Job 21

Impendulo kaJobe. Ubonile ukuthi ababi bayaphumelela

1 Wasephendula uJobe wathi:

2Zwanini lilalele ilizwi lami, lalokho kube zinduduzo zenu. 3Ngibekezelelani, ukuthi mina ngikhulume; lemva kokukhuluma kwami lingakloloda. 4Mina-ke ukusola kwami kusemuntwini yini? Kodwa uba kunjalo, kungani umoya wami ungekhathazeke
 ungayekela ukucunuka: Heb.  ungabi mfitshane.
?
5Ngikhangelani, likhakhamale, libeke isandla phezu komlomo. 6Yebo, lapho ngikhumbula, ngitshaywa luvalo, lokuthuthumela kubamba inyama yami.

7Ababi baphilelani, babe badala, yebo, bakhule emandleni? 8Inzalo yabo izinze phambi kwabo kanye labo, lezizukulu emehlweni abo. 9Izindlu zabo zilokuthula kungelakwesaba, loswazi lukaNkulunkulu kaluphezu kwabo. 10Inkunzi yakhe iyakhwela ingaphuthi; inkomokazi yakhe iyazala, ingaphunzi. 11Bakhupha abantwanyana babo njengomhlambi, labantwana babo bayagida. 12Baphakamisa ilizwi ngesigujana lechacho, bathokoze ngelizwi lomhlanga. 13Bachitha insuku zabo ngokuhle, behlele engcwabeni ngokucwayiza kwelihlo. 14Babesebesithi kuNkulunkulu: Suka kithi; ngoba kasifisi ulwazi lwendlela zakho. 15Uyini uSomandla ukuthi simkhonze? Sizazuzani uba sikhuleka kuye? 16Khangela, okuhle kwabo kakukho esandleni sabo; icebo lababi likhatshana lami.

17Kukangaki isibane sababi sicitshwa, kusiza ukuchitheka kwabo phezu kwabo! UNkulunkulu ubabela ubuhlungu elakeni lwakhe. 18Banjengamahlanga phambi komoya, lanjengomule isiphepho esiwebayo. 19UNkulunkulu ubekela abantwana bakhe usizi lwakhe. Uyamvuza, njalo uzakwazi. 20Amehlo akhe azabona ukuchitheka kwakhe, anathe okolaka lukaSomandla. 21Ngoba iyini intokozo yakhe endlini yakhe emva kwakhe, lapho inani lenyanga zakhe liqunywa?

22Kukhona ongafundisa uNkulunkulu ulwazi yini? Ngoba yena wehlulela abaphezulu. 23Lo uyafa esemandleni akhe apheleleyo, yena wonke onwabile, elokuthula. 24Iziphathelo zakhe zigcwele uchago, lomnkantsho wamathambo akhe umanzi. 25Lomunye ufa elomphefumulo obabayo, engadlanga kokuhle. 26Balala ndawonye ethulini, lempethu zibasibekele.

27Khangelani, ngiyayazi imicabango yenu, lamacebo eliwaceba limelene lami. 28Ngoba lithi: Ingaphi indlu yesiphathamandla? Njalo lingaphi ithente lendawo zababi zokuhlala? 29Kalibabuzanga yini abadlula ngendlela, njalo kalinanzeleli iziboniso zabo? 30Ukuthi omubi uyekelelwa usuku lokubhujiswa; bazalethwa osukwini lwezintukuthelo. 31Ngubani ozamtshela indlela yakhe ebusweni? Ngubani ozamphindisela ngakwenzileyo? 32Kanti yena uzasiwa engcwabeni, alinde elibeni. 33Amagade esihotsha amnandi kuye, njalo udonsa wonke umuntu emva kwakhe, njengoba bengelakubalwa abaphambi kwakhe. 34Pho lizangiduduza njani ngeze, ngoba empendulweni zenu kusele inkohliso?

Copyright information for Ndebele