Job 2

Kwakulosuku futhi lapho amadodana kaNkulunkulu afika ukuzimisa phambi kwe Nkosi, uSathane laye wafika phakathi kwawo ukuzimisa phambi kwe Nkosi. I Nkosi yasisithi kuSathane: Uvela ngaphi? USathane wasephendula i Nkosi wathi: Ekuzulazuleni emhlabeni lekuhambahambeni kuwo. I Nkosi yasisithi kuSathane: Ubekile yini inhliziyo yakho encekwini yami uJobe? Ngoba kakho onjengaye emhlabeni, umuntu opheleleyo loqondileyo, owesaba uNkulunkulu, loxwaya ububi? Usabambelele kubo ubuqotho bakhe, lanxa ungivuse ukuze ngimmimilize kungelasizatho. USathane wasephendula i Nkosi wathi: Isikhumba ngesikhumba, yebo, konke umuntu alakho uzakunikelela impilo yakhe. Kodwa khathesi yelula isandla sakho, uthinte ithambo lakhe lenyama yakhe; isibili uzakuthuka
 ukuthuka: Heb.  ukubusisa.
ebusweni bakho.
I Nkosi yasisithi kuSathane: Khangela, usesandleni sakho; kodwa gcina impilo yakhe.

USathane wasephuma phambi kwe Nkosi, wamtshaya uJobe ngamathumba amabi, kusukela ngaphansi konyawo lwakhe kuze kube enkanda yakhe. Wasezithathela udengezi ukuziphala ngalo, wahlala phakathi kwesilotha.

Umkakhe wasesithi kuye: Usabambelele yini kubuqotho bakho? Thuka uNkulunkulu, ufe. 10 Kodwa wathi kuye: Ukhuluma njengokukhuluma komunye wabesifazana abayizithutha. Kambe, sizakwemukela okuhle kuNkulunkulu, singemukeli lokubi yini? Kukho konke lokhu uJobe konanga ngendebe zakhe.

11 Abangane abathathu bakaJobe sebezwile ngakho konke lokhu okubi okumehleleyo, beza, lowo lalowo evela endaweni yakhe, uElifazi umThemani, loBilidadi umShuhi, loZofari umNahama; bavumelana ndawonye ukuthi beze bamkhalele bamduduze. 12 Lapho bephakamisa amehlo abo bekhatshana, kabamazanga, baphakamisa ilizwi labo, bakhala inyembezi, badabula ngulowo ibhatshi lakhe, bavuvuzela uthuli emakhanda abo ngasemazulwini. 13 Basebehlala laye emhlabathini insuku eziyisikhombisa lobusuku obuyisikhombisa, njalo kakho owakhuluma ilizwi kuye, ngoba babona ukuthi ubuhlungu bukhulu kakhulu.

Copyright information for Ndebele