Jeremiah 7

UJeremiya utshumayela ethempelini

Ilizwi lwe Nkosi lafika kuJeremiya lathi: Mana emnyango wethempeli, utshumayele lapho lelilizwi uthi: Zwanini ilizwi le Nkosi, lina lonke bantu bakoJuda, abangena kuliminyango ukukhonza i Nkosi. I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu wakoIsrayeli, ithi: Lungisani indlela zenu lezenzo zenu. Khona ngizaliyekela ukuthi lihlale kulindawo. Lingathembi amazwi la akhohlisayo okuthi: Leli lithempeli le Nkosi, ithempeli le Nkosi, ithempeli le Nkosi. Ngoba uba lilungisa indlela zenu lezenzo zenu isibili, uba lisenza ukulunga isibili phakathi kwenu, uba lingacindezeli owezizweni, lentandane, lomfelokazi, lingachithi igazi elingelacala, lingakhonzi abanye onkulunkulu ukuze lizilimaze ngalokho, ngizaliyekela ukuthi lihlale kulindawo, elizweni engalinika oyihlo benu kusukela endulo kuze kube nininini.

Khangelani, lithemba amazwi akhohlisayo angelakusiza. Lizakweba, libulale, lifebe, lifunge amanga, litshisele uBhali impepha, likhonze abanye onkulunkulu elingabaziyo, 10 beselisiza ukuthi lime phambi kwami kulindlu lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, lithi: Sikhululwe! Kodwa liqhubeke ukwenza zonke lezizinengiso. 11 Lindlu, lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, isiphenduke yaba lubhalu lwabaphangi emehlweni enu yini? Khangelani, mina uqobo sengikubonile lokho, kutsho i Nkosi. 12 Yanini endaweni yami yeShilo, indawo yokuqala lapho ibizo lami eladunyiselwa khona, libone ukuthi ngenzani kiyo ngenxa yobubi babantu bami bakoIsrayeli. 13 Ngakho-ke, kutsho i Nkosi, ngoba lenzile zonke lezizinto, lingalalelanga lapho ngikhuluma lani ngivuke ngovivi, lapho ngilibiza kalingiphendulanga, 14 ngizakwenza kulindlu lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, elithemba kiyo, lakulindawo engayinika oyihlo kanye lani, lokho engakwenza eShilo. 15 Ngizalixotsha phambi kwami njengalokho ngaxotsha bonke abafowenu, inzalo yonke yakoEfrayimi. 16 Wena-ke, Jeremiya, ungabakhulekeli lababantu, ungaphakamisi ilizwi lakho ukuze ubakhulekele, ungangincengi, ngoba kangiyikukuzwa.

AbakoJuda badumisa onkulunkulu babezizwe

17 Kawukuboni yini lokho abakwenza emizini yakoJuda lendleleni zeJerusalema? 18 Abantwana batheza inkuni, oyise baphembe umlilo, abesifazana baxove inhlama, ukuze benzele indlovukazi yamazulu amaqebelengwana, bathululele abanye onkulunkulu iminikelo yokunathwayo, ukuze bangicunule. 19 Kodwa yimi abangicunulayo yini? kutsho i Nkosi. Kayisibo yini ukuthi baziyangise? 20 Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ukuthukuthela kwami lolaka lwami kuzakwehlela kulindawo, phezu kwabantu lenyamazana, laphezu kwezihlahla zeganga lezithelo zomhlabathi. Kuzakutsha, kungacitsheki.

AbakoJuda bazatshaywa ngenxa yokuhlamuka kwabo

21 I Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Fakani iminikelo yenu yokutshiswa emihlatshelweni yenu, lidle inyama uba kuyisifiso senu. 22 Kodwa kangibalayanga oyihlo ngendaba zeminikelo yokutshiswa lemihlatshelo mhla ngibakhupha elizweni leGibhithe. 23 Kodwa ngabalaya lokhu kuphela ngathi: Lalelani ilizwi lami, ngizakuba nguNkulunkulu wenu, lina libe ngabantu bami, lihambe ngezindlela engililaya zona, ukuze kulilungele. 24 Kodwa kabezwanga, kabalalelanga: bahamba ngamacebo abo langenkani yenhliziyo zabo ezimbi, bahlehlela emuva, kabayanga phambili. 25 Kusukela esukwini oyihlo abaphuma ngalo elizweni leGibhithe kuze kube lamuhla, ngithume kibo zonke inceku zami abaprofethi, insuku ngensuku ngivuka ngovivi ngithuma. 26 Kodwa kabangizwanga, kabalalelanga, baba lenkani; benza okubi kulabokhokho babo. 27 Ngakho uzakhuluma wonke lamazwi kibo, kodwa kabayikukulalela; uzababiza, kodwa kabayikukusabela. 28 Uzakuthi kibo: Yiso lesisizwe esingalalelanga ilizwi le Nkosi, uNkulunkulu waso, esingavumanga ukulaywa; leqiniso liphelile, laqunywa lisuke emlonyeni waso.

29 Gelani inwele zenu, lizilahle, lina bantu beJerusalema; lilile emadundulwini angelalutho; ngoba i Nkosi isalile yasilahla isizukulwana esivuse ulaka lwayo. 30 Abantu bakoJuda benzile okubi phambi kwami; babekile izinengiso zabo endlini lapho ibizo lami elidunyiselwa khona, ukuze bayingcolise, kutsho i Nkosi. 31 Bakhile indawo ephakemeyo yokukhonzela eTofethi, esesihotsheni sendodana kaHinomu, ukuze batshise amadodana lamadodakazi abo ngomlilo, into engingabalayanga yona lengingacabanganga ngayo.

32 Ngalokho khangela, insuku ziyeza lapho indawo ingasayikubizwa ngokuthi yiTofethi, loba isihotsha sendodana kaHinomu, kodwa izakuthiwa yisihotsha sokubulala; ngoba abafileyo bazangcwatshwa eTofethi, ngoba ingasekho enye indawo. 33 Kuthi izidumbu zalababantu zibe yikudla kwenyoni zamazulu, lenyamazana zeganga, kungekho ozazethusa. 34 Ngizaqeda emizini yakoJuda lezindleleni zeJerusalema umsindo wenjabulo lowentokozo, lelizwi lomyeni lelomakoti, ngoba ilizwe lizachitheka.

Copyright information for Ndebele