Job 10

UJobe ukhala ngokuphila kwakhe

Umphefumulo wami ukhathele yimpilo yami; ngizatshiya insolo yami phezu kwami; ngizakhuluma ekubabeni komphefumulo wami. Ngizakuthi kuNkulunkulu: Ungangilahli; ngazisa ukuthi kungani uphikisana lami. Kuhle yini kuwe ukuthi ucindezele, ukuthi udelele umsebenzi wezandla zakho, ukhanye phezu kwecebo lababi? Ulamehlo enyama yini? Ubona njengokubona komuntu? Insuku zakho zinjengensuku zomuntu na? Iminyaka yakho injengensuku zomuntu yini, ukuthi udinge ngobubi bami, uhlolisise ngesono sami? Ngoba usazi ukuthi kangikhohlakalanga, lokuthi kakho ongakhulula esandleni sakho.

Izandla zakho zangibumba zangenza kanyekanye inhlangothi zonke, kanti uyangiginya. Ake ukhumbule ukuthi wangenza njengebumba. Pho, uzangibuyisela ethulini? 10 Kawungithululanga njengochago, wangijiyisa njengamasi yini? 11 Ungigqokise isigogo lenyama, wangihlanganisa ndawonye ngamathambo langemisipha. 12 Ungenzele impilo lomusa, lokunakekela kwakho kulondolozile umoya wami.

13 Kanti lezizinto uzifihlile enhliziyweni yakho; ngiyazi ukuthi lokhu kukuwe. 14 Uba ngisona, ungiqaphele, kawuyikungiyekela ngingelacala esonweni sami. 15 Uba ngimubi, maye kimi! Uba ngilungile, bengingayikuphakamisa ikhanda lami. Ngigcwele ihlazo, ngakho bona inhlupheko yami. 16 Ngoba kuyaziphakamisa; uyangizingela njengesilwane; ubuye uzenze okumangalisayo kimi. 17 Uyavuselela abafakazi bakho abamelene lami, wandise ulaka lwakho kimi; izinguquko lempi kulami.

18 Pho kungani wangikhupha esizalweni? Kungathi ngabe ngaphela, lelihlo lingangibonanga! 19 Ngangizakuba njengokungathi kangikho; ngangizathwalwa ngisuswe esizalweni ngisiwe engcwabeni. 20 Insuku zami kazinlutshwana yini? Khawula phela, ungiyekele ukuze ngithokoze kancinyane, 21 ngingakayi - ngingabuyi - elizweni lomnyama lethunzi lokufa, 22 ilizwe lomnyama, njengobumnyama, ithunzi lokufa, elingelahlelo, lokukhanya kunjengobumnyama.

Copyright information for Ndebele