Job 12

Impendulo kaJobe. Ukhuluma ngamandla langokuhlakanipha kukaNkulunkulu

1 Wasephendula uJobe wathi:

2Ngoba isibili lingabantu, lenhlakanipho izakufa lani. 3Lami ngilengqondo njengani, kangiphansi kulani. Njalo ngubani ongelazo izinto ezinje? 4Ngiyinhlekisa kumngane wami, obiza kuNkulunkulu amphendule; olungileyo oqondileyo uyinhlekisa. 5Uyisibane esidelelekayo emnakanweni wowonwabileyo; ulungele ukutshelela ngonyawo. 6Amathente abaphangi alokuthula, labamthukuthelisayo uNkulunkulu bavikelekile, kulowo oletha uNkulunkulu esandleni sakhe.

7Kodwa-ke buza khathesi inyamazana, zizakufundisa, lenyoni zamazulu, zizakutshela. 8Kumbe khuluma lomhlaba, uzakufundisa, lenhlanzi zolwandle zizakulandisela. 9Ngubani ongaziyo phakathi kwakho konke lokhu ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokhu? 10Okusesandleni sakhe umphefumulo wakho konke okuphilayo, lomoya wayo yonke inyama yomuntu.

11Indlebe kayihloli yini amazwi, njengolwanga luzinambithela ukudla? 12Kwabadala kakhulu kulenhlakanipho, lebudeni bezinsuku kulokuqedisisa. 13Kuye kukhona inhlakanipho lamandla, uleseluleko lokuqedisisa. 14Khangela, udiliza, kungabe kusakhiwa; uvalela umuntu, kungabe kusavulwa. 15Khangela, uvimbela amanzi, atshe; abesewathuma, agenqule umhlaba. 16Kuye kukhona amandla lenhlakanipho; okhohlisiweyo lomkhohlisi bangabakhe. 17Ukhupha abeluleki bahambe behlutshulwe, enze abehluleli babe yizithutha. 18Uthukulula isibopho samakhosi, abophe umbhinco enkalweni zawo. 19Ukhupha abapristi bahambe behlutshulwe, awise abalamandla. 20Uphambula inkulumo yabathembekileyo, asuse ukuqedisisa kwabasebekhulile. 21Uthela ukudelela phezu kweziphathamandla, axegise umbhinco wabalamandla. 22Wembula izinto ezijulileyo ezisemnyameni, akhuphele ekukhanyeni ithunzi lokufa. 23Enze izizwe zibe zinkulu, abesezichitha; andise izizwe, abesezisusa
 ukususa: Heb.  ukuhola.
.
24Ususa inhliziyo yenhloko zabantu bomhlaba, aziduhise enkangala engelandlela. 25Ziphumputhe emnyameni kungelakukhanya, uzenza zidiyazele njengodakiweyo.

Copyright information for Ndebele