Job 19

Impendulo kaJobe. Uyazi ukuthi umsizi wakhe uzamsiza

Wasephendula uJobe wathi:

Koze kube nini lihlupha umphefumulo wami, lingiphahlaza ngamazwi? Lezizikhathi ezilitshumi lingithela ngehlazo; kalilanhloni, lingiphatha kubi. Uba-ke kuliqiniso ukuthi ngiduhile, ukuduha kwami kuzahlala lami. Uba isibili lizikhukhumeza phezu kwami, liphikisane lami ngehlazo lami, yazini-ke ukuthi nguNkulunkulu ongihlanekeleyo, wangigombolozela ngembule lakhe.

Khangela, ngiyamemeza ngithi: Okubi! Kodwa kangiphendulwa. Ngicela usizo, kodwa akulasahlulelo. Uyivalile indlela yami ngomduli ukuze ngingedluli, wamisa umnyama emikhondweni yami. Ungihlubule udumo lwami, wasusa umqhele wekhanda lami. 10 Ungibhidlizile inhlangothi zonke, sengihambile, ulisiphule ithemba lami njengesihlahla. 11 Ulumathisile ulaka lwakhe kimi, ungibale njengezitha kuye. 12 Amabutho akhe afika kanyekanye, abuthelela indlela yawo emelene lami, amisa inkamba agombolozela ithente lami. 13 Ubeke abafowethu khatshana lami, labangaziyo isibili sebengabemzini kimi. 14 Izihlobo zami zinyamalele, labazana lami bangikhohliwe. 15 Abahlala endlini yami lencekukazi zami bangibala njengowezizwe; ngingumfokazi emehlweni abo. 16 Ngabiza inceku yami, kodwa kayiphendulanga; ngayincenga ngomlomo wami. 17 Umoya wami uyenyanyeka kumkami, sengiyisinengiso kumadodana esizalo sami. 18 Labantwana abancinyane bayangidelela; ngasukuma, basebekhuluma bemelene lami. 19 Bonke abantu besifuba sami banengwa yimi, labo ebengibathanda sebengiphendukele. 20 Ithambo lami linamathelana lesikhumba sami lenyama yami, njalo ngiphephe ngesikhumba samazinyo ami.

21 Ngihawukelani, ngihawukelani, lina bangane bami; ngoba isandla sikaNkulunkulu singithintile. 22 Lingizingelelani njengoNkulunkulu, lingeneliswa yinyama yami? 23 Kungathi ngabe khathesi amazwi ami abhaliwe! Kungathi ngabe abhaliwe ngokugujwa egwalweni! 24 Ngabe abazwe ngepheni yensimbi langomnuso edwaleni kuze kube nininini! 25 Ngoba mina ngiyazi: Umhlengi wami uyaphila, lekupheleni uzakuma emhlabathini. 26 Lapho sekutshabalalise lokhu emva kwesikhumba sami, kanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu, 27 mina engizazibonela yena, lamehlo ami azabona, hatshi omunye. Izinso zami seziphelile enkalweni zami.

28 Kodwa lithi: Kungani simzingela? Ngoba impande yendaba itholakala kimi. 29 Lina yesabeni inkemba, ngoba ulaka luletha izijeziso zenkemba, ukuze lazi ukuthi sikhona isahlulelo.

Copyright information for Ndebele