Jeremiah 49

Ilizwi ngamaAmoni

1 Mayelana lamaAmoni. I Nkosi ithi:

UIsrayeli kalamadodana yini? Kalayo indlalifa yini? Abakhonza uMilkomu bathathelani ilizwe lakoGadi, bahlale emizini yalo?
2Ngakho khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizakwenza ukuthi kuhlatshwe umkhosi wempi ngeRaba elamaAmoni. Lizachitheka, lemizi yayo itshiswe ngomlilo; loIsrayeli alithathe futhi ilizwi lakhe kulabo abamemukayo, kutsho i Nkosi.

3Lila, Heshiboni, ngoba iAyi ichithekile. Khalani, lina besifazana beRaba. Ligqoke amalembu amasaka, lilile, lizisike ngezingqamu; ngoba uMilkomu uzathunjwa kanye labapristi bakhe leziphathamandla zakhe. 4Lizincomelani ngenotho yenu, lina elingathembekanga, elilenotho ephelayo, elithemba amandla enu lisithi: Ngubani ongasihlasela? 5Khangelani, ngizakwehlisela ukwesaba okukhulu phezu kwenu, kutsho iNkosi, i Nkosi yamabandla, kuvela kubo bonke abaseduze lani, lizaxotshwa, kube ngulowo lalowo ngendlela yakhe, kungabi khona obutha abaphunyukileyo. 6Kodwa emva kwalokho ngizabuyisa abantu beAmoni, kutsho i Nkosi.

Ilizwi ngeEdoma

7Mayelana leEdoma. I Nkosi yamabandla ithi:

Kakusekho yini ukuhlakanipha eThemani? Amacebo aphelile kwabaqondileyo yini? Ukuhlakanipha kwabo kuphelile yini?
8Balekani, libuyele emuva, licatshe endaweni eziminyeneyo, lina bahlala eDedani. Ngoba ngizakwehlisela inhlupheko phezu kukaEsawu ngesikhathi sokumphindisela kwami. 9Uba abavuna amavini befika kuwe kabayikutshiya yini ingcosana? Uba amasela efika ebusuku, kawayikuphanga yini aze azikholise? 10Kodwa uEsawu ngimhlubule waze wasalaze, ngizembule indawo zakhe zokucatsha, kaselakho ukucatsha. Abantwana bakhe babulewe, labazalwane bakhe kanye labomakhelwane bakhe; yena kasekho. 11Tshiya izintandane zakho, ngizazilondoloza, abafelokazi bakho kabathembe kimi.

12Ngoba i Nkosi ithi: Khangela, uba labo ababengafanele ukuyinatha inkezo yesigwebo bemele ukuyinatha, wena uzayekelwa ungatshaywa yini? Kawuyikuyekelwa, kodwa lawe uzayinatha. 13Ngoba ngifungile ngami uqobo, kutsho i Nkosi, ukuthi iBozira izakuba yinto eyesabekayo, into yokuhlekwa, lenkangala, lesiqalekiso, lemizi yayo yonke izahlala iyinkangala kokuphela.

14Ngizwile imibiko evela e Nkosini, lesithunywa sithunyiwe phakathi kwezizwe, ukuthi: Buthanani, liyihlasele, lisukele impi. 15Ngoba khangela, ngizakwenza ube mncinyane phakathi kwezizwe, udeleleke phakathi kwabantu. 16Ukwesabeka kwakho kukukhohlisile, kanye lokuziqhenya kwenhliziyo yakho, wena ohlala ezingoxweni zamawa, lobamba ingqonga yoqaqa. Loba usakha isidleke sakho endaweni ephakemeyo njengokhozi, ngizakwehlisa khona, kutsho i Nkosi.

17IEdoma lizakuba yinto eyesabekayo; wonke umuntu odlula kulo uzakwethuka, ancife ngenxa yakho konke ukuhlupheka kwalo. 18Njengasekuphezu kukaEsawu ngesikhathi sokugenqulwa kweSodoma leGomora, kanye lemizi yakhona, kutsho i Nkosi, kakuyikwakha indodana yomuntu khona, ihlale khona. 19Khangela, njengesilwane esiphuma ehlathini leJordani sisiya emadlelweni, ngokucwayiza kwelihlo ngibaxotshe basuke kulo, ngilibekele lowo engimkhethileyo. Ngoba ngubani ofanana lami? Ngubani ozangibiza? Nguwuphi umelusi ongema phambi kwami?

