Job 25

Inkulumo yesithathu kaBilidadi: Uthi kakho umuntu ohlambulukileyo kuNkulunkulu

1 Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

2Ukubusa lokwesabeka kulaye; uyenza ukuthula endaweni zakhe eziphezulu. 3Kukhona inani yini lamabutho akhe? Ngubani okungamphumeliyo ukukhanya kwakhe? 4Pho umuntu angalunga njani kuNkulunkulu? Kumbe ozelwe ngowesifazana angahlambuluka njani? 5Khangela kuze kube senyangeni, njalo kayikhazimuli, lezinkanyezi kazihlambulukanga emehlweni akhe. 6Pho kangakanani umuntu oyimpethu, lendodana yomuntu eyinhlava!

Copyright information for Ndebele