Job 20

Inkulumo yesibili kaZofari. Uthi intokozo yababi imfitshane

Wasephendula uZofari umNahama wathi:

Ngakho imicabango yami ingenza ngiphendule, langenxa yokuphangisa kwami phakathi kwami. Ngizwile isijeziso sehlazo lami, lomoya wokuqedisisa kwami ungenza ngiphendule. Uyakwazi lokhu yini, kusukela endulo, selokhu kwabekwa umuntu emhlabeni, ukuthi injabulo yababi imfitshane, lentokozo yomzenzisi ngeyesikhatshana nje? Loba ubukhosi bakhe busenyukela emazulwini, lekhanda lakhe lifinyelela emayezini, uzabhubha phakade njengobulongwe bakhe; labo abambonileyo bathi: Ungaphi? Uzaphapha njengephupho, bangabe besamthola; yebo, uzaxotshwa njengombono webusuku. Ilihlo elike lambona aliyikuphinda, lendawo yakhe kayisayikumbona. 10 Abantwana bakhe bazadinga ukuthokozisa abayanga, lezandla zakhe zibuyisele inotho yakhe. 11 Amathambo akhe ayegcwele ubutsha bakhe, kodwa azalala kanye laye enhlabathini. 12 Uba ububi bumnandi emlonyeni wakhe, ebufihla ngaphansi kolimi lwakhe, 13 ebugodla, engabuyekeli, kodwa ebugcina phakathi komlomo wakhe, 14 ukudla kwakhe kuzaphenduka esiswini sakhe, kuzakuba yibuhlungu bezinyoka phakathi kwakhe. 15 Uginye inotho, kodwa uzayihlanza; uNkulunkulu uzayikhupha esiswini sakhe. 16 Uzamunya ubuhlungu bezinyoka, lolimi lwebululu luzambulala. 17 Kayikubona izifula, imifula, izifudlana zoluju lolaza. 18 Uzabuyisela lokho akusebenzelayo, angakuginyi; njengokwenotho izakuba njalo inhlawulo, njalo kayikuthokoza. 19 Ngoba ubacindezele wabadela abayanga, waphanga indlu abengayakhanga. 20 Ngoba kakwazi ukuthula esiswini sakhe, kayikusindisa lutho kusifiso sakhe. 21 Kakuyikusala lutho ekudleni kwakhe; ngenxa yalokhu okuhle kwakhe kakuyikuma. 22 Ekugcwaleni kokwanela kwakhe uzakuba lencindezelo; sonke isandla sohluphekayo sizamfikela. 23 Kuzakuthi lapho egcwalisa isisu sakhe, uNkulunkulu athumele kuye ukuvutha kwentukuthelo yakhe, akunise phezu kwakhe ekudleni kwakhe. 24 Uzabalekela isikhali sensimbi, idandili lethusi lizamhlaba. 25 Uyalihwatsha, liphume emhlana, lokubenyezelayo kuzaphuma enyongweni yakhe; izesabiso ziphezu kwakhe. 26 Ubumnyama bonke bufihlelwe izinto zakhe ezibekelelweyo; umlilo ongavuthelwayo uzamqeda; kuzakuba kubi kunsali ethenteni lakhe. 27 Amazulu azakwembula ububi bakhe, lomhlaba umvukele. 28 Ukwanda kwendlu yakhe kuzanyamalala, kukhukhulwe esukwini lwentukuthelo yakhe. 29 Lesi yisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu, lelifa alimiselwa nguNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele