Jeremiah 52

Ukuwa kweJerusalema

1 UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye ekuqaleni kwakhe ukubusa; wabusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. Ibizo likanina lalinguHamuthali, indodakazi kaJeremiya weLibhina. 2Wenza okubi emehlweni e Nkosi, njengakho konke okwenziwa nguJehoyakhimi. 3Ngenxa yokuthukuthela kwe Nkosi, izinto zenzeka eJerusalema lakoJuda yaze yabalahla phambi kwayo. UZedekhiya wawuvukela umbuso weBhabhiloni.

4Ngomnyaka wesificamunwemunye wokubusa kwakhe, ngosuku lwetshumi lwenyanga yetshumi, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni wafika lebutho lakhe lonke ukumelana leJerusalema; bamisa inkamba bemelene layo, bayakhela imiduli yokuvimbezela inhlangothi zonke. 5Umuzi wavinjezelwa kwaze kwaba ngumnyaka wetshumi lanye wokubusa kwenkosi uZedekhiya. 6Ngosuku lwesificamunwemunye lwenyanga yesine indlala yaba nkulu phakathi komuzi, kwasweleka ukudla kwabantu elizweni. 7Basebewufohlela umuzi; wonke amadoda empi abaleka, aphuma emzini ebusuku, ngendlela yesango eliphakathi kwemiduli emibili, esangweni lensimu yenkosi. AmaKhaladiya ayewuzingelezele umuzi. Aphuma ngendlela yamagceke.

8Ibutho lamaKhaladiya laxotshana layo inkosi uZedekhiya; lamfica emagcekeni eJeriko; lebutho lakhe lonke lahlakazeka. 9Basebeyibamba inkosi, bayiletha enkosini yeBhabhiloni eRibila elizweni leHamathi, yakhuluma izigwebo phezu kwayo. 10Inkosi yeBhabhiloni yabulala amadodana kaZedekhiya phambi kwakhe, yazibulala lazo zonke iziphathamandla zakoJuda eRibila. 11Yamkhupha amehlo uZedekhiya, yambopha ngamaketane, yamusa eBhabhiloni, yamfaka entolongweni, kwaze kwaba lusuku lokufa kwakhe.

12Ngosuku lwetshumi lwenyanga yesihlanu, ngomnyaka wetshumi lesificamunwemunye wokubusa kukaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, uNebuzaradani induna yabalindi benkosi, owayengaphansi kwenkosi yeBhabhiloni, wangena eJerusalema. 13Walitshisa ithempeli, lesigodlo senkosi, lendlu zonke ezinkulu zeJerusalema. 14Kwathi ibutho lonke lamaKhaladiya, elalilenduna yabalindi, labhidliza yonke imiduli ezingelezele iJerusalema. 15UNebuzaradani induna yabalindi wathumba bonke abantu ababesele emzini, lalabo ababehlamukele enkosini yeBhabhiloni kanye lezingcitshi zemisebenzi. 16Kodwa uNebuzaradani induna yabalindi watshiya abanye abantukazana elizweni ukuba ngabaphathi bezivini labalimi.

17Insika zethusi ezazisethempelini, lezinyawo, lolwandle lwethusi, amaKhaladiya akuphahlaza, athatha ithusi lonke, alisa eBhabhiloni. 18Athatha izimbiza, lamafotsholo, lezindlawu, lemiganu yokufafaza, lezinkezo, lazo zonke izitsha zethusi ezazisetshenziswa enkonzweni yethempeli, 19kanye lemiganywana, lezitsha zokuthwala umlilo, lemiganu yokufafaza, lezimbiza, lezinti zezibane, lezinkezo, lemiganu yomnikelo wokuthululwa. Okwakwenziwe ngegolide induna yabalindi yakuthatha, lalokho okwakwenziwe ngesiliva yakuthatha. 20Insika zombili, lolwandle olwalulunye nje, lenkabi zethusi ezazilitshumi lambili ezazingaphansi kolwandle kanye lezinyawo inkosi uSolomoni ayekwenzele ithempeli, ithusi lazo zonke lezizinto lalingelakulinganiswa ngesisindo. 21Ubude bensika babuzingalo ezilitshumi lesificaminwembili, ububanzi bayo babuzingalo ezilitshumi lambili, lohlonzi lwayo lwaluyiminwe emine, futhi yayigujiwe. 22Kwakukhona isiduku sethusi, ubude baso sisinye babuzingalo ezinhlanu, lesihlengo lamapomegranati*, konke kwenziwe ngethusi, kwakuzingelezele isiduku phezulu. Lensika yesibili yayinjalo ilamapomegranati. 23Kwakubonakala amapomegranati* angamatshumi ayisificamunwemunye lesithupha; wonke amapomegranati ayephezu kwesihlengo inhlangothi zonke ayelikhulu.

24Induna yabalindi yathatha uSeraya umpristi oyinhloko loZefaniya umpristi omlandelayo, labalindi besango abathathu, 25yathatha emzini induna eyayiphethe amadoda empi, lamadoda ayisikhombisa awenkundla yenkosi ayeficakale emzini, lomabhalane wenduna yebutho eyayibuthela abantu emabuthweni, lamadoda angamatshumi ayisithupha elizwe ayeficakele phakathi komuzi. 26UNebuzaradani induna yabalindi wabathatha, wabasa enkosini yeBhabhiloni eRibila. 27Inkosi yeBhabhiloni yabatshaya, yababulalela eRibila elizweni leHamathi. Wathunjwa ngokunjalo uJuda elizweni lakhe.

28Nanti inani labantu abathunjwa nguNebukadinezari; ngomnyaka wesikhombisa, amaJuda azinkulungwane ezintathu, lamatshumi amabili, lantathu; 29ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kukaNebukadinezari wathumba eJerusalema abantu abangamakhulu ayisificaminwembili, lamatshumi amathathu, lambili; 30ngomnyaka wamatshumi amabili lantathu wokubusa kukaNebukadinezari, uNebuzaradani induna yabalindi wathumba amaJuda angamakhulu ayisikhombisa, lamatshumi amane lanhlanu; bonke abantu sebehlangene baba zinkulungwane ezine, lamakhulu ayisithupha.

31Kwathi ngomnyaka wamatshumi amathathu lesikhombisa wokuthunjwa kukaJehoyakhini inkosi yakoJuda, ngosuku lwamatshumi amabili lanhlanu lwenyanga yetshumi lambili, uEvili-Merodaki inkosi yeBhabhiloni, ngomnyaka abekwa ngawo abe yinkosi, waba lomusa kuJehoyakhini, wamkhupha entolongweni, 32wakhuluma laye kuhle, wamnika isihlalo esedlula zonke izihlalo zamakhosi ayelaye eBhabhiloni. 33Ngakho-ke uJehoyakhini wakhulula izigqoko zokubotshwa; insuku zonke zempilo yakhe wadla lenkosi; 34wayelesabelo esimiyo esensuku zonke, asinikwa yinkosi njengenswelo yakhe insuku zonke zokuhamba kwakhe, waze wafa.

Copyright information for Ndebele