Job 1

Ukulingwa kukaJobe lokubekezela kwakhe

1 Kwakukhona indoda elizweni leUzi, ibizo layo lalinguJobe. Leyondoda yayiphelele-ke, iqondile, imesaba uNkulunkulu, ixwaya okubi. 2Yasizalelwa amadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu. 3Lemfuyo yayo yayiyizimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, lamakamela ayizinkulungwane ezintathu, lezipane zenkabi ezingamakhulu amahlanu, labobabhemi abasikazi abangamakhulu amahlanu, lenceku ezinengi kakhulu. Ngakho lowomuntu wayemkhulu okwedlula bonke abantu bempumalanga.

4Njalo amadodana akhe ahamba enza idili endlini yaleyo laleyo ngosuku lwayo; athuma abiza odadewabo abathathu ukuze badle banathe lawo. 5Kwakusithi lapho esephelile amazopha ensuku zedili, uJobe athume, awangcwelise, avuke ekuseni kakhulu, anikele iminikelo yokutshiswa ngokwenani lawo wonke, ngoba uJobe wathi: Mhlawumbe amadodana ami onile, amthuka
 amthuka: Heb.  ambusisa.
uNkulunkulu enhliziyweni yawo. Wenza njalo uJobe zonke izinsuku.

6Kwasekusiba losuku lapho amadodana kaNkulunkulu eza ukuzimisa phambi kwe Nkosi, loSathane laye wafika phakathi kwawo. 7I Nkosi yasisithi kuSathane: Uvela ngaphi? USathane wasephendula i Nkosi wathi: Ekuzulazuleni emhlabeni lekuhambahambeni kuwo. 8I Nkosi yasisithi kuSathane: Ubekile yini inhliziyo yakho encekwini yami uJobe, ngoba kakho onjengayo emhlabeni, umuntu opheleleyo loqondileyo, owesaba uNkulunkulu loxwaya ububi? 9USathane wasephendula i Nkosi wathi: UJobe umesabela ize uNkulunkulu yini? 10Kawumbiyelanga yini yena lendlu yakhe lakho konke alakho inhlangothi zonke? Ubusisile umsebenzi wezandla zakhe, lezifuyo zakhe zanda kakhulu elizweni. 11Kodwa isibili yelula isandla sakho khathesi, uthinte konke alakho; sibili uzakuthuka
 ukuthuka: Heb.  ukubusisa.
ebusweni bakho.
12I Nkosi yasisithi kuSathane: Khangela konke alakho kusesandleni sakho; kuphela kuye ungeluleli isandla sakho. Wasephuma uSathane phambi kwe Nkosi.

13Kwasekusiba losuku lapho amadodana lamadodakazi akhe ayesidla enatha iwayini endlini yomfowabo, izibulo. 14Kwasekufika isithunywa kuJobe sathi: Inkabi bezilima labobabhemi besidla emaceleni azo; 15kwasekutheleka amaShebha, akuthatha, atshaya izinceku ngobukhali benkemba, njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele. 16Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: Umlilo kaNkulunkulu uwile uvela emazulwini, watshisa phakathi kwezimvu laphakathi kwezinceku, waziqeda; njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele. 17Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: AmaKhaladiya amise amaxuku amathathu atheleka phezu kwamakamela, awathatha, atshaya izinceku ngobukhali benkemba, njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele. 18Lesi sisakhuluma, kwafika lesinye, sathi: Amadodana akho lamadodakazi akho bebesidla benatha iwayini endlini yomfowabo, izibulo. 19Khangela-ke, umoya omkhulu wafika uvela ngaphetsheya kwenkangala, watshaya amagumbi womane endlu, yawela phezu kwamajaha, afa; njalo yimi ngedwa kuphela engiphephileyo ukuze ngikubikele. 20UJobe wasesukuma, wadabula ibhatshi lakhe, waphuca ikhanda lakhe, wawa emhlabathini, wakhonza; 21wasesithi: Ngaphuma ngize esiswini sikamama, njalo ngizabuyela khona ngize; i Nkosi yapha, i Nkosi ithethe; kalibusiswe ibizo le Nkosi.

22Kukho konke lokhu uJobe konanga, kambalelanga ubuwula uNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele