Job 23

Impendulo kaJobe: Ufisa ukulandisa udaba lwakhe phambi kukaNkulunkulu

Wasephendula uJobe wathi:

Lalamuhla isikhalazo sami silenkani; isandla sami sinzima phezu kokububula kwami. Kungathi ngabe ngiyazi lapho engingamthola khona! Bengingeza enkundleni yakhe! Ngibeke kuhle udaba lwami phambi kwakhe, ngigcwalise umlomo wami ngokuphikisa. Bengingawazi amazwi azangiphendula ngawo, ngiqedisise azakutsho kimi. Uzaphikisana lami ngobukhulu bamandla yini? Hatshi, kodwa uzakubeka kimi. Lapho oqotho angaphikisana laye; ngakho bengizaphepha phakade kumahluleli wami. Khangelani ngiya phambili, kodwa kakho, lemuva, kodwa kangimboni. Ngakwesokhohlo ekusebenzeni kwakhe, kodwa kangimboni; uyacatsha ngakwesokunene, kodwa kangimboni. 10 Kanti uyayazi indlela elami; kangihlole, ngizaphuma njengegolide. 11 Unyawo lwami lubambelele enyathelweni lakhe, ngiyigcinile indlela yakhe, kangiphambukanga. 12 Kangisukanga lemlayweni wezindebe zakhe, ngawalondoloza amazwi omlomo wakhe okwedlula isabelo sami. 13 Kodwa yena ukokukodwa, ngubani-ke ongambuyisela emuva? Lokho umphefumulo wakhe okufisayo uyakwenza. 14 Ngoba uzaphelelisa engikumiselweyo; lezinto ezinengi ezinjalo zikuye. 15 Ngenxa yalokho ngitshaywa luvalo phambi kwakhe; ngicabanga, ngiyamesaba. 16 Ngoba uNkulunkulu wenze inhliziyo yami yaphela amandla, loSomandla ungethusile. 17 Ngoba kangiqunywanga phambi komnyama, wagubuzela ubumnyama ebusweni bami.

Copyright information for Ndebele