Jeremiah 7

UJeremiya utshumayela ethempelini

1 Ilizwi lwe Nkosi lafika kuJeremiya lathi: 2Mana emnyango wethempeli, utshumayele lapho lelilizwi uthi: Zwanini ilizwi le Nkosi, lina lonke bantu bakoJuda, abangena kuliminyango ukukhonza i Nkosi. 3I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu wakoIsrayeli, ithi: Lungisani indlela zenu lezenzo zenu. Khona ngizaliyekela ukuthi lihlale kulindawo. 4Lingathembi amazwi la akhohlisayo okuthi: Leli lithempeli le Nkosi, ithempeli le Nkosi, ithempeli le Nkosi. 5Ngoba uba lilungisa indlela zenu lezenzo zenu isibili, uba lisenza ukulunga isibili phakathi kwenu, 6uba lingacindezeli owezizweni, lentandane, lomfelokazi, lingachithi igazi elingelacala, lingakhonzi abanye onkulunkulu ukuze lizilimaze ngalokho, 7ngizaliyekela ukuthi lihlale kulindawo, elizweni engalinika oyihlo benu kusukela endulo kuze kube nininini.

8Khangelani, lithemba amazwi akhohlisayo angelakusiza. 9Lizakweba, libulale, lifebe, lifunge amanga, litshisele uBhali impepha, likhonze abanye onkulunkulu elingabaziyo, 10beselisiza ukuthi lime phambi kwami kulindlu lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, lithi: Sikhululwe! Kodwa liqhubeke ukwenza zonke lezizinengiso. 11Lindlu, lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, isiphenduke yaba lubhalu lwabaphangi emehlweni enu yini? Khangelani, mina uqobo sengikubonile lokho, kutsho i Nkosi. 12Yanini endaweni yami yeShilo, indawo yokuqala lapho ibizo lami eladunyiselwa khona, libone ukuthi ngenzani kiyo ngenxa yobubi babantu bami bakoIsrayeli. 13Ngakho-ke, kutsho i Nkosi, ngoba lenzile zonke lezizinto, lingalalelanga lapho ngikhuluma lani ngivuke ngovivi, lapho ngilibiza kalingiphendulanga, 14ngizakwenza kulindlu lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, elithemba kiyo, lakulindawo engayinika oyihlo kanye lani, lokho engakwenza eShilo. 15Ngizalixotsha phambi kwami njengalokho ngaxotsha bonke abafowenu, inzalo yonke yakoEfrayimi. 16Wena-ke, Jeremiya, ungabakhulekeli lababantu, ungaphakamisi ilizwi lakho ukuze ubakhulekele, ungangincengi, ngoba kangiyikukuzwa.

AbakoJuda badumisa onkulunkulu babezizwe

17Kawukuboni yini lokho abakwenza emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema? 18Abantwana batheza inkuni, oyise baphembe umlilo, abesifazana baxove inhlama, ukuze benzele indlovukazi yamazulu amaqebelengwana, bathululele abanye onkulunkulu iminikelo yokunathwayo, ukuze bangicunule. 19Kodwa yimi abangicunulayo yini? kutsho i Nkosi. Kayisibo yini ukuthi baziyangise? 20Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ukuthukuthela kwami lolaka lwami kuzakwehlela kulindawo, phezu kwabantu lenyamazana, laphezu kwezihlahla zeganga lezithelo zomhlabathi. Kuzakutsha, kungacitsheki.

AbakoJuda bazatshaywa ngenxa yokuhlamuka kwabo

21I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Fakani iminikelo yenu yokutshiswa emihlatshelweni yenu, lidle inyama uba kuyisifiso senu. 22Kodwa kangibalayanga oyihlo ngendaba zeminikelo yokutshiswa lemihlatshelo mhla ngibakhupha elizweni leGibhithe. 23Kodwa ngabalaya lokhu kuphela ngathi: Lalelani ilizwi lami, ngizakuba nguNkulunkulu wenu, lina libe ngabantu bami, lihambe ngezindlela engililaya zona, ukuze kulilungele. 24Kodwa kabezwanga, kabalalelanga: bahamba ngamacebo abo langenkani yenhliziyo zabo ezimbi, bahlehlela emuva, kabayanga phambili. 25Kusukela esukwini oyihlo abaphuma ngalo elizweni leGibhithe kuze kube lamuhla, ngithume kibo zonke inceku zami abaprofethi, insuku ngensuku ngivuka ngovivi ngithuma. 26Kodwa kabangizwanga, kabalalelanga, baba lenkani; benza okubi kulabokhokho babo. 27Ngakho uzakhuluma wonke lamazwi kibo, kodwa kabayikukulalela; uzababiza, kodwa kabayikukusabela. 28Uzakuthi kibo: Yiso lesisizwe esingalalelanga ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu waso, esingavumanga ukulaywa; leqiniso liphelile, laqunywa lisuke emlonyeni waso.

29Gelani inwele zenu, lizilahle, lina bantu beJerusalema; lilile emadundulwini angelalutho; ngoba i Nkosi isalile yasilahla isizukulwana esivuse ulaka lwayo. 30Abantu bakoJuda benzile okubi phambi kwami; babekile izinengiso zabo endlini lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, ukuze bayingcolise, kutsho i Nkosi. 31Bakhile indawo ephakemeyo yokukhonzela eTofethi, esesihotsheni sendodana kaHinomu, ukuze batshise amadodana lamadodakazi abo ngomlilo, into engingabalayanga yona lengingacabanganga ngayo.

32Ngalokho khangela, insuku ziyeza lapho indawo ingasayikubizwa ngokuthi yiTofethi, loba isihotsha sendodana kaHinomu, kodwa izakuthiwa yisihotsha sokubulala; ngoba abafileyo bazangcwatshwa eTofethi, ngoba ingasekho enye indawo. 33Kuthi izidumbu zalababantu zibe yikudla kwenyoni zamazulu, lenyamazana zeganga, kungekho ozazethusa. 34Ngizaqeda emizini yakoJuda lezindleleni zeJerusalema umsindo wenjabulo lowentokozo, lelizwi lomyeni lelomakoti, ngoba ilizwe lizachitheka.

Copyright information for Ndebele