Job 22

Inkulumo yesithathu kaElifazi: Uthi ububi bukaJobe bukhulu

1 Wasephendula uElifazi umThemani wathi:

2Umuntu angaba losizo kuNkulunkulu yini, ngoba ohlakaniphileyo elusizo kuye ngokwakhe? 3Kuyintokozo yini kuSomandla ukuthi ulungile? Kumbe inzuzo kuye ukuthi uphelelise indlela zakho? 4Uzakusola yini ngenxa yokwesaba kwakho? Uzangena lawe kusahlulelo.

5Ububi bakho kabubukhulu yini, lezono zakho kazilakuphela? 6Ngoba uthethe isibambiso kubafowenu kungelasizatho, wahlubula abanqunu izigqoko. 7Kawumnathisanga amanzi odiniweyo, lolambileyo umgodlele ukudla. 8Kodwa umuntu olengalo, umhlaba ungowakhe, lowemukeleka ebusweni wahlala kuwo. 9Uxotshile abafelokazi bengelalutho, lengalo zezintandane zichotshoziwe. 10Ngakho-ke imijibila ikuhanqile, lovalo luhle lwakwesabisa, 11kumbe ubumnyama ukuze ungaboni, lesikhukhula samanzi sikusibekele.

12UNkulunkulu kakho yini engqongeni yamazulu? Bona-ke ingqonga yezinkanyezi, ukuthi ziphakeme. 13Kanti uthi: UNkulunkulu wazini? Angahlulela yini engemuva komnyama onzima? 14Amayezi amnyama ayisisibekelo sakhe ukuze angaboni, uhamba esigombolozini samazulu.

15Usunanzelele indlela endala yini abantu ababi abanyathela kuyo? 16Abahluthunwa kungakabi yisikhathi; uzamcolo wathululwa phezu kwesisekelo sabo. 17Abathi kuNkulunkulu: Suka kithi. LoSomandla wayenzeni kubo? 18Kanti yena wayegcwalise izindlu zabo ngokuhle; kodwa icebo labakhohlakeleyo likhatshana lami. 19Abalungileyo bayakubona bathokoze, lomsulwa ubahleka usulu. 20Isibili isitha sethu sichithiwe, lomlilo uqede insali yabo.

21Ake wejwayelane laye, ube lokuthula, ngalokho okuhle kuzakuza kuwe. 22Ake wemukele umlayo ovela emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho. 23Uba ubuyela kuSomandla, uzakwakhiwa, ususe okubi khatshana lamathente akho. 24Ubusubeka igolide lakho othulini, legolide leOfiri elitsheni lezifula. 25Ngakho uSomandla uzakuba ligolide lakho, lesiliva sakho esikhethiweyo. 26Ngoba ngalesosikhathi uzazithokozisa ngoSomandla, uphakamisele ubuso bakho kuNkulunkulu. 27Uzakhuleka kuye, akuzwe, ukhokhe izifungo zakho. 28Uzaquma-ke udaba, luqiniseke kuwe, lokukhanya kukhanye endleleni zakho. 29Nxa behliselwe phansi, ubususithi: Phezulu! Abesesindisa othobekileyo ngamehlo. 30Uzamkhulula ongemsulwa; njalo ukhululwa ngokuhlanzeka kwezandla zakho.

Copyright information for Ndebele