Job 11

Inkulumo yokuqala kaZofari. Uthi uJobe wonile

Wasephendula uZofari umNahama wathi:

Kambe kabuphendulwa yini ubunengi bamazwi? Njalo isilawuli singalungisiswa yini? Ukulawula kwakho kuzathulisa abantu yini? Lapho ukloloda, kakho ongakuyangisa yini? Ngoba uthe: Imfundiso yami ihlanzekile, ngihlambulukile emehlweni akho. Kodwa-ke kungathi uNkulunkulu angakhuluma, avule indebe zakhe kuwe, ukuze akwazise imfihlakalo zenhlakanipho, ukuthi ziphindwe kabili kulokho okuyikho. Yazi-ke ukuthi uNkulunkulu ubiza kuwe okulutshwana kulecala lakho.

Ngokuhlola ungamfumana uNkulunkulu na? Ungamfumana yini uSomandla kuze kube sekupheleleni? Kuphakeme njengamazulu, ungenzani? Kutshonile kulesihogo, ungazini? Isilinganiso sakho side kulomhlaba, sibanzi kulolwandle. 10 Uba esedlula avalele kumbe abuthanise, ngubani-ke ongamnqanda
 ukumnqanda: Heb.  ukumbuyisela emuva.
?
11 Ngoba yena uyabazi abantu abayize, uyabona ububi; ngakho kayikukuqaphelisa yini? 12 Ngoba umuntu oyisiphukuphuku angaba lokuqedisisa, lanxa umuntu engazalwa njengethole likababhemi weganga.

13 Uba wena ulungisa inhliziyo yakho, welulele izandla zakho kuye, 14 uba ububi busesandleni sakho, bubeke khatshana, lobubi kabungahlali emathenteni akho. 15 Ngoba ng’khona uzaphakamisa ubuso bakho ungelasici, njalo uqine, ungesabi. 16 Ngoba wena uzakhohlwa usizi lwakho, ulukhumbule njengamanzi asedlulile. 17 Lobude bempilo yakho buzakhanya
 buzakhanya: Heb.  buzaphakama.
kulemini enkulu; loba kulomnyama kuzakuba njengekuseni.
18 Njalo uzakuba lethemba ngoba kulethemba; uzagebha, uzalala ngokuvikeleka. 19 Uzalala, njalo kakho ozakwethusa, labanengi bazancenga phambi kwakho. 20 Kodwa amehlo ababi azafiphala, lesiphephelo sizachitheka kubo, lethemba labo lizakuba yikuphela komphefumulo.

Copyright information for Ndebele