Jeremiah 44

UJeremiya utshumayeza amaJuda eGibhithe

Ilizwi elafika kuJeremiya ngawo wonke amaJuda ayehlala elizweni leGibhithe eMigidoli leTahafanesi, leMemfisi, laselizweni lePatrosi, lathi: I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Likubonile konke okubi engakwehlisela phezu kweJerusalema laphezu kwayo yonke imizi yakoJuda. Khangela, lamuhla iyinkangala, kakulamuntu ohlala khona, ngenxa yobubi babo ababenzayo, bangivusa ulaka ngoba batshisa impepha, bakhonza abanye onkulunkulu abangabaziyo bona kanye lani laboyihlo. Kanti ngathuma inceku zami zonke abaprofethi, ngivuke ngovivi ngathuma, ngisithi: Lingayenzi linto enengisayo lengiyizondayo. Kodwa kabalalelanga kabezwanga, ukuthi baphenduke ebubini babo, bangatshiseli abanye onkulunkulu impepha. Ngakho ulaka lwami lokuthukuthela kwami kwavutha emizini yonke yakoJuda lendleleni zeJerusalema; zaphenduka zaba yinkangala, zachitheka njengalamuhla nje. Ngakho-ke i Nkosi, uNkulunkulu wamabandla. uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Likwenzelani phezu kwenu lokhu okubi kangaka, ukuthi liqume basuke kini indoda lomfazi, usane lomntwana, baphele koJuda, kungasali muntu? Kungani lingithukuthelisa ngezithombe zenu, litshisela abanye onkulunkulu impepha elizweni leGibhithe lapho eselihlala khona, ukuze libhujiswe, liphenduke into yokuthukwa leyokuhlekwa phakathi kwazo zonke izizwe zasemhlabeni? Selakhohlwa yini ububi baboyihlo, lobubi bamakhosi akoJuda, lobubi babomkabo, lobenu ububi, lobubi babomkenu, elabenza elizweni lakoJuda lendleleni zeJerusalema? 10 Kalizithobanga kuze kube lamuhla, futhi kalesabanga, kalihambanga ngomlayo wami langezimiso zami engazibeka phambi kwenu laphambi kwaboyihlo.

11 Ngakho-ke i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizalenzela okubi ukuze ngiliqede elizweni lonke lakoJuda. 12 Ngizathatha abaseleyo koJuda abafise ukuzahlala elizweni leGibhithe, bazabhubha bonke, babulawe ngenkemba layindlala elizweni iGibhithe, baphele bonke abancinyane labakhulu, babe yinto eyenyanyekayo, into eyesabekayo, leyokuthukwa, leyokuhlekwa. 13 Ngizatshaya labo abahlezi elizweni leGibhithe, njengoba ngatshaya iJerusalema, ngenkemba langendlala langomatshayabhuqe wesifo, 14 ukuze kungabi khona loyedwa kwabaseleyo koJuda, abafikileyo ukuhlala elizweni leGibhithe, ozaphunyuka asile, abuyele elizweni lakoJuda abafisa ukubuyela kulo, bahlale khona; ngoba kabayikubuyela kuphela abaphunyukileyo.

15 Wonke amadoda ayesazi ukuthi omkabo batshisela abanye onkulunkulu impepha, labo bonke abesifazana ababekhona belibandla elikhulu, labo bonke abantu ababehlala ePatrosi elizweni leGibhithe, bamphendula uJeremiya bathi: 16 Ilizwi olikhulume kithi ebizweni le Nkosi kasiyikulilalela. 17 Kodwa sizakwenza konke esizimisele ukukwenza; sizatshisela indlovukazi yamazulu impepha, siyithululele iminikelo yokunathwayo, njengoba besisenza thina, labobaba, lamakhosi ethu, leziphathamandla zethu, emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema; ngoba sasilokudla okunengi, sihlezi kuhle singaboni okubi. 18 Kodwa lokhu sayekela ukutshisela indlovukazi yamazulu impepha lokuyithululela iminikelo yokunathwayo, siswele konke, siqedwe ngenkemba layindlala. 19 Abesifazana bona bathi: Lapho sasitshisela indlovukazi yamazulu impepha, siyithululela iminikelo yokunathwayo, kumbe siyenzela izinkwa ezilomfanekiso wayo, siyithululela iminikelo yokuthululwa, sakwenza lokho ngaphandle kwemvumo yabomkethu yini?

20 UJeremiya wasesithi kubo bonke abantu, amadoda labesifazana, bonke ababemphendule ngalawomazwi: 21 Impepha elayitshisa emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema, lina laboyihlo, lamakhosi enu, leziphathamandla zenu, labantu belizwe, i Nkosi kayikukhumbulanga yini? Kakungenanga engqondweni yayo yini? 22 I Nkosi yayingaselakuthwala okubi kwemisebenzi yenu lezinengiso elazenzayo; ngakho-ke ilizwe lenu lachitheka, laba yinkangala, laba yisiqalekiso, kakusekho okuhlala khona njengoba kunjalo lamuhla. 23 Kungenxa yokuthi litshisile impepha, lona e Nkosini, lingalilalelanga ilizwi layo, lingahambanga ngomlayo wayo langezimiso zayo langemithetho yayo, ngalokho okubi lokhu kwehlele phezu kwenu njengalamuhla nje.

24 UJeremiya wathi kubo bonke abantu lakwabesifazana bonke: Zwanini ilizwi le Nkosi, lina lonke bakoJuda eliselizweni leGibhithe. 25 Itsho njalo i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Lina labomkenu likukhulumile ngemilomo yenu, lakugcwalisa ngezandla zenu, lisithi: Sizakwenza lokwenza izithembiso zethu esizithembisayo zokutshisela indlovukazi yamazulu impepha, lokuyithululela iminikelo yokunathwayo. Lizaqinisa lokuqinisa izithembiso zenu, lenze sibili izithembiso zenu! 26 Ngakho zwanini ilizwi le Nkosi, lonke Juda elihlala elizweni leGibhithe: Khangelani, mina ngifungile ngebizo lami elikhulu, kutsho i Nkosi, ukuthi isibili ibizo lami kalisayikubizwa ngumlomo waloba ngubani wakoJuda, elizweni lonke leGibhithe, esithi: Kuphila kweNkosi uJehova. 27 Khangela, ngilindele ukubenza okubi, kungeyisikho okuhle; bonke abakoJuda elizweni leGibhithe bazaqedwa ngenkemba layindlala, baze baphele bonke. 28 Labo abaphepha enkembeni bazabuyela elizweni lakoJuda bevela elizweni leGibhithe, bebalutshwana nje; labo bonke abaseleyo koJuda abeze elizweni leGibhithe ukuhlala khona, bazakwazi ukuthi ilizwi elizakuma ngelikabani, elami kumbe elabo.

29 Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini, kutsho i Nkosi, ukuthi ngizalitshaya kulindawo, ukuze lazi ukuthi amazwi ami engiwakhuluma ngani azakuma isibili. 30 I Nkosi ithi: Khangelani, ngizanikela uFaro Hofra inkosi yeGibhithe ezandleni zezitha zakhe, lezandleni zalabo abamzingelayo, njengoba nganikela uZedekhiya inkosi yakoJuda esandleni sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, owayeyisitha sakhe emzingela.

Copyright information for Ndebele