20Ngakho, zwanini icebo i Nkosi elenzayo ngeEdoma, lemikhumbulo elayo ngabantu abahlala eThemani ukuthi: Abancinyane bomhlambi bazadonswa basuswe; lendawo yabo imangale ngokuphela kwabo. 21Ngomsindo wokuwa kwabo umhlaba uzathuthumela, lelizwi lokukhala kwabo lizazwakala eLwandle oluBomvu. 22Khangela, ukhona ozaqonga njengokhozi, ehle ngesiqubu elulele impiko zakhe ngakuBozira; lenhliziyo zamaqhawe eEdoma ngalolosuku zizakuba njengenhliziyo yowesifazana ohelelwayo.

Ilizwi ngeDamaseko

23Mayelana leDamaseko.

IHamathi leArpadi kudidekile, ngoba kuzwile indaba ezimbi; kuncibilika kukhathazeke njengolwandle olungelakuthula.
24IDamaseko isibuthakathaka, itshibilike ukuze ibaleke, ifikelwe yibugwala, ukudabuka losizi kuyehlele njengowesifazana ohelelwayo. 25Yeka ukutshiywa komuzi olodumo, umuzi olentokozo! 26Ngakho-ke amajaha awo azawela emagumeni awo, lawo wonke amabutho awo azabhujiswa ngalolosuku, kutsho i Nkosi yamabandla. 27Ngizaphemba umlilo emdulini weDamaseko, ozaqothula inqaba zikaBenihadadi.

Ilizwi ngeKedari leHazori

28Mayelana leKedari lemibuso yeHazori owayitshayayo uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni. I Nkosi ithi:

Sukani, liqonde eKedari, libachithe abantu basempumalanga.
29Thathani amathente abo lemihlambi yabo, kanye lamakhetheni abo lempahla yabo yonke, lisuse amakamela abo kibo; abantu bazamemeza kibo bathi: Ukwesaba kusenhlangothini zonke. 30Balekani, lizulazule khatshana, lihlale endaweni eziminyeneyo, lina bahlala eHazori, kutsho i Nkosi. Ngoba uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni wenze icebo ngani, kukhona lokho athanda ukukwenza kini. 31Sukani, liqonde kuso isizwe esichelesileyo, esihlala ngokuthula, kutsho i Nkosi, esingelamasango lemigoqo, esizihlalele sodwa. 32Amakamela aso azakuba yimpango, lemihlambi yaso yezifuyo izaphangwa. Ngizabachithachitha bonke abagela inwele zabo emaceleni, ngibehlisele inkathazo evela inhlangothi zonke, kutsho i Nkosi. 33IHazori izakuba yindawo yamakhanka, ibe yinkangala kokuphela, kakuyikwakha indodana yomuntu khona, ihlale khona.

Ilizwi ngeElamu

34Ilizwi le Nkosi elafika kuJeremiya umprofethi mayelana leElamu ekuqaleni kokubusa kukaZedekhiya, inkosi yakoJuda, lathi: 35I Nkosi yamabandla ithi:

Khangela, ngizakwephula idandili leElamu, obanika amandla amakhulu;
36ngehlisele phezu kweElamu imimoya emine evela engonsini ezine zamazulu, ngibahlakazele abeElamu kuyo yonke leyomimoya; kakuyikuba khona isizwe lesisodwa abangeyikuxotshelwa kuso abeElamu. 37Ngizakwenza abeElamu besabe phambi kwezitha zabo laphambi kwalabo ababazingelayo; ngizabehlisela okubi, lolaka lwami oluvuthayo, kutsho i Nkosi, ngibalandelisele ngenkemba, ngize ngibaqede. 38Ngizamisa isihlalo sami sobukhosi eElamu, ngichithe inkosi yabo leziphathamandla zabo, kutsho i Nkosi.

39Kodwa kuzakuthi ensukwini ezizayo ngibabuyise abantu beElamu, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele