Job 10

UJobe ukhala ngokuphila kwakhe

1 Umphefumulo wami ukhathele yimpilo yami; ngizatshiya insolo yami phezu kwami; ngizakhuluma ekubabeni komphefumulo wami. 2Ngizakuthi kuNkulunkulu: Ungangilahli; ngazisa ukuthi kungani uphikisana lami. 3Kuhle yini kuwe ukuthi ucindezele, ukuthi udelele umsebenzi wezandla zakho, ukhanye phezu kwecebo lababi? 4Ulamehlo enyama yini? Ubona njengokubona komuntu? 5Insuku zakho zinjengensuku zomuntu na? Iminyaka yakho injengensuku zomuntu yini, 6ukuthi udinge ngobubi bami, uhlolisise ngesono sami? 7Ngoba usazi ukuthi kangikhohlakalanga, lokuthi kakho ongakhulula esandleni sakho.

8Izandla zakho zangibumba zangenza kanyekanye inhlangothi zonke, kanti uyangiginya. 9Ake ukhumbule ukuthi wangenza njengebumba. Pho, uzangibuyisela ethulini? 10Kawungithululanga njengochago, wangijiyisa njengamasi yini? 11Ungigqokise isigogo lenyama, wangihlanganisa ndawonye ngamathambo langemisipha. 12Ungenzele impilo lomusa, lokunakekela kwakho kulondolozile umoya wami.

13Kanti lezizinto uzifihlile enhliziyweni yakho; ngiyazi ukuthi lokhu kukuwe. 14Uba ngisona, ungiqaphele, kawuyikungiyekela ngingelacala esonweni sami. 15Uba ngimubi, maye kimi! Uba ngilungile, bengingayikuphakamisa ikhanda lami. Ngigcwele ihlazo, ngakho bona inhlupheko yami. 16Ngoba kuyaziphakamisa; uyangizingela njengesilwane; ubuye uzenze okumangalisayo kimi. 17Uyavuselela abafakazi bakho abamelene lami, wandise ulaka lwakho kimi; izinguquko lempi kulami.

18Pho kungani wangikhupha esizalweni? Kungathi ngabe ngaphela, lelihlo lingangibonanga! 19Ngangizakuba njengokungathi kangikho; ngangizathwalwa ngisuswe esizalweni ngisiwe engcwabeni. 20Insuku zami kazinlutshwana yini? Khawula phela, ungiyekele ukuze ngithokoze kancinyane, 21ngingakayi - ngingabuyi - elizweni lomnyama lethunzi lokufa, 22ilizwe lomnyama, njengobumnyama, ithunzi lokufa, elingelahlelo, lokukhanya kunjengobumnyama.

Copyright information for Ndebele