Jeremiah 45

Ilizwi likaJeremiya kuBaruki

Ilizwi uJeremiya umprofethi alikhuluma kuBaruki indodana kaNeriya, ekubhaleni kwakhe lamazwi encwadini, uJeremiya amtshela wona, ngomnyaka wesine wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, lathi: I Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi kuwe Baruki: Uthi wena: Maye mina! ngoba i Nkosi yengezelela usizi ebuhlungwini bami, sengikhathele yikukhala, kangitholi ukuphumula. Uzakuthi kuBaruki: I Nkosi ithi: Khangela, lokho engikwakhileyo ngiyakudiliza, lalokho engikuhlanyeleyo ngiyakusiphuna; yebo, ngizakwenza njalo elizweni lonke. Wena uzidingela ezinkulu yini? Ungazidingi; ngoba khangela, ngiletha okubi phezu kwayo yonke inyama, kutsho i Nkosi, kodwa wena uzasila, uphunyuke lempilo yakho kuzo zonke indawo lapho oya khona.

Copyright information for Ndebele