Job 17

Umoya wami wonakele, insuku zami zicitshiwe, amangcwaba ngawami. Kabakho lami yini abaklolodayo, lelihlo lami lichitha ubusuku ekuvukeleni kwabo? Akubeke isibambiso sami kuwe; ngubani yena ozatshaya esandleni sami? Ngoba inhliziyo yabo uyifihlele ukuqedisisa; ngenxa yalokhu kawuyikubaphakamisa. Okhuluma ngokuyenga kubangane, lamehlo abantwana bakhe azafiphala. Njalo ungimise ngaba yisaga sezizwe, ngaze ngaba ngokhafulelwayo phambi kwazo. Njalo ilihlo lami lifiphele ngosizi, lamalunga ami anjengesithunzi wonke. Abaqotho bazakwethuswa yikho, longelacala uvukela ongamesabiyo uNkulunkulu. Lolungileyo uzabambelela endleleni yakhe, lolezandla ezihlambulukileyo uzakwengeza amandla. 10 Kodwa-ke lina lonke, phendukani ake libuye, ngoba kangitholi ohlakaniphileyo phakathi kwenu. 11 Insuku zami zedlule, lamacebo ami adabuke phakathi, izifiso zenhliziyo yami. 12 Benza ubusuku bube yimini; ukukhanya kuseduze ngenxa yobumnyama. 13 Uba ngilinda, ingcwaba lizakuba yindlu yami; ngendlala umbheda wami emnyameni. 14 Ngibiza ingcwaba ngisithi: Wena ungubaba; impethu ngisithi: Umama lodadewethu. 15 Pho-ke ithemba lami lingaphi? Yebo, ithemba lami ngubani ozalibona? 16 Kuzakwehlela kumijabo yengcwaba, lapho sizaphumula khona ndawonye enhlabathini.

Copyright information for Ndebele