Job 16

Impendulo kaJobe. Usola ngokuphathwa kwakhe nguNkulunkulu

1 Wasephendula uJobe wathi:

2Ngizwile izinto ezinengi ezinje; lingabaduduzi abakhathazayo lina lonke. 3Kuzakuba lesiphetho yini emazwini angumoya? Kumbe kuyini okulicunulayo ukuthi liphendule? 4Lami bengingakhuluma njengani uba umphefumulo wenu ubusendaweni yomphefumulo wami; bengingabuthelela amazwi phezu kwenu, ngilinikinele ikhanda lami. 5Bengingaliqinisa ngomlomo wami, lokunyikinyeka kwendebe zami bekungazithiba. 6Uba ngikhuluma, ubuhlungu bami kabudedi; uba ngiyekela, kuyini okusuka kimi? 7Kodwa khathesi ungidinisile yena, wena uchithile yonke inhlangano yami. 8Ungicindezele, kube yibufakazi, lokucaka kwami kungivukele, kuyafakaza ebusweni bami.

9Ulaka lwakhe luyangidwengula, njalo uyangizonda; ungigedlela amazinyo akhe; isitha sami singicijisela amehlo aso. 10Bangikhamisela umlomo wabo, bangiwakala esihlathini ngokuyangisa, bengihlanganyela ndawonye. 11UNkulunkulu unginikele kokhohlakeleyo, wangiphosela ezandleni zababi. 12Ngangonwabile, kodwa wangichoboza, wangidumela ngentamo, wangiphahlaza, wangimisa ngaba yinto yakhe yokunenjwa. 13Abatshoki bakhe bangigombolozela; uqhekeze izinso zami, engayekeli, wachithela emhlabathini inyongo yami. 14Wangivodloza ngokuvodlovodloza
 ngokuvodlovodloza: Heb.  ngokufohla phezu kokufohla.
, wagijimela kimi njengeqhawe.

15Ngathunga ilembu lesaka phezu kwesikhumba sami, ngathukuza uphondo lwami othulini. 16Ubuso bami bubomvu ngokukhala, lenkotsheni zami kulethunzi lokufa, 17lanxa kungekho isihluku ezandleni zami, lomkhuleko wami uhlanzekile.

18Mhlaba, ungaligqibeli igazi lami, lokukhala kwami kakungabi landawo. 19Lakhathesi, khangelani, ubufakazi bami busemazulwini, lomfakazi wami usezindaweni eziphakemeyo. 20Abangane bami bayangiklolodela; ilihlo lami liyathonta kuNkulunkulu. 21Kungathi kungaba khona ongamlamulela umuntu kuNkulunkulu, njengendodana yomuntu kumngane wayo. 22Ngoba iminyaka emilutshwana izafika, ng’khona ngizahamba ngendlela engingayikubuya ngayo.

Copyright information for Ndebele