Job 12

Impendulo kaJobe. Ukhuluma ngamandla langokuhlakanipha kukaNkulunkulu

Wasephendula uJobe wathi:

Ngoba isibili lingabantu, lenhlakanipho izakufa lani. Lami ngilengqondo njengani, kangiphansi kulani. Njalo ngubani ongelazo izinto ezinje? Ngiyinhlekisa kumngane wami, obiza kuNkulunkulu amphendule; olungileyo oqondileyo uyinhlekisa. Uyisibane esidelelekayo emnakanweni wowonwabileyo; ulungele ukutshelela ngonyawo. Amathente abaphangi alokuthula, labamthukuthelisayo uNkulunkulu bavikelekile, kulowo oletha uNkulunkulu esandleni sakhe.

Kodwa-ke buza khathesi inyamazana, zizakufundisa, lenyoni zamazulu, zizakutshela. Kumbe khuluma lomhlaba, uzakufundisa, lenhlanzi zolwandle zizakulandisela. Ngubani ongaziyo phakathi kwakho konke lokhu ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu? 10 Okusesandleni sakhe umphefumulo wakho konke okuphilayo, lomoya wayo yonke inyama yomuntu.

11 Indlebe kayihloli yini amazwi, njengolwanga luzinambithela ukudla? 12 Kwabadala kakhulu kulenhlakanipho, lebudeni bezinsuku kulokuqedisisa. 13 Kuye kukhona inhlakanipho lamandla, uleseluleko lokuqedisisa. 14 Khangela, udiliza, kungabe kusakhiwa; uvalela umuntu, kungabe kusavulwa. 15 Khangela, uvimbela amanzi, atshe; abesewathuma, agenqule umhlaba. 16 Kuye kukhona amandla lenhlakanipho; okhohlisiweyo lomkhohlisi bangabakhe. 17 Ukhupha abeluleki bahambe behlutshulwe, enze abehluleli babe yizithutha. 18 Uthukulula isibopho samakhosi, abophe umbhinco enkalweni zawo. 19 Ukhupha abapristi bahambe behlutshulwe, awise abalamandla. 20 Uphambula inkulumo yabathembekileyo, asuse ukuqedisisa kwabasebekhulile. 21 Uthela ukudelela phezu kweziphathamandla, axegise umbhinco wabalamandla. 22 Wembula izinto ezijulileyo ezisemnyameni, akhuphele ekukhanyeni ithunzi lokufa. 23 Enze izizwe zibe zinkulu, abesezichitha; andise izizwe, abesezisusa
 ukususa: Heb.  ukuhola.
.
24 Ususa inhliziyo yenhloko zabantu bomhlaba, aziduhise enkangala engelandlela. 25 Ziphumputhe emnyameni kungelakukhanya, uzenza zidiyazele njengodakiweyo.

Copyright information for Ndebele