Job 13

UJobe ucabanga ukuthi ulungile

1 Khangela, konke ilihlo lami likubonile, indlebe yami izwile yakuqedisisa. 2Njengokolwazi lwenu lami ngiyakwazi; kangiphansi kulani. 3Kodwa mina ngizakhuluma loSomandla, ngifisa ukuqondisana loNkulunkulu. 4Kodwa lina-ke ligcona ngamanga, lonke lingabelaphi abangelamsebenzi. 5Kungathi ngabe liyathula lithi zwi; lokhu kube yinhlakanipho kini!

6Ake lizwe ukuzivikela kwami, lilalele impikiso zendebe zami. 7Lizamkhulumela uNkulunkulu ngokubi, limkhulumele ngenkohliso yini? 8Lizakwemukela ubuso bakhe, lizammela yini uNkulunkulu? 9Kuzakuba kuhle yini lapho elihlola? Lizamkhohlisa yini njengokhohlisa umuntu? 10Isibili uzalisola, uba lisemukela ubuso ensitha. 11Ubukhulu bakhe kabulethusi yini, lokwesabeka kwakhe kulehlele? 12Izikhumbuzo zenu ziyizaga zomlotha, impendulo zenu zizimpendulo zebumba.

13Thulani lingiyekele, ukuze ngikhulume mina; kungehlele loba kuyini. 14Ngizayithathelani inyama yami ngamazinyo ami, ngibeke impilo yami esandleni sami? 15Lanxa ezangibulala, ngizathemba kuye. Kanti ngizazimela indlela zami phambi kwakhe. 16Njalo uzakuba lusindiso lwami; ngoba umzenzisi kayikuza phambi kwakhe.

17Zwisisani ilizwi lami, lengcazelo yami ngendlebe zenu. 18Khangelani-ke, sengilubeke kuhle udaba lwami, ngiyazi ukuthi mina ngizalungisiswa. 19Ngubani lowo ozaphikisana lami? Nxa khathesi ngithula ngizaphela. 20Kuphela ungenzi izinto ezimbili kimi; khona ngingayikucatshela ubuso bakho. 21Susela khatshana lami isandla sakho, lokwesabeka kwakho kungangethusi. 22Ubusungibiza, mina ngizaphendula; kumbe ngikhulume, ungiphendule. 23Zingaki iziphambeko lezono engilazo? Ngazisa isiphambeko sami lesono sami. 24Ufihlelani ubuso bakho, ungiphathe njengesitha sakho? 25Uzakwethusa yini ihlamvu eliphephethekayo? Njalo uzaxotshana lomule owomileyo yini? 26Ngoba ubale izinto ezibabayo umelene lami, wangenza ngadla ilifa leziphambeko zobutsha bami. 27Ufake lenyawo zami esigodweni, waqaphela zonke indlela zami, wazidweba uluphawu empandeni zezinyawo zami. 28Yena-ke njengokubolileyo uyaguga, njengesembatho inundu esidlayo.

Copyright information for Ndebele