Jeremiah 46

Ilizwi ngeGibhithe

Nanti ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya umprofethi ngezizwe. Mayelana leGibhithe. Ngebutho likaFaro Neko inkosi yeGibhithe, elalisemfuleni iYufrathi, eKarikemishi, alitshayayo uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ngomnyaka wesine wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya, inkosi yakoJuda, ilizwi lathi:

Lungisani amahawu lezihlangu ezinkulu, liye empini. Bophelani amabhiza, ligade lina bagadi bamabhiza. Lisuke lime, lithwele ingowane zenu, lilole imikhonto yenu, ligqoke amabhatshi enu ensimbi. Ngibonani? Sebephele amandla, babuyele emuva. Lamaqhawe abo ayehlulwa, ayabaleka, kawanyemukuli emuva; lokwesaba kusenhlangothini zonke, kutsho i Nkosi. Olejubane kalakubaleka, leqhawe kalilakuphunyuka; ngenyakatho eceleni komfula iYufrathi bakhubekile, bawa.

Ngubani lo okhukhumala njengeNile, njengemifula elamanzi aqubukayo? IGibhithe likhukhumala njengeNile, njengemifula elamanzi aqubukayo. Lithi: Ngizakhukhumala, ngiwusibekele umhlaba, ngichithe imizi kanye labahlala kiyo.

Qhubekelani phambili, lina mabhiza, liye phambili njengabahlanyayo, lina zinqola. Kawaphume amaqhawe, amadoda eEtiyopiya lePuti aphatha izihlangu, lamadoda eLudi akwazi ukubamba lokugobisa idandili. 10 Lolosuku lusuku lwe Nkosi, i Nkosi yamabandla, losuku lwempindiselo ukuze iziphindisele ezitheni zayo. Inkemba izakudla isuthe, yeneliswe ligazi labo. Ngoba iNkosi, i Nkosi yamabandla, izakwenza umhlatshelo elizweni lenyakatho emfuleni iYufrathi.

11 Yehlela eGileyadi, uyethatha ibhalisamu*, ntombi emsulwa, ndodakazi yeGibhithe. Lokhu eyakho yonke iyize, ngoba kawusili. 12 Izizwe zizwile ngehlazo lakho, lomhlaba ugcwele ukukhala kwakho; ngoba iqhawe likhutshwa ngelinye iqhawe, awele phansi womabili.

13 Ilizwi le Nkosi eyalikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuza kukaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni ukutshaya ilizwe leGibhithe, lathi:

14 Memezelani eGibhithe, lizwakalise eMigidoli, limemeze eMemfisi leTahafanesi, lithi: Sukumani, lime, lizilungiselele, ngoba umkhonto uzakudla inhlangothi zonke zenu. 15 Ubalekeleni uApisi? Kayimanga ngani linkunzi yakho?

Kungoba i Nkosi yayilahla phansi.
16 Abanengi benu bakhubeka bawa, bakhulumisana besithi: Vukani, sibuyele ebantwini bakithi, lelizweni esazalelwa kilo, ngenxa yenkemba yomchithi. 17 Bizani uFaro inkosi yeGibhithe ngokuthi: Ngumsindo okhutha ithuba. Wekele isikhathi esimisiweyo sedlula.

18 Ngifunga ngami uqobo, kutsho iNkosi, mina engiyi Nkosi yamabandla. NjengeThabhori phakathi kwezintaba lanjengeKharmeli phansi kolwandle uzafika othile. 19 Zilungiseleni umthwalo wokuthunjwa, lina beGibhithe. Ngoba iMemfisi izakuba yinkangala, lonxiwa olungahlalwa muntu. 20 IGibhithe lilithokazi elihle, kodwa isibawu esivela enyakatho sesifikile kulo. 21 Lamabutho alo aqatshiweyo akhona phakathi kwalo anjengamathole anonileyo; abuyela emuva, abaleka kanyekanye, kawemanga, ngoba usuku lokuhlupheka kwawo luwehlele, isikhathi sempindiselo yawo. 22 Liyahotshoza njengenyoka ebalekayo; ngoba izitha zalo ziyeza zilibutho, ziphethe amahloka njengabantu abagamulayo izihlahla. 23 Zizagamula amahlathi alo, kutsho i Nkosi, lanxa engangeneki, ngoba zinengi okwedlula isikhonyane, kazilakubalwa. 24 AmaGibhithe azayangeka, azanikelwa ezandleni zabantu abavela enyakatho.

25 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizatshaya uAmoni weNo, loFaro, leGibhithe kanye labonkulunkulu babo, lamakhosi alo, yebo uFaro kanye labamthembayo. 26 Ngizabanikela ezandleni zalabo ababazingelayo, esandleni sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni lenduna zakhe, emva kwalokho iGibhithe lakhiwe futhi njengensukwini zendulo, kutsho i Nkosi.

27 Kodwa ungesabi, wena Jakobe nceku yami, ungatshaywa luvalo, wena Israyeli, ngoba khangela, ngizakukhulula usekhatshana, lenzalo yakho elizweni lokuthunjwa kwayo. UJakobe uzabuya aphumule, ahlale kuhle, angethuswa muntu. 28 Ungesabi, wena Jakobe nceku yami, kutsho i Nkosi, ngoba ngilawe. Ngizachitha ngokupheleleyo zonke izizwe engikuxotshele kuzo, kodwa wena kangiyikukuqeda ngokupheleleyo. Ngizakukhuza ngokufaneleyo, kangiyikukuyekela.

Copyright information for Ndebele