Jeremiah 9

1Kungathi ngabe ikhanda lami lingamanzi, lamehlo ami angumthombo wenyembezi, ukuze ngikhalele ababuleweyo ebantwini bami emini lebusuku. 2Kungathi ngabe ngilendawo yokuhlala enkangala, ukuze ngisuke ebantwini bami, ngibatshiye; ngoba bonke bayizifebe, balixuku labantu abakhohlisayo. 3Balungele ukuqamba amanga; amanga akhulile kuleqiniso elizweni; basuka kokubi baye kokubi, mina-ke kabangazi, kutsho i Nkosi. 4Ngulowo lalowo kaqaphele umakhelwane wakhe, lingabathembi abafowenu, ngoba bonke abafowenu bayaphica, labo bonke omakhelwane benu bathanda ukunyeya. 5Ngulowo lalowo ukhohlisa umakhelwane wakhe, kakho okhuluma iqiniso, bazifundisile inlimi zabo ukuqamba amanga, bazidinisa ngokwenza okubi, baze behluleke ukuphenduka. 6Bandisa ububi phezu kokubi, lenkohliso phezu kwenkohliso, bayala ukungazi mina, kutsho i Nkosi. 7Ngakho-ke, i Nkosi yamabandla ithi: Khangela, ngizabancibilikisa ngibahlole; ngoba kuyini okunye engingakwenza ngenxa yabantu bami? 8Ulimi lwabo lungumtshoko obulalayo, lukhuluma inkohliso; ngulowo lalowo ukhuluma kuhle ngomlomo wakhe lomakhelwane wakhe, kodwa enhliziyweni yakhe wenza amacebo okumcathamela. 9Kangiyikubajezisa ngenxa yalezizinto yini? kutsho i Nkosi. Kangiyikuphindisela esizweni esinje yini? 10Ngizakhala ngililele izintaba, lamadlelo asenkangala, ngoba kuchithiwe, kakusekho ohamba khona, kakusezwakali ukukhala kwezifuyo, inyoni zamazulu lenyamazana zibalekile zahamba. 11Ngizayenza iJerusalema ibe lunxiwa oludilikileyo lendawo yamakhanka, ngenze imizi yakoJuda ibe yinkangala engelamuntu.

Ilizwe liyachitheka labantu bayakhala

12Ngubani umuntu ohlakaniphileyo ongaqedisisa lokhu? Lomlomo we Nkosi ukhulume lobani ukuthi akubike lokhu? Ilizwe lichithelweni latshiswa laba yinkangala, ukuthi kungahambi muntu khona yini? 13I Nkosi yathi: Kungoba belahlile umlayo wami engawubeka phambi kwabo, bengalilalelanga ilizwi lami, bengahambanga ngalo, 14belandela inhliziyo zabo ezilenkani bedinga oBhali, njengokufundiswa kwabo ngoyise. 15Ngakho-ke i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Khangela, ngizabanika lababantu umhlonyane ukuthi bawudle, banathe amanzi abulalayo. 16Ngizabachithela ezizweni abangazanga bazazi bona laboyise, ngibalandelisele ngenkemba, ngize ngibaqede.

17I Nkosi yamabandla ithi: Qaphelani, libize abesifazana bokulila ukuthi beze, libize abesifazana abangamagabazi ukuthi bafike, 18baphangise ukusililela, ukuze amehlo ethu ehlise inyembezi, lenkophe zethu zimpompoze amanzi. 19Ngoba ilizwi lokukhala liyezwakala liphuma eZiyoni lisithi: Yeka ukuchitheka kwethu! Silenhloni kakhulu, ngoba silitshiyile ilizwe, ngoba babhidlizile izindlu zethu. 20Yebo, zwanini ilizwi le Nkosi, lina besifazana, lendlebe zenu zilemukele ilizwi layo; lifundise amadodakazi enu ukukhala, kube ngulowo lalowo afundise umakhelwane wakhe ukulila. 21Ngoba ukufa kungenile ngamawindi ethu, kwangena ezigodlweni zamakhosi ethu, ukuquma abantwana basuke ezindleleni, lamajaha emagumeni. 22Khuluma uthi: I Nkosi ithi: Izidumbu zabantu zizagcwala njengamalongwe endle, lanjengezithungo ezitshiywe emuva ngumvuni, kungekho ozibuthayo.

Wonke umuntu kazibonge ngokwazi uNkulunkulu

23I Nkosi ithi: Ohlakaniphileyo angazincomi ngokuhlakanipha kwakhe, leqhawe lingazincomi ngobuqhawe balo, lonothileyo angazincomi ngokunotha kwakhe; 24kodwa ozincomayo kazincome ngalokhu, ukuthi uyangiqedisisa, futhi uyazi ukuthi mina ngiyi Nkosi elothando, lokulunga, lobuqotho emhlabeni; ngoba lezizinto ngiyazithanda, kutsho i Nkosi.

25Khangela, insuku ziyeza, kutsho i Nkosi, lapho ngizatshaya bonke abasokileyo kodwa bengasokanga enhliziyweni; 26ngitsho iGibhithe loJuda loEdoma loAmoni loMowabi, labo bonke abahlala enkangala abagela inwele zabo emaceleni; ngoba zonke lezizizwe kazisokanga, lendlu yonke kaIsrayeli kayisokanga enhliziyweni.

Copyright information for Ndebele