Jeremiah 6

Ukubhujiswa kweJerusalema

Balekani ukuze liphephe, lina bantwana bakoBhenjamini, liphume phakathi kweJerusalema. Vuthelani uphondo eThekhowa, liphakamise uphawu eBeti-Hakeremi, ngoba ububi bubonakala ngenyakatho lokuchitheka okukhulu. IZiyoni ebukekayo lenhle, kuseduze ukuchitheka kwayo. Abelusi bazafika kuyo lemihlambi yabo, bamise amathente abo kuyo bayihanqe, beluse kube ngulowo lalowo endaweni yakhe. Hlomelani impi limelene layo; sukani siyihlasele emini. Maye babo! Ngoba ilanga selithambeme, lamathunzi okuhlwa aselulekile. Sukani, siyihlasele ebusuku, sidilize indlu zayo zamakhosi.

Ngoba i Nkosi yamabandla ithi: Gamulani izihlahla zayo; lakhe imiduli yokuvimbezela iJerusalema. Yiwo lo umuzi ofanele ukuphindiselwa; lucindezelo kuphela phakathi kwawo. Njengomthombo ogobhoza amanzi awo, ngokunjalo ugobhoza ububi bawo; isihluku lokubhubhisa kuzwakala phakathi kwawo; umkhuhlane lamanxeba kuhlala kukhona phambi kwami. Xwayiseka, wena Jerusalema, hlezi ngikutshiye, ngikuchithe ube yindawo elunxiwa.

I Nkosi yamabandla ithi: Khanini njengevini okuseleyo koIsrayeli; njengomvuni wevini ngenisa futhi isandla sakho phakathi kwengatsha zalo. 10 Ngizakhuluma lobani ngimxwayise ukuze bezwe? Khangela, indlebe zabo zivalekile, kabalakulalela; khangela, ilizwi le Nkosi liyinhlekisa kibo, kalibathokozisi. 11 Ngalokho-ke ngigcwele ulaka lwe Nkosi, sengikhathele yikubekezela. Lwehlisele phezu kwabantwana ezindleleni, lemihlanganweni yamajaha, ngoba indoda izathathwa lomkayo, abadala kanye lamaxhegu. 12 Izindlu zabo zizanikwa abanye, amasimu abo kanye labomkabo; ngoba ngizaphakamisela isandla sami kwabakhileyo elizweni, kutsho i Nkosi. 13 Ngoba kusukela kwabancinyane babo kuze kufike kwabakhulu bonke bayizihwaba zenzuzo embi, labaprofethi labapristi bonke bayakhohlisa. 14 Kabawelaphisisi amanxeba abantu bami, bathi: Konke kulungile. Khona, kungalunganga. 15 Babe lenhloni yini lapho besenza amanyala? Hatshi, kababanga lanhloni lakanye, kabayangekanga. Ngalokho-ke bazakuwa phakathi kwabawayo; ngesikhathi sokubaphindisela kwami bazachitheka, kutsho i Nkosi.

16 I Nkosi ithi: Manini emaqamulweni ezindlela libone, libuze ngemikhondo yasendulo ukuthi ingaphi indlela enhle, lihambe ngayo, lizuze ukuthula. Kodwa bathi: Kasiyikuhamba ngayo. 17 Ngilibekele abalindi, ngathi: Lalelani ilizwi eliyisixwayiso lokukhala kophondo. Kodwa bathi: Kasiyikulalela. 18 Ngalokho-ke, zwanini lina zizwe, lazi lokho okuzabehlela. 19 Zwana, wena mhlaba; khangela, ngehlisela okubi phezu kwalababantu, kuyizithelo zemicabango yabo, ngoba kabalalelanga ilizwi lami, lomlayo wami bawalile. 20 Ngilendaba yini lenhlaka evela eShebha, lemfe evela elizweni elikhatshana? Iminikelo yenu yokutshiswa kayemukeleki, lemihlatshelo yenu kayingithokozisi. 21 Ngalokho-ke, i Nkosi ithi: Khangela, ngizabekela lababantu izikhubekiso ukuze bakhubeke; oyise labantwana bazabhubha omakhelwane kanye lomngane.

22 I Nkosi ithi: Khangela, abantu bayeza bevela elizweni elisenyakatho, isizwe esikhulu siyavuka endaweni ezikhatshana zomhlaba. 23 Baphethe idandili lomkhonto, balesihluku, kabalasihawu, lomdumo wabo unjengokuduma kolwandle; bagade amabhiza, behleliwe njengabantu abaya empini, behlelelwe ukumelana lawe, ndodakazi eZiyoni. 24 Siyizwile imibiko ngalokho, izandla zethu ziphela amandla, losizi lusibambile, lobuhlungu obunjengobowesifazana ohelelwayo. 25 Lingaphumeli egangeni, lingahambi endleleni, ngoba izitha zihlomile, lokwesaba kukhona inhlangothi zonke.

26 Bantu bami, gqokani amalembu amasaka, libhuquze emlotheni, lenze isililo sibe njengesokulilela indodana eyodwa, lokukhala okubabayo. Ngoba umchithi uzafika kithi masinyane. 27 Wena Jeremiya, ngikubekile ukuba ngumhloli phakathi kwabantu bami, ukuze wazi, uhlole indlela zabo. 28 Bonke baphikelela ukuhlamuka behamba benyeya; banjengethusi lensimbi, bonke benza okubi. 29 Izimvutho ziyavutha, kodwa emlilweni kuphuma umnuso kuphela; bancibilikisela ize nje, ngoba ababi kabakhutshwa. 30 Kuthiwa bayisiliva esilahliweyo, ngoba i Nkosi ibalahlile.

Copyright information for Ndebele