Job 14

UJobe ukhuluma ngokuhlupheka komuntu

1 Umuntu, ozelwe ngowesifazana ulensuku ezimfitshane, ezigcwele inhlupheko. 2Uyavela njengeluba, abune, abaleke njengesithunzi, akemi. 3Kambe onjalo umvulela amehlo akho, ungingenise ekwahlulelweni kanye lawe. 4Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kokungcolileyo? Kakho loyedwa. 5Lokhu insuku zakhe zimisiwe, inani lenyanga zakhe likuwe, ummisele imingcele yakhe angeyedlule; 6ungamkhangeli, ukuze aphumule, aze athokoze ngosuku lwakhe njengesiqatshwa. 7Ngoba kukhona ithemba esihlahleni uba siganyulwa ukuthi sizabuya sihlume, lokuthi ihlumela laso kaliyikuphela. 8Lanxa impande yaso isiba ndala emhlabeni, lesiphunzi saso sifele emhlabathini, 9ngephunga lamanzi sizahluma, senze ingatsha njengosaba. 10Kodwa umuntu uyafa ebuthakathaka, yebo, umuntu uyaphela, ungaphi-ke? 11Amanzi ayemuka elwandle, lomfula uyoma utshe, 12ngokunjalo umuntu uyalala phansi angavuki; kuze kuthi amazulu angabikho, bangavuki, kumbe bangaphatshanyiswa ebuthongweni babo.

13Kungathi ungangifihla engcwabeni, ungithukuze, ize iphenduke intukuthelo yakho, ungimisele isikhathi esimisiweyo, ungikhumbule! 14Uba umuntu esifa, uzabuya aphile yini? Zonke insuku zemfazo yami ngizalinda, kuze kufike ukukhululwa kwami. 15Uzabiza, mina-ke ngizasabela, uzalangatha umsebenzi wezandla zakho. 16Kanti khathesi uyazibala izinyathelo zami; kawuyikuqaphelisa ngesono sami. 17Isiphambeko sami sinanyekwe esikhwameni, wasusibekela isono sami. 18Isibili-ke intaba ewayo iyabhidlika, ledwala liyasuswa endaweni yalo. 19Amanzi ayaguguda amatshe, impophoma zawo ziyakhukhula ubhuqu lomhlaba. Uyachitha-ke ithemba lomuntu. 20Uyamehlula phakade, adlule; uyaguqula ubuso bakhe, umxotshe. 21Amadodana akhe ayadunyiswa, kodwa engakwazi; kumbe ayehliselwa phansi, kodwa angakunanzeleli. 22Kodwa inyama yakhe kuye isebuhlungwini, lomphefumulo wakhe kuye uyalila.

Copyright information for Ndebele