Job 11

Inkulumo yokuqala kaZofari. Uthi uJobe wonile

1 Wasephendula uZofari umNahama wathi:

2Kambe kabuphendulwa yini ubunengi bamazwi? Njalo isilawuli singalungisiswa yini? 3Ukulawula kwakho kuzathulisa abantu yini? Lapho ukloloda, kakho ongakuyangisa yini? 4Ngoba uthe: Imfundiso yami ihlanzekile, ngihlambulukile emehlweni akho. 5Kodwa-ke kungathi uNkulunkulu angakhuluma, avule indebe zakhe kuwe, 6ukuze akwazise imfihlakalo zenhlakanipho, ukuthi ziphindwe kabili kulokho okuyikho. Yazi-ke ukuthi uNkulunkulu ubiza kuwe okulutshwana kulecala lakho.

7Ngokuhlola ungamfumana uNkulunkulu na? Ungamfumana yini uSomandla kuze kube sekupheleleni? 8Kuphakeme njengamazulu, ungenzani? Kutshonile kulesihogo, ungazini? 9Isilinganiso sakho side kulomhlaba, sibanzi kulolwandle. 10Uba esedlula avalele kumbe abuthanise, ngubani-ke ongamnqanda
 ukumnqanda: Heb.  ukumbuyisela emuva.
?
11Ngoba yena uyabazi abantu abayize, uyabona ububi; ngakho kayikukuqaphelisa yini? 12Ngoba umuntu oyisiphukuphuku angaba lokuqedisisa, lanxa umuntu engazalwa njengethole likababhemi weganga.

13Uba wena ulungisa inhliziyo yakho, welulele izandla zakho kuye, 14uba ububi busesandleni sakho, bubeke khatshana, lobubi kabungahlali emathenteni akho. 15Ngoba ng’khona uzaphakamisa ubuso bakho ungelasici, njalo uqine, ungesabi. 16Ngoba wena uzakhohlwa usizi lwakho, ulukhumbule njengamanzi asedlulile. 17Lobude bempilo yakho buzakhanya
 buzakhanya: Heb.  buzaphakama.
kulemini enkulu; loba kulomnyama kuzakuba njengekuseni.
18Njalo uzakuba lethemba ngoba kulethemba; uzagebha, uzalala ngokuvikeleka. 19Uzalala, njalo kakho ozakwethusa, labanengi bazancenga phambi kwakho. 20Kodwa amehlo ababi azafiphala, lesiphephelo sizachitheka kubo, lethemba labo lizakuba yikuphela komphefumulo.

Copyright information for Ndebele