Job 15

Inkulumo yesibili kaElifazi. Uthi uJobe uziphakamisile

Wasephendula uElifazi umThemani wathi:

Ohlakaniphileyo angaphendula yini ulwazi olungumoya, agcwalise isisu sakhe ngomoya wempumalanga? Aphikise ngamazwi angasizi lutho, langenkulumo ezingelanzuzo yini? Yebo, wena uyachitha ukwesaba, uvimbela umkhuleko phambi kukaNkulunkulu. Ngoba umlomo wakho ufundisa ububi bakho, ukhethe ulimi lwamaqili. Umlomo wakho uyakulahla, kayisimi; yebo, indebe zakho ziyafakaza ngawe.

Ungumuntu wokuqala owazalwayo yini? Kumbe wazalwa mandulo kwamaqaqa yini? Uzwile yini icebo langasese likaNkulunkulu? Kumbe uzigodlele inhlakanipho yini? Kuyini okwaziyo esingakwaziyo? Kuyini okuqedisisayo okungekho kithi? 10 Kukhona phakathi kwethu lempunga lekhehla, omdala ngensuku kuloyihlo. 11 Zincinyane yini kuwe induduzo zikaNkulunkulu, lelizwi elikhulunywa kuhle lawe? 12 Kungani inhliziyo yakho ikumukisa? Njalo kungani amehlo akho ephayiza, 13 ukuthi uphendule umoya wakho umelane loNkulunkulu, ukhuphe amazwi anje emlonyeni wakho?

14 Umuntu uyini ukuthi abe ngohlambulukileyo, lozelwe ngowesifazana ukuthi abe ngolungileyo? 15 Khangela, kathembeli kwabangcwele bakhe, lamazulu kawahlambulukanga emehlweni akhe. 16 Kukangakanani umuntu onengekayo lowonakeleyo, onatha ububi njengamanzi!

17 Ngizakutshengisa, ungilalele, lengikubonileyo ngizakulandisa, 18 lokho izihlakaniphi ezikukhulumileyo, njalo kazikufihlanga kuboyise, 19 okwanikwa kuzo zodwa ilizwe, lokungadlulanga izihambi phakathi kwazo. 20 Insuku zonke zokhohlakeleyo uzizwisa ubuhlungu, lenani leminyaka ebekelelwe umcindezeli. 21 Umsindo wezethuso usendlebeni zakhe; ekuthuleni umchithi uzamfikela. 22 Kakholwa ukuthi uzaphenduka emnyameni, kodwa ukuthi ulindelwe yinkemba. 23 Uzulela ukudla. Kungaphi? Uyazi ukuthi usuku lobumnyama lulungisiwe esandleni sakhe. 24 Uhlupho losizi kuyamethusa, kumehlule njengenkosi elungele impi. 25 Ngoba welule isandla sakhe emelene loNkulunkulu, wenza ngamandla ukumelana loSomandla. 26 Wagijima emelene laye ngentamo, ngohlonzi lwamaqhubu ezihlangu zakhe. 27 Ngoba wamboza ubuso bakhe ngamafutha akhe, wenza ukhalo lwakhukhumala ngamafutha. 28 Uhlala emizini echithekileyo, izindlu abangahlali kuzo, ezilungele ukuba zinqumbi. 29 Kayikunotha, lenotho yakhe kayiyikuma, lenzuzo yakhe kayiyikusabalala emhlabeni. 30 Kayikusuka emnyameni; ilangabi lizakomisa ihlumela lakhe, njalo uzasuka ngokuphefumula komoya wakhe.

31 Oduhisiweyo kangathembeli ezenini, ngoba ize lizakuba ngumvuzo wakhe. 32 Kuzafezwa kungakabi lusuku lwakhe, logatsha lwakhe aluyikuba luhlaza. 33 Uzawohloza izithelo zakhe ezingavuthwanga njengevini, athintithe impoko zakhe njengesihlahla somhlwathi. 34 Ngoba inhlangano yabazenzisi izakuba ngengelazithelo, lomlilo uzaqothula amathente ezivalamlomo. 35 Bamitha uhlupho, bazale isono, lesizalo sabo silungisa inkohliso.

Copyright information for Ndebele