Job 23

Impendulo kaJobe: Ufisa ukulandisa udaba lwakhe phambi kukaNkulunkulu

1 Wasephendula uJobe wathi:

2Lalamuhla isikhalazo sami silenkani; isandla sami sinzima phezu kokububula kwami. 3Kungathi ngabe ngiyazi lapho engingamthola khona! Bengingeza enkundleni yakhe! 4Ngibeke kuhle udaba lwami phambi kwakhe, ngigcwalise umlomo wami ngokuphikisa. 5Bengingawazi amazwi azangiphendula ngawo, ngiqedisise azakutsho kimi. 6Uzaphikisana lami ngobukhulu bamandla yini? Hatshi, kodwa uzakubeka kimi. 7Lapho oqotho angaphikisana laye; ngakho bengizaphepha phakade kumahluleli wami. 8Khangelani ngiya phambili, kodwa kakho, lemuva, kodwa kangimboni. 9Ngakwesokhohlo ekusebenzeni kwakhe, kodwa kangimboni; uyacatsha ngakwesokunene, kodwa kangimboni. 10Kanti uyayazi indlela elami; kangihlole, ngizaphuma njengegolide. 11Unyawo lwami lubambelele enyathelweni lakhe, ngiyigcinile indlela yakhe, kangiphambukanga. 12Kangisukanga lemlayweni wezindebe zakhe, ngawalondoloza amazwi omlomo wakhe okwedlula isabelo sami. 13Kodwa yena ukokukodwa, ngubani-ke ongambuyisela emuva? Lokho umphefumulo wakhe okufisayo uyakwenza. 14Ngoba uzaphelelisa engikumiselweyo; lezinto ezinengi ezinjalo zikuye. 15Ngenxa yalokho ngitshaywa luvalo phambi kwakhe; ngicabanga, ngiyamesaba. 16Ngoba uNkulunkulu wenze inhliziyo yami yaphela amandla, loSomandla ungethusile. 17Ngoba kangiqunywanga phambi komnyama, wagubuzela ubumnyama ebusweni bami.

Copyright information for Ndebele