Job 17

1Umoya wami wonakele, insuku zami zicitshiwe, amangcwaba ngawami. 2Kabakho lami yini abaklolodayo, lelihlo lami lichitha ubusuku ekuvukeleni kwabo? 3Akubeke isibambiso sami kuwe; ngubani yena ozatshaya esandleni sami? 4Ngoba inhliziyo yabo uyifihlele ukuqedisisa; ngenxa yalokhu kawuyikubaphakamisa. 5Okhuluma ngokuyenga kubangane, lamehlo abantwana bakhe azafiphala. 6Njalo ungimise ngaba yisaga sezizwe, ngaze ngaba ngokhafulelwayo phambi kwazo. 7Njalo ilihlo lami lifiphele ngosizi, lamalunga ami anjengesithunzi wonke. 8Abaqotho bazakwethuswa yikho, longelacala uvukela ongamesabiyo uNkulunkulu. 9Lolungileyo uzabambelela endleleni yakhe, lolezandla ezihlambulukileyo uzakwengeza amandla. 10Kodwa-ke lina lonke, phendukani ake libuye, ngoba kangitholi ohlakaniphileyo phakathi kwenu. 11Insuku zami zedlule, lamacebo ami adabuke phakathi, izifiso zenhliziyo yami. 12Benza ubusuku bube yimini; ukukhanya kuseduze ngenxa yobumnyama. 13Uba ngilinda, ingcwaba lizakuba yindlu yami; ngendlala umbheda wami emnyameni. 14Ngibiza ingcwaba ngisithi: Wena ungubaba; impethu ngisithi: Umama lodadewethu. 15Pho-ke ithemba lami lingaphi? Yebo, ithemba lami ngubani ozalibona? 16Kuzakwehlela kumijabo yengcwaba, lapho sizaphumula khona ndawonye enhlabathini.

Copyright information for Ndebele