Job 18

Inkulumo yesibili kaBilidadi. Uthi ababi bazachithwa

Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

Koze kube nini libekela amazwi umgibe? Nanzelelani, lemva kwalokho sikhulume. Kungani sithiwa sizinyamazana, singcolile emehlweni enu? Udwengula umphefumulo wakhe ngokuthukuthela kwakhe. Umhlaba uzatshiywa ngenxa yakho yini, loba idwala lisuswe endaweni yalo? Yebo, ukukhanya kwabakhohlakeleyo kuzacitshwa, lenhlansi yomlilo wakhe kayiyikukhanya. Ukukhanya kuzafiphala ethenteni lakhe, lesibane sakhe ngaphezu kwakhe sizacitshwa. Izinyathelo zamandla akhe zizafinyezwa, lecebo lakhe lizamwisela phansi. Ngoba uzaphoselwa embuleni zinyawo zakhe, ahambe phezu kwembule.

Umjibila uzambamba isithende, isihitshela sizamkhulela. 10 Igoda lakhe lifihlwe emhlabathini, lomjibila wakhe endleleni. 11 Izesabiso zizamethusa inhlangothi zonke, zixotshane laye enyaweni zakhe. 12 Amandla akhe alambile, lengozi ilindile eceleni kwakhe. 13 Kuzakudla ingxenye zesikhumba sakhe; izibulo lokufa lidle ingxenye zakhe. 14 Ithemba lakhe izahluthunwa ethenteni lakhe, njalo kumenze aye enkosini yezesabiso. 15 Kuzahlala ethenteni lakhe elingeyisilo lakhe; isolufa izavuvuzelwa phezu kwendawo yakhe yokuhlala. 16 Impande zakhe zizakoma ngaphansi, logatsha lwakhe lubune ngaphezulu. 17 Ukukhunjulwa kwakhe kuzabhubha emhlabeni, angabi labizo ezitaladeni. 18 Bazamfuqa bamsuse ekukhanyeni bamuse emnyameni, bamxotshe emhlabeni. 19 Kayikuba lenzalo lazizukulu ebantwini bakibo; kakuyikuba lansali endaweni zakhe zokuhlala.

20 Abalandelayo bazakwethuswa lusuku lwakhe, labokuqala bazabanjwa yisesabiso
 bazabanjwa yisesabiso: Heb.  bazabamba isesabiso.
.
21 Isibili zinjalo indawo zokuhlala zomubi, njalo yiyo le indawo yongamaziyo uNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele