Jeremiah 48

Ilizwi ngoMowabi

Mayelana loMowabi. I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi:

Maye ngeNebo! ngoba ichithekile. IKiriyathayimi iyangekile, inqotshiwe; inqaba iyangekile, yadilika;
udumo lukaMowabi kalusekho. EHeshiboni baceba okubi ngayo, bathi: Wozani siyiqume, ingabe isaba yisizwe. Lani elihlala eMadimeni lizachitheka, baxotshane lani ngenkemba. Zwanini, ilizwi lokukhala livela eHoronayimi lisithi: Ukuchithwa, lokutshabalala okukhulu! IMowabi uchithekile; ukukhala kuzwakala kuze kufike eZowari. Emadundulwini eLubithi bakhwela bekhala, lekwehleni ukuya eHoronayimi bazwile ukukhala kokuchitheka. Balekani, lisindise umphefumulo wenu, libe njengobabhemi weganga enkangala.

Ngoba ngenxa yokuthi lathemba inqaba zenu lenotho yenu lani lizathunjwa; uKemoshi uzathunjwa kanye labapristi bakhe lezikhulu zakhe. Umchithi uzafikela yonke imizi, kawukho lowodwa ozasala; isihotsha sizachitheka, lamagceke aqothulwe, njengokutsho kwe Nkosi. Bekelani uMowabi ilitshe lengcwaba, ngoba uMowabi uzachitheka masinyane, imizi yakhe izakuba ngamanxiwa angelamuntu. 10 Uqalekisiwe lowo owenza umsebenzi we Nkosi ngokungananzeleli; uqalekisiwe lalowo ogodla inkemba yakhe ekuchitheni igazi.

11 UMowabi uchelesile kusukela ebutsheni bakhe, ubehlezi ezinzile; kathululelwanga embizeni ngembiza, kathunjwanga; ngakho ukunambitheka kwakhe kuhlala kunjalo, iphunga lakhe kaliphenduki. 12 Ngakho khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizathuma kuye abathambeki abazamthambeka, bathulule imbiza zakhe, babulale inqayi zakhe. 13 Khona-ke uMowabi uzakuba lenhloni ngoKemoshi, njengalokho indlu kaIsrayeli yaba lenhloni ngeBhetheli, ithemba layo.

14 Lingatsho njani ukuthi: Singamaqhawe lamadoda empi alamandla? 15 Umchithi kaMowabi lemizi yakhe usefikile, lamajaha akhe akhethiweyo sehlele ekubulaweni, kutsho iNkosi eyi Nkosi yamabandla. 16 Ukuhlupheka kukaMowabi kusondele, lokutshaywa kwakhe kuyaphangisa. 17 Likhalelani, lina lonke elimzingelezeleyo, lani lonke elazi ibizo lakhe; lithi: Yeka ukwaphuka kwenduku elamandla, udondolo oluhle! 18 Yehla ebukhosini bakho, uhlale emhlabathini owomileyo, wena ohlala eDiboni. Ngoba umchithi kaMowabi usekufikele, wachitha inqaba zakho. 19 Mana endleleni, ulinde, wena ohlala eAroweri. Ubuze obalekayo lalowo ophunyukileyo uthi: Kwenze njani?

20 UMowabi uyangekile, ngoba uchithekile; lilani likhale; libike eArinoni ukuthi uMowabi uchithekile. 21 Isigwebo sehlele phezu kwelizwe elilamagceke, eHoloni leJahazi leMefahathi, 22 leDiboni leNebo leBeti-Dibilathayimi, 23 leKiriyathayimi, leBeti-Gamuli, leBeti-Meyoni, 24 leKeriyothi leBozira, lakuyo yonke imizi yelizwe lakoMowabi, eduze lakhatshana. 25 Uphondo lukaMowabi luqunyiwe, lengalo yakhe yephukile, kutsho i Nkosi.

26 Mdakiseni, ngoba ezikhukhumezile e Nkosini; uMowabi uzazibhixa emahlanzweni akhe, abe yinhlekisa. 27 UIsrayeli kabanga yinhlekisa kuwe yini? Watholakala phakathi kwamasela yini ukuthi lapho ukhuluma ngaye, unikine ikhanda lakho? 28 Tshiyani imizi, lihlale phakathi kwamadwala, lina elihlala koMowabi. Libe njengejuba elakha isidleke salo emaweni.

