Job 21

Impendulo kaJobe. Ubonile ukuthi ababi bayaphumelela

Wasephendula uJobe wathi:

Zwanini lilalele ilizwi lami, lalokho kube zinduduzo zenu. Ngibekezelelani, ukuthi mina ngikhulume; lemva kokukhuluma kwami lingakloloda. Mina-ke ukusola kwami kusemuntwini yini? Kodwa uba kunjalo, kungani umoya wami ungekhathazeke
 ungayekela ukucunuka: Heb.  ungabi mfitshane.
?
Ngikhangelani, likhakhamale, libeke isandla phezu komlomo. Yebo, lapho ngikhumbula, ngitshaywa luvalo, lokuthuthumela kubamba inyama yami.

Ababi baphilelani, babe badala, yebo, bakhule emandleni? Inzalo yabo izinze phambi kwabo kanye labo, lezizukulu emehlweni abo. Izindlu zabo zilokuthula kungelakwesaba, loswazi lukaNkulunkulu kaluphezu kwabo. 10 Inkunzi yakhe iyakhwela ingaphuthi; inkomokazi yakhe iyazala, ingaphunzi. 11 Bakhupha abantwanyana babo njengomhlambi, labantwana babo bayagida. 12 Baphakamisa ilizwi ngesigujana lechacho, bathokoze ngelizwi lomhlanga. 13 Bachitha insuku zabo ngokuhle, behlele engcwabeni ngokucwayiza kwelihlo. 14 Babesebesithi kuNkulunkulu: Suka kithi; ngoba kasifisi ulwazi lwendlela zakho. 15 Uyini uSomandla ukuthi simkhonze? Sizazuzani uba sikhuleka kuye? 16 Khangela, okuhle kwabo kakukho esandleni sabo; icebo lababi likhatshana lami.

17 Kukangaki isibane sababi sicitshwa, kusiza ukuchitheka kwabo phezu kwabo! UNkulunkulu ubabela ubuhlungu elakeni lwakhe. 18 Banjengamahlanga phambi komoya, lanjengomule isiphepho esiwebayo. 19 UNkulunkulu ubekela abantwana bakhe usizi lwakhe. Uyamvuza, njalo uzakwazi. 20 Amehlo akhe azabona ukuchitheka kwakhe, anathe okolaka lukaSomandla. 21 Ngoba iyini intokozo yakhe endlini yakhe emva kwakhe, lapho inani lenyanga zakhe liqunywa?

22 Kukhona ongafundisa uNkulunkulu ulwazi yini? Ngoba yena wehlulela abaphezulu. 23 Lo uyafa esemandleni akhe apheleleyo, yena wonke onwabile, elokuthula. 24 Iziphathelo zakhe zigcwele uchago, lomnkantsho wamathambo akhe umanzi. 25 Lomunye ufa elomphefumulo obabayo, engadlanga kokuhle. 26 Balala ndawonye ethulini, lempethu zibasibekele.

27 Khangelani, ngiyayazi imicabango yenu, lamacebo eliwaceba limelene lami. 28 Ngoba lithi: Ingaphi indlu yesiphathamandla? Njalo lingaphi ithente lendawo zababi zokuhlala? 29 Kalibabuzanga yini abadlula ngendlela, njalo kalinanzeleli iziboniso zabo? 30 Ukuthi omubi uyekelelwa usuku lokubhujiswa; bazalethwa osukwini lwezintukuthelo. 31 Ngubani ozamtshela indlela yakhe ebusweni? Ngubani ozamphindisela ngakwenzileyo? 32 Kanti yena uzasiwa engcwabeni, alinde elibeni. 33 Amagade esihotsha amnandi kuye, njalo udonsa wonke umuntu emva kwakhe, njengoba bengelakubalwa abaphambi kwakhe. 34 Pho lizangiduduza njani ngeze, ngoba empendulweni zenu kusele inkohliso?

Copyright information for Ndebele