Job 18

Inkulumo yesibili kaBilidadi. Uthi ababi bazachithwa

1 Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

2Koze kube nini libekela amazwi umgibe? Nanzelelani, lemva kwalokho sikhulume. 3Kungani sithiwa sizinyamazana, singcolile emehlweni enu? 4Udwengula umphefumulo wakhe ngokuthukuthela kwakhe. Umhlaba uzatshiywa ngenxa yakho yini, loba idwala lisuswe endaweni yalo? 5Yebo, ukukhanya kwabakhohlakeleyo kuzacitshwa, lenhlansi yomlilo wakhe kayiyikukhanya. 6Ukukhanya kuzafiphala ethenteni lakhe, lesibane sakhe ngaphezu kwakhe sizacitshwa. 7Izinyathelo zamandla akhe zizafinyezwa, lecebo lakhe lizamwisela phansi. 8Ngoba uzaphoselwa embuleni zinyawo zakhe, ahambe phezu kwembule.

9Umjibila uzambamba isithende, isihitshela sizamkhulela. 10Igoda lakhe lifihlwe emhlabathini, lomjibila wakhe endleleni. 11Izesabiso zizamethusa inhlangothi zonke, zixotshane laye enyaweni zakhe. 12Amandla akhe alambile, lengozi ilindile eceleni kwakhe. 13Kuzakudla ingxenye zesikhumba sakhe; izibulo lokufa lidle ingxenye zakhe. 14Ithemba lakhe izahluthunwa ethenteni lakhe, njalo kumenze aye enkosini yezesabiso. 15Kuzahlala ethenteni lakhe elingeyisilo lakhe; isolufa izavuvuzelwa phezu kwendawo yakhe yokuhlala. 16Impande zakhe zizakoma ngaphansi, logatsha lwakhe lubune ngaphezulu. 17Ukukhunjulwa kwakhe kuzabhubha emhlabeni, angabi labizo ezitaladeni. 18Bazamfuqa bamsuse ekukhanyeni bamuse emnyameni, bamxotshe emhlabeni. 19Kayikuba lenzalo lazizukulu ebantwini bakibo; kakuyikuba lansali endaweni zakhe zokuhlala.

20Abalandelayo bazakwethuswa lusuku lwakhe, labokuqala bazabanjwa yisesabiso
 bazabanjwa yisesabiso: Heb.  bazabamba isesabiso.
.
21Isibili zinjalo indawo zokuhlala zomubi, njalo yiyo le indawo yongamaziyo uNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele