Job 26

Impendulo kaJobe: Ukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu

Wasephendula uJobe wathi:

Umsize njani ongelamandla, wasindisa ingalo engelamandla? Umeluleke njani ongelakuhlakanipha, watshumayela inhlakanipho ngobunengi? Utshele bani amazwi? Njalo ngumoya kabani ophume kuwe?

Abafileyo bazelwe ngaphansi kwamanzi, labahlali bawo. Isihogo sinqunu phambi kwakhe, lencithakalo kayilasisibekelo. Welulela inyakatho phezu kwendawo engelalutho, aphanyeke umhlaba phezu kweze. Uyabophela amanzi emayezini akhe, kodwa amayezi kawadabuki ngaphansi kwawo. Uyasibekela ubuso besihlalo sakhe sobukhosi, endlale iyezi phezu kwaso. 10 Udwebe umngcele oyisigombolozi phezu kobuso bamanzi, kuze kube sekucineni kokukhanya lomnyama. 11 Insika zamazulu ziyathuthumela, zethuswa yikukhuza kwakhe. 12 Ngamandla akhe uthulisa ulwandle, langenhlakanipho yakhe uphahlaza ukuziqhenya. 13 Ngomoya wakhe ucecise amazulu; isandla sakhe sabumba inyoka ebalekayo. 14 Khangela, lokhu kungamaphethelo ezindlela zakhe; kodwa kuzwakala into encinyane kangakanani ngaye! Kanti umdumo wamandla akhe ngubani ongawuqedisisa?

Copyright information for Ndebele