Job 25

Inkulumo yesithathu kaBilidadi: Uthi kakho umuntu ohlambulukileyo kuNkulunkulu

Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

Ukubusa lokwesabeka kulaye; uyenza ukuthula endaweni zakhe eziphezulu. Kukhona inani yini lamabutho akhe? Ngubani okungamphumeliyo ukukhanya kwakhe? Pho umuntu angalunga njani kuNkulunkulu? Kumbe ozelwe ngowesifazana angahlambuluka njani? Khangela kuze kube senyangeni, njalo kayikhazimuli, lezinkanyezi kazihlambulukanga emehlweni akhe. Pho kangakanani umuntu oyimpethu, lendodana yomuntu eyinhlava!

Copyright information for Ndebele