Job 13

UJobe ucabanga ukuthi ulungile

Khangela, konke ilihlo lami likubonile, indlebe yami izwile yakuqedisisa. Njengokolwazi lwenu lami ngiyakwazi; kangiphansi kulani. Kodwa mina ngizakhuluma loSomandla, ngifisa ukuqondisana loNkulunkulu. Kodwa lina-ke ligcona ngamanga, lonke lingabelaphi abangelamsebenzi. Kungathi ngabe liyathula lithi zwi; lokhu kube yinhlakanipho kini!

Ake lizwe ukuzivikela kwami, lilalele impikiso zendebe zami. Lizamkhulumela uNkulunkulu ngokubi, limkhulumele ngenkohliso yini? Lizakwemukela ubuso bakhe, lizammela yini uNkulunkulu? Kuzakuba kuhle yini lapho elihlola? Lizamkhohlisa yini njengokhohlisa umuntu? 10 Isibili uzalisola, uba lisemukela ubuso ensitha. 11 Ubukhulu bakhe kabulethusi yini, lokwesabeka kwakhe kulehlele? 12 Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha, impendulo zenu zizimpendulo zebumba.

13 Thulani lingiyekele, ukuze ngikhulume mina; kungehlele loba kuyini. 14 Ngizayithathelani inyama yami ngamazinyo ami, ngibeke impilo yami esandleni sami? 15 Lanxa ezangibulala, ngizathemba kuye. Kanti ngizazimela indlela zami phambi kwakhe. 16 Njalo uzakuba lusindiso lwami; ngoba umzenzisi kayikuza phambi kwakhe.

17 Zwisisani ilizwi lami, lengcazelo yami ngendlebe zenu. 18 Khangelani-ke, sengilubeke kuhle udaba lwami, ngiyazi ukuthi mina ngizalungisiswa. 19 Ngubani lowo ozaphikisana lami? Nxa khathesi ngithula ngizaphela. 20 Kuphela ungenzi izinto ezimbili kimi; khona ngingayikucatshela ubuso bakho. 21 Susela khatshana lami isandla sakho, lokwesabeka kwakho kungangethusi. 22 Ubusungibiza, mina ngizaphendula; kumbe ngikhulume, ungiphendule. 23 Zingaki iziphambeko lezono engilazo? Ngazisa isiphambeko sami lesono sami. 24 Ufihlelani ubuso bakho, ungiphathe njengesitha sakho? 25 Uzakwethusa yini ihlamvu eliphephethekayo? Njalo uzaxotshana lomule owomileyo yini? 26 Ngoba ubale izinto ezibabayo umelene lami, wangenza ngadla ilifa leziphambeko zobutsha bami. 27 Ufake lenyawo zami esigodweni, waqaphela zonke indlela zami, wazidweba uluphawu empandeni zezinyawo zami. 28 Yena-ke njengokubolileyo uyaguga, njengesembatho inundu esidlayo.

Copyright information for Ndebele