi ukuze bahlale elizweni lakoJuda. 5UJohanani indodana kaKareya lazo zonke induna zebutho bathatha bonke abaseleyo bakoJuda ababebuyele ukuhlala elizweni lakoJuda bevela kuzo zonke izizwe ababexotshelwe kuzo, baya labo eGibhithe, 6amadoda, labafazi, labantwana, amadodakazi enkosi, bonke abantu uNebuzaradani induna yabalindi ayebatshiye kuGedaliya indodana kaAhikhamu, indodana kaShafani; bathatha loJeremiya umprofethi loBaruki indodana kaNeriya. 7Bayafika elizweni leGibhithe, ngoba kabalilalelanga ilizwi le Nkosi; bafikela eTahafanesi.

8Laselifika ilizwi le Nkosi kuJeremiya eseTahafanesi, 9lathi: Thatha amatshe amakhulu, uwafihle endaweni egandelweyo esangweni lesigodlo sikaFaro eTahafanesi, phambi kwabantu bakoJuda, 10uthi kibo: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizabiza uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni inceku yami; uzamisa isihlalo sakhe sobukhosi phezu kwalamatshe engiwabekileyo, amise ithente lakhe phezu kwawo. 11Uzafika, atshaye ilizwe leGibhithe, labo abamiselwe umkhuhlane abanikele emkhuhlaneni, abamiselwe ukuthunjwa abanikele ekuthunjweni, labamiselwe inkemba abanikele enkembeni; 12aphembe umlilo emathempelini abonkulunkulu beGibhithe, abatshise, abathumbe, alicuthe ilizwe leGibhithe njengomelusi ecutha isigqoko sakhe esigcwele izibungu, asuke khona esenqobile. 13Uzakwephula insika zeHeliyopolisi eziyizithombe elizweni leGibhithe, atshise ngomlilo amathempeli abonkulunkulu beGibhithe.

Copyright information for Ndebele