Job 24

UJobe usola ukuthi uNkulunkulu kananzi ububi

Kungani izikhathi zingafihlelwanga uSomandla, labamaziyo bengaboni insuku zakhe? Bathuthukisa imingcele, baphange imihlambi bayeluse. Baxotsha ubabhemi wezintandane, bathathe inkabi yomfelokazi ibe yisibambiso. Baphambula abaswelayo emigwaqweni; abayanga bomhlaba bacatsha ndawonye. Khangelani, bangobabhemi beganga enkangala, baphumela emsebenzini wabo, badinge impango ngovivi; inkangala ibe yikudla kwakhe lokwabantwana. Emasimini bavuna ukudla kwakhe, bakhothoze esivinini somubi. Balala beze ebusuku bengelasembatho, bengelasigubuzelo emqandweni. Bamanzi ngezihlambo zezintaba, babambelela edwaleni ngoba bengelasiphephelo. Bahluthuna intandane ebeleni, bathathe lesibambiso kumyanga. 10 Bahamba beze bengelasigqoko, labalambileyo bathwala isithungo. 11 Phakathi kwemiduli yabo bahluza amafutha, banyathela izikhamelo zewayini, kodwa bomile. 12 Abantu bayabubula besemzini, lomphefumulo wabalimeleyo uyakhala; kodwa uNkulunkulu kababaleli ukungalungi. 13 Bona baphakathi kwabavukela ukukhanya; kabazazi indlela zakhe, kabahlali emikhondweni yakhe. 14 Umbulali uyavuka ngovivi, abulale umyanga loswelayo; lebusuku unjengesela. 15 Lelihlo lesiphingi lilindela ukuhlwa, sisithi: Kakulalihlo elizangibona; sifake isimbombozo ebusweni baso. 16 Emnyameni ugebha aphutshele ezindlini abaziphawulele emini; kabakwazi ukukhanya. 17 Ngoba ikuseni kanyekanye ilithunzi lokufa kubo; uba besaziwa bakuzesabiso zethunzi lokufa. 18 Ulula phezu kobuso bamanzi; isabelo sabo siqalekisiwe emhlabeni; kaphendukeli endleleni yezivini. 19 Imbalela lokutshisa kuqeda amanzi eliqhwa elikhithikayo, ngokunjalo ingcwaba abonileyo. 20 Isizalo sizamkhohlwa, impethu izammunya, engabe esakhunjulwa, lenkohlakalo izakwephulwa njengesihlahla. 21 Uzondla ngenyumba engazaliyo, kamenzeli okuhle umfelokazi. 22 Njalo udonsa abalamandla ngamandla akhe, uyavuka, njalo kungabi lolethemba lempilo. 23 Uyamnika ukuze alondolozeke, eseyama kukho, kodwa amehlo akhe aphezu kwendlela zabo. 24 Bayaphakanyiswa okwesikhatshana, babesebengasekho, behliselwa phansi, bavalelwe njengaye wonke, bayaqunywa njengesihloko sesikhwebu. 25 Uba-ke kungenjalo, ngubani ongangenza umqambimanga, enze inkulumo yami ibe yize?

Copyright information for Ndebele