Job 14

UJobe ukhuluma ngokuhlupheka komuntu

Umuntu, ozelwe ngowesifazana ulensuku ezimfitshane, ezigcwele inhlupheko. Uyavela njengeluba, abune, abaleke njengesithunzi, akemi. Kambe onjalo umvulela amehlo akho, ungingenise ekwahlulelweni kanye lawe. Ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kokungcolileyo? Kakho loyedwa. Lokhu insuku zakhe zimisiwe, inani lenyanga zakhe likuwe, ummisele imingcele yakhe angeyedlule; ungamkhangeli, ukuze aphumule, aze athokoze ngosuku lwakhe njengesiqatshwa. Ngoba kukhona ithemba esihlahleni uba siganyulwa ukuthi sizabuya sihlume, lokuthi ihlumela laso kaliyikuphela. Lanxa impande yaso isiba ndala emhlabeni, lesiphunzi saso sifele emhlabathini, ngephunga lamanzi sizahluma, senze ingatsha njengosaba. 10 Kodwa umuntu uyafa ebuthakathaka, yebo, umuntu uyaphela, ungaphi-ke? 11 Amanzi ayemuka elwandle, lomfula uyoma utshe, 12 ngokunjalo umuntu uyalala phansi angavuki; kuze kuthi amazulu angabikho, bangavuki, kumbe bangaphatshanyiswa ebuthongweni babo.

13 Kungathi ungangifihla engcwabeni, ungithukuze, ize iphenduke intukuthelo yakho, ungimisele isikhathi esimisiweyo, ungikhumbule! 14 Uba umuntu esifa, uzabuya aphile yini? Zonke insuku zemfazo yami ngizalinda, kuze kufike ukukhululwa kwami. 15 Uzabiza, mina-ke ngizasabela, uzalangatha umsebenzi wezandla zakho. 16 Kanti khathesi uyazibala izinyathelo zami; kawuyikuqaphelisa ngesono sami. 17 Isiphambeko sami sinanyekwe esikhwameni, wasusibekela isono sami. 18 Isibili-ke intaba ewayo iyabhidlika, ledwala liyasuswa endaweni yalo. 19 Amanzi ayaguguda amatshe, impophoma zawo ziyakhukhula ubhuqu lomhlaba. Uyachitha-ke ithemba lomuntu. 20 Uyamehlula phakade, adlule; uyaguqula ubuso bakhe, umxotshe. 21 Amadodana akhe ayadunyiswa, kodwa engakwazi; kumbe ayehliselwa phansi, kodwa angakunanzeleli. 22 Kodwa inyama yakhe kuye isebuhlungwini, lomphefumulo wakhe kuye uyalila.

Copyright information for Ndebele