Job 22

Inkulumo yesithathu kaElifazi: Uthi ububi bukaJobe bukhulu

Wasephendula uElifazi umThemani wathi:

Umuntu angaba losizo kuNkulunkulu yini, ngoba ohlakaniphileyo elusizo kuye ngokwakhe? Kuyintokozo yini kuSomandla ukuthi ulungile? Kumbe inzuzo kuye ukuthi uphelelise indlela zakho? Uzakusola yini ngenxa yokwesaba kwakho? Uzangena lawe kusahlulelo.

Ububi bakho kabubukhulu yini, lezono zakho kazilakuphela? Ngoba uthethe isibambiso kubafowenu kungelasizatho, wahlubula abanqunu izigqoko. Kawumnathisanga amanzi odiniweyo, lolambileyo umgodlele ukudla. Kodwa umuntu olengalo, umhlaba ungowakhe, lowemukeleka ebusweni wahlala kuwo. Uxotshile abafelokazi bengelalutho, lengalo zezintandane zichotshoziwe. 10 Ngakho-ke imijibila ikuhanqile, lovalo luhle lwakwesabisa, 11 kumbe ubumnyama ukuze ungaboni, lesikhukhula samanzi sikusibekele.

12 UNkulunkulu kakho yini engqongeni yamazulu? Bona-ke ingqonga yezinkanyezi, ukuthi ziphakeme. 13 Kanti uthi: UNkulunkulu wazini? Angahlulela yini engemuva komnyama onzima? 14 Amayezi amnyama ayisisibekelo sakhe ukuze angaboni, uhamba esigombolozini samazulu.

15 Usunanzelele indlela endala yini abantu ababi abanyathela kuyo? 16 Abahluthunwa kungakabi yisikhathi; uzamcolo wathululwa phezu kwesisekelo sabo. 17 Abathi kuNkulunkulu: Suka kithi. LoSomandla wayenzeni kubo? 18 Kanti yena wayegcwalise izindlu zabo ngokuhle; kodwa icebo labakhohlakeleyo likhatshana lami. 19 Abalungileyo bayakubona bathokoze, lomsulwa ubahleka usulu. 20 Isibili isitha sethu sichithiwe, lomlilo uqede insali yabo.

21 Ake wejwayelane laye, ube lokuthula, ngalokho okuhle kuzakuza kuwe. 22 Ake wemukele umlayo ovela emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhliziyweni yakho. 23 Uba ubuyela kuSomandla, uzakwakhiwa, ususe okubi khatshana lamathente akho. 24 Ubusubeka igolide lakho othulini, legolide leOfiri elitsheni lezifula. 25 Ngakho uSomandla uzakuba ligolide lakho, lesiliva sakho esikhethiweyo. 26 Ngoba ngalesosikhathi uzazithokozisa ngoSomandla, uphakamisele ubuso bakho kuNkulunkulu. 27 Uzakhuleka kuye, akuzwe, ukhokhe izifungo zakho. 28 Uzaquma-ke udaba, luqiniseke kuwe, lokukhanya kukhanye endleleni zakho. 29 Nxa behliselwe phansi, ubususithi: Phezulu! Abesesindisa othobekileyo ngamehlo. 30 Uzamkhulula ongemsulwa; njalo ukhululwa ngokuhlanzeka kwezandla zakho.

Copyright information for Ndebele