29 Sizwile ngokuzigqaja kukaMowabi; uyazigqaja kakhulu. Sizwile ngokuziphakamisa kwakhe, lokuziqakisa kwakhe, langokuzikhukhumeza kwakhe. 30 Ngiyakwazi ukudelela kwayo, kutsho i Nkosi; ukuzincoma kwayo kuyinkohliso, lezenzo zayo ziyinkohliso. 31 Ngalokho-ke ngiyalila ngoMowabi, ngikhale ngabo bonke abakoMowabi, ngililele abantu beKiri-Heresi. 32 Ngiyakukhalela inyembezi wena vini leSibima ukudlula iJazeri. Ingatsha zakho zedlula phezu kolwandle, zaze zafinyelela eJazeri. Umchithi wehlele phezu kwezithelo zakho zehlobo lemavinini akho avuniweyo. 33 Ukuthaba lentokozo kususiwe elizweni lakoMowabi elilenala enengi; ngiqedile iwayini ezikhamelweni; kakho osakhama izithelo zevini ngentokozo, lomsindo wentokozo kawusekho.

34 Ukukhala kweHeshiboni leEleyale kuzwakala kuze kube seJahazi. Ukukhala okukhulu kuzwakala eZowari kuze kufike eJoronayimi leEgilathi-Shelishiya; ngoba amanzi aseMimrimi lawo asesitsha. 35 Ngizaqeda koMowabi lowo onikela umhlatshelo endaweni ephakemeyo yokukhonzela, atshisele uNkulunkulu wakhe impepha, kutsho i Nkosi. 36 Ngakho-ke inhliziyo yami ikhalela uMowabi njengomhubhe, inhliziyo yami iyakhala njengomhubhe ngabantu beKiri-Heresi; inotho ababeyizuzile ichithekile. 37 Ngoba wonke amakhanda aphuciwe, lazo zonke indevu zigeliwe; izandla zonke zilamanxeba, bonke bavunule amalembu amasaka enkalweni. 38 Phezu kwazo zonke indlu zamaMowabi kanye lemagumeni akhona yikukhala kuphela; ngoba ngimbulele uMowabi njengembiza engananzwa muntu, kutsho i Nkosi. 39 Yeka ukufa kwayo! Yeka ukukhala kwayo! Yeka ukuphendula intamo kukaMowabi elenhloni! Ngakho uMowabi uphenduke waba yinhlekisa, lento eyesabekayo kibo bonke abaseduze laye.

40 Ngoba i Nkosi ithi: Khangela, ukhona ozaphapha njengokhozi, elulele impiko zakhe koMowabi. 41 Imizi izathunjwa, lezinqaba zithathwe, kuthi inhliziyo zamaqhawe koMowabi ngalolosuku zibe njengenhliziyo yowesifazana ohelelwayo. 42 UMowabi uzachithwa, angabe esaba yisizwe, ngoba wazikhukhumeza e Nkosini. 43 Ukwesaba lomgodi lomjibila kuphambi kwenu, lina elihlala koMowabi, kutsho i Nkosi. 44 Obalekela ukwesaba uzawela emgodini, lophuma emgodini uzabanjwa ngumjibila. Ngoba lezizinto ngizazehlisela koMowabi ngomnyaka wempindiselo yabo, kutsho i Nkosi.

45 Emthunzini weHeshiboni ababalekayo bayema bephelelwe ngamandla, ngoba umlilo uphumile eHeshiboni, lelangabi liphumile endlini kaSihoni, umlilo utshisile imingcele yakoMowabi, lezingqonga zabantu besiphithiphithi. 46 Maye kuwe, wena Mowabi! Abantu bakaKemoshi baphelile, ngoba amadodana akho athunjiwe, lamadodakazi akho asiwe ekuthunjweni. 47 Kodwa ngizabuyisa abantu bakoMowabi ensukwini ezizayo, kutsho i Nkosi.

Siphela lapha isigwebo sakoMowabi.

Copyright information for Ndebele