Job 24

UJobe usola ukuthi uNkulunkulu kananzi ububi

1 Kungani izikhathi zingafihlelwanga uSomandla, labamaziyo bengaboni insuku zakhe? 2Bathuthukisa imingcele, baphange imihlambi bayeluse. 3Baxotsha ubabhemi wezintandane, bathathe inkabi yomfelokazi ibe yisibambiso. 4Baphambula abaswelayo emigwaqweni; abayanga bomhlaba bacatsha ndawonye. 5Khangelani, bangobabhemi beganga enkangala, baphumela emsebenzini wabo, badinge impango ngovivi; inkangala ibe yikudla kwakhe lokwabantwana. 6Emasimini bavuna ukudla kwakhe, bakhothoze esivinini somubi. 7Balala beze ebusuku bengelasembatho, bengelasigubuzelo emqandweni. 8Bamanzi ngezihlambo zezintaba, babambelela edwaleni ngoba bengelasiphephelo. 9Bahluthuna intandane ebeleni, bathathe lesibambiso kumyanga. 10Bahamba beze bengelasigqoko, labalambileyo bathwala isithungo. 11Phakathi kwemiduli yabo bahluza amafutha, banyathela izikhamelo zewayini, kodwa bomile. 12Abantu bayabubula besemzini, lomphefumulo wabalimeleyo uyakhala; kodwa uNkulunkulu kababaleli ukungalungi. 13Bona baphakathi kwabavukela ukukhanya; kabazazi indlela zakhe, kabahlali emikhondweni yakhe. 14Umbulali uyavuka ngovivi, abulale umyanga loswelayo; lebusuku unjengesela. 15Lelihlo lesiphingi lilindela ukuhlwa, sisithi: Kakulalihlo elizangibona; sifake isimbombozo ebusweni baso. 16Emnyameni ugebha aphutshele ezindlini abaziphawulele emini; kabakwazi ukukhanya. 17Ngoba ikuseni kanyekanye ilithunzi lokufa kubo; uba besaziwa bakuzesabiso zethunzi lokufa. 18Ulula phezu kobuso bamanzi; isabelo sabo siqalekisiwe emhlabeni; kaphendukeli endleleni yezivini. 19Imbalela lokutshisa kuqeda amanzi eliqhwa elikhithikayo, ngokunjalo ingcwaba abonileyo. 20Isizalo sizamkhohlwa, impethu izammunya, engabe esakhunjulwa, lenkohlakalo izakwephulwa njengesihlahla. 21Uzondla ngenyumba engazaliyo, kamenzeli okuhle umfelokazi. 22Njalo udonsa abalamandla ngamandla akhe, uyavuka, njalo kungabi lolethemba lempilo. 23Uyamnika ukuze alondolozeke, eseyama kukho, kodwa amehlo akhe aphezu kwendlela zabo. 24Bayaphakanyiswa okwesikhatshana, babesebengasekho, behliselwa phansi, bavalelwe njengaye wonke, bayaqunywa njengesihloko sesikhwebu. 25Uba-ke kungenjalo, ngubani ongangenza umqambimanga, enze inkulumo yami ibe yize?

Copyright information for Ndebele