Jeremiah 8

Ngalesosikhathi amathambo amakhosi akoJuda, laweziphathamandla, lamathambo abapristi labaprofethi, lamathambo abakhileyo eJerusalema, azakhutshwa emangcwabeni, kutsho i Nkosi; azachaywa elangeni lenyangeni, lakuwo wonke amabutho amazulu, abakuthandileyo bakukhonza, abakulandeleyo bakudinga, bakudumisa; kawayikubuthwa angcwatshwe futhi, azakuba njengomquba emhlabathini. Ukufa kuzakuba ngcono kulempilo kubo bonke abaseleyo balesisizwe esibi, kuzo zonke indawo lapho engibaxotshele khona, kutsho i Nkosi yamabandla.

Izono lokugweba

Uzakuthi kibo: I Nkosi ithi: Abantu bayawa, bangavuki yini? Umuntu uyaphambuka, angabuyi aphenduke yini? Pho-ke, baphambukeleni lababantu, bahlamuke kokuphela yini? Baqinela enkohlisweni, bayala ukuphenduka. Ngiqaphele ngezwa, kodwa kabakhulumanga kuhle, kakho loyedwa ophendukayo ebubini bakhe esithi: Ngenzeni? Bonke baphendukela endleleni zabo njengebhiza liseqela empini. Ingabuzane emazulwini liyazazi izikhathi zalo ezimisiweyo; lejuba lenkonjane lehemu kuyasazi isikhathi sokubuya kwakho; kodwa abantu bami kabazazi izimiso ze Nkosi. Lingatsho njani ukuthi: Sihlakaniphile, lomlayo we Nkosi ulathi? Kodwa, khangelani, ukubhala okukhohlisayo kwababhali kuwuphendule umlayo waba ngamanga. Abahlakaniphileyo bayayangeka, bathuthumele babanjwe; khangela, balalile ilizwi le Nkosi; pho, balokuhlakanipha bani? 10 Ngalokhu-ke omkabo ngizabanika abanye, lamasimu abo ngiwanike abanqobi, ngoba kusukela kwabancinyane kuze kufike kwabakhulu bonke bayizihwaba zenzuzo embi, labaprofethi labapristi bonke bayakhohlisa. 11 Kabawelaphisisi amanxeba abantu bami, bathi: Konke kulungile. Khona kungalunganga. 12 Babelenhloni yini lapho besenza amanyala? Hatshi, kababanga lanhloni lakanye, kabayangekanga. Ngalokho-ke bazakuwa phakathi kwabawayo; ngesikhathi sokubaphindisela kwami bazachitheka, kutsho i Nkosi. 13 Bengithanda ukubabutha, kutsho i Nkosi, kodwa kazikho izithelo evinini, lomkhiwa kawukho; ngitsho lamahlamvu abunile, lalokho engibanike khona kusukile kibo.

14 Silindelani? Wozani, singene emizini ebiyelweyo, sibhubhele khona. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wethu isimisele ukubhubha, isinikile amanzi abulalayo ukuze siwanathe, ngoba sonile e Nkosini. 15 Salindela ukuthula, kodwa kakuvelanga, sahlalela isikhathi sokwelatshwa, kodwa khangela, kwavela ukwesaba. 16 Ukuthimula kwamabhiza ezitha kuyezwakala koDani; ekuzwakaleni komsindo wokukhala kwamabhiza amaduna ilizwe lonke liyathuthumela. Ngoba zifikela ukudla ilizwe, lakho konke okukulo, umuzi labahlala kiwo. 17 Ngoba khangelani, ngiyathumela phakathi kwenu izinyoka, amabululu angelakulunjwa azaliluma, kutsho i Nkosi.

UJeremiya ukhalela ilizwe lakoJuda

18 Kangilakududuzeka esizini lwami, inhliziyo yami iyagula phakathi kwami. 19 Khangelani, lalelani ukukhala kwabantu bami, kuvela kuyo yonke imikhawulo yelizwe, kuthi: I Nkosi kayikho eZiyoni yini? Inkosi yayo kayikho phakathi kwayo yini? Bangicunuleleni ngezithombe zabo ezibaziweyo, langezithombe zezizwe? 20 Ukuvuna kudlulile, lehlobo liphelile, kodwa thina kasikhululwanga. 21 Ngokulimala kwabantu bami inhliziyo yami ilimele, ngiyakhala, lokudabuka kungehlele. 22 Kakulabhalisamu eGileyadi yini? Kakho yini umelaphi khona? Pho, abantu bami kabasili ngani?

Copyright information for Ndebele