Jeremiah 6

Ukubhujiswa kweJerusalema

1 Balekani ukuze liphephe, lina bantwana bakoBhenjamini, liphume phakathi kweJerusalema. Vuthelani uphondo eThekhowa, liphakamise uphawu eBeti-Hakeremi, ngoba ububi bubonakala ngenyakatho lokuchitheka okukhulu. 2IZiyoni ebukekayo lenhle, kuseduze ukuchitheka kwayo. 3Abelusi bazafika kuyo lemihlambi yabo, bamise amathente abo kuyo bayihanqe, beluse kube ngulowo lalowo endaweni yakhe. 4Hlomelani impi limelene layo; sukani siyihlasele emini. Maye babo! Ngoba ilanga selithambeme, lamathunzi okuhlwa aselulekile. 5Sukani, siyihlasele ebusuku, sidilize indlu zayo zamakhosi.

6Ngoba i Nkosi yamabandla ithi: Gamulani izihlahla zayo; lakhe imiduli yokuvimbezela iJerusalema. Yiwo lo umuzi ofanele ukuphindiselwa; lucindezelo kuphela phakathi kwawo. 7Njengomthombo ogobhoza amanzi awo, ngokunjalo ugobhoza ububi bawo; isihluku lokubhubhisa kuzwakala phakathi kwawo; umkhuhlane lamanxeba kuhlala kukhona phambi kwami. 8Xwayiseka, wena Jerusalema, hlezi ngikutshiye, ngikuchithe ube yindawo elunxiwa.

9I Nkosi yamabandla ithi: Khanini njengevini okuseleyo koIsrayeli; njengomvuni wevini ngenisa futhi isandla sakho phakathi kwengatsha zalo. 10Ngizakhuluma lobani ngimxwayise ukuze bezwe? Khangela, indlebe zabo zivalekile, kabalakulalela; khangela, ilizwi le Nkosi liyinhlekisa kibo, kalibathokozisi. 11Ngalokho-ke ngigcwele ulaka lwe Nkosi, sengikhathele yikubekezela. Lwehlisele phezu kwabantwana ezindleleni, lemihlanganweni yamajaha, ngoba indoda izathathwa lomkayo, abadala kanye lamaxhegu. 12Izindlu zabo zizanikwa abanye, amasimu abo kanye labomkabo; ngoba ngizaphakamisela isandla sami kwabakhileyo elizweni, kutsho i Nkosi. 13Ngoba kusukela kwabancinyane babo kuze kufike kwabakhulu bonke bayizihwaba zenzuzo embi, labaprofethi labapristi bonke bayakhohlisa. 14Kabawelaphisisi amanxeba abantu bami, bathi: Konke kulungile. Khona, kungalunganga. 15Babe lenhloni yini lapho besenza amanyala? Hatshi, kababanga lanhloni lakanye, kabayangekanga. Ngalokho-ke bazakuwa phakathi kwabawayo; ngesikhathi sokubaphindisela kwami bazachitheka, kutsho i Nkosi.

16I Nkosi ithi: Manini emaqamulweni ezindlela libone, libuze ngemikhondo yasendulo ukuthi ingaphi indlela enhle, lihambe ngayo, lizuze ukuthula. Kodwa bathi: Kasiyikuhamba ngayo. 17Ngilibekele abalindi, ngathi: Lalelani ilizwi eliyisixwayiso lokukhala kophondo. Kodwa bathi: Kasiyikulalela. 18Ngalokho-ke, zwanini lina zizwe, lazi lokho okuzabehlela. 19Zwana, wena mhlaba; khangela, ngehlisela okubi phezu kwalababantu, kuyizithelo zemicabango yabo, ngoba kabalalelanga ilizwi lami, lomlayo wami bawalile. 20Ngilendaba yini lenhlaka evela eShebha, lemfe evela elizweni elikhatshana? Iminikelo yenu yokutshiswa kayemukeleki, lemihlatshelo yenu kayingithokozisi. 21Ngalokho-ke, i Nkosi ithi: Khangela, ngizabekela lababantu izikhubekiso ukuze bakhubeke; oyise labantwana bazabhubha omakhelwane kanye lomngane.

22I Nkosi ithi: Khangela, abantu bayeza bevela elizweni elisenyakatho, isizwe esikhulu siyavuka endaweni ezikhatshana zomhlaba. 23Baphethe idandili lomkhonto, balesihluku, kabalasihawu, lomdumo wabo unjengokuduma kolwandle; bagade amabhiza, behleliwe njengabantu abaya empini, behlelelwe ukumelana lawe, ndodakazi eZiyoni. 24Siyizwile imibiko ngalokho, izandla zethu ziphela amandla, losizi lusibambile, lobuhlungu obunjengobowesifazana ohelelwayo. 25Lingaphumeli egangeni, lingahambi endleleni, ngoba izitha zihlomile, lokwesaba kukhona inhlangothi zonke.

26Bantu bami, gqokani amalembu amasaka, libhuquze emlotheni, lenze isililo sibe njengesokulilela indodana eyodwa, lokukhala okubabayo. Ngoba umchithi uzafika kithi masinyane. 27Wena Jeremiya, ngikubekile ukuba ngumhloli phakathi kwabantu bami, ukuze wazi, uhlole indlela zabo. 28Bonke baphikelela ukuhlamuka behamba benyeya; banjengethusi lensimbi, bonke benza okubi. 29Izimvutho ziyavutha, kodwa emlilweni kuphuma umnuso kuphela; bancibilikisela ize nje, ngoba ababi kabakhutshwa. 30Kuthiwa bayisiliva esilahliweyo, ngoba i Nkosi ibalahlile.

Copyright information for Ndebele