Jeremiah 47

Ilizwi ngamaFilisti

Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya umprofethi ngamaFilisti, uFaro engakatshayi iGaza, lathi: I Nkosi ithi:

Khangela, amanzi ayaphuma enyakatho, azakuba ngumfula okhukhulayo, akhukhule ilizwe lakho konke okukulo, lemizi kanye labahlala kiyo. Abantu bazakhala, bonke abakhileyo elizweni balile.

Ngomsindo wokugidiza kwamasondo amabhiza akhe, langomdumo wenqola zakhe, langomdumo wamasondo azo, oyise kabanyemukuli abantwana babo ngenxa yobuthakathaka babo, ngenxa yosuku oluzayo lokuchithwa kwawo wonke amaFilisti, lokuquma basuke eTire leSidoni bonke abasizi abaseleyo. Ngoba i Nkosi iyawachitha amaFilisti, labaseleyo esihlengeni seKafitori.

IGaza igelile ikhanda layo, leAshikeloni iphelile. Lina baseleyo bamaAnaki lizazisika yini kuze kube nininini?

Hawu, nkemba ye Nkosi! Koze kube nini ungakhawuli? Buyela emgodleni wakho, uhlale uphumule. Kodwa ungaphumula njani lapho i Nkosi iwulayile? Iwumisele iAshikeloni lokhumbi lolwandle.

Copyright information for Ndebele