Job 26

Impendulo kaJobe: Ukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu

1 Wasephendula uJobe wathi:

2Umsize njani ongelamandla, wasindisa ingalo engelamandla? 3Umeluleke njani ongelakuhlakanipha, watshumayela inhlakanipho ngobunengi? 4Utshele bani amazwi? Njalo ngumoya kabani ophume kuwe?

5Abafileyo bazelwe ngaphansi kwamanzi, labahlali bawo. 6Isihogo sinqunu phambi kwakhe, lencithakalo kayilasisibekelo. 7Welulela inyakatho phezu kwendawo engelalutho, aphanyeke umhlaba phezu kweze. 8Uyabophela amanzi emayezini akhe, kodwa amayezi kawadabuki ngaphansi kwawo. 9Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi, endlale iyezi phezu kwaso. 10Udwebe umngcele oyisigombolozi phezu kobuso bamanzi, kuze kube sekucineni kokukhanya lomnyama. 11Insika zamazulu ziyathuthumela, zethuswa yikukhuza kwakhe. 12Ngamandla akhe uthulisa ulwandle, langenhlakanipho yakhe uphahlaza ukuziqhenya. 13Ngomoya wakhe ucecise amazulu; isandla sakhe sabumba inyoka ebalekayo. 14Khangela, lokhu kungamaphethelo ezindlela zakhe; kodwa kuzwakala into encinyane kangakanani ngaye! Kanti umdumo wamandla akhe ngubani ongawuqedisisa?

Copyright information for Ndebele