Job 16

Impendulo kaJobe. Usola ngokuphathwa kwakhe nguNkulunkulu

Wasephendula uJobe wathi:

Ngizwile izinto ezinengi ezinje; lingabaduduzi abakhathazayo lina lonke. Kuzakuba lesiphetho yini emazwini angumoya? Kumbe kuyini okulicunulayo ukuthi liphendule? Lami bengingakhuluma njengani uba umphefumulo wenu ubusendaweni yomphefumulo wami; bengingabuthelela amazwi phezu kwenu, ngilinikinele ikhanda lami. Bengingaliqinisa ngomlomo wami, lokunyikinyeka kwendebe zami bekungazithiba. Uba ngikhuluma, ubuhlungu bami kabudedi; uba ngiyekela, kuyini okusuka kimi? Kodwa khathesi ungidinisile yena, wena uchithile yonke inhlangano yami. Ungicindezele, kube yibufakazi, lokucaka kwami kungivukele, kuyafakaza ebusweni bami.

Ulaka lwakhe luyangidwengula, njalo uyangizonda; ungigedlela amazinyo akhe; isitha sami singicijisela amehlo aso. 10 Bangikhamisela umlomo wabo, bangiwakala esihlathini ngokuyangisa, bengihlanganyela ndawonye. 11 UNkulunkulu unginikele kokhohlakeleyo, wangiphosela ezandleni zababi. 12 Ngangonwabile, kodwa wangichoboza, wangidumela ngentamo, wangiphahlaza, wangimisa ngaba yinto yakhe yokunenjwa. 13 Abatshoki bakhe bangigombolozela; uqhekeze izinso zami, engayekeli, wachithela emhlabathini inyongo yami. 14 Wangivodloza ngokuvodlovodloza
 ngokuvodlovodloza: Heb.  ngokufohla phezu kokufohla.
, wagijimela kimi njengeqhawe.

15 Ngathunga ilembu lesaka phezu kwesikhumba sami, ngathukuza uphondo lwami othulini. 16 Ubuso bami bubomvu ngokukhala, lenkotsheni zami kulethunzi lokufa, 17 lanxa kungekho isihluku ezandleni zami, lomkhuleko wami uhlanzekile.

18 Mhlaba, ungaligqibeli igazi lami, lokukhala kwami kakungabi landawo. 19 Lakhathesi, khangelani, ubufakazi bami busemazulwini, lomfakazi wami usezindaweni eziphakemeyo. 20 Abangane bami bayangiklolodela; ilihlo lami liyathonta kuNkulunkulu. 21 Kungathi kungaba khona ongamlamulela umuntu kuNkulunkulu, njengendodana yomuntu kumngane wayo. 22 Ngoba iminyaka emilutshwana izafika, ng’khona ngizahamba ngendlela engingayikubuya ngayo.

Copyright information for Ndebele