Job 27

UJobe uthi kalacala

1 UJobe wasebuya ephakamisa isaga sakhe wathi:

2Kuphila kukaNkulunkulu osuse ilungelo lami, loSomandla owenze umphefumulo wami wababa. 3Isibili ngaso sonke isikhathi umphefumulo usekimi, lomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami, 4oqotho indebe zami kaziyikukhuluma okubi, lolimi lwami sibili lungakhulumi inkohliso. 5Kakube khatshana lami ukuthi ngithi lilungile; ngize ngiphele kangiyikususa ubuqotho bami kimi. 6Ngizabambelela ekulungeni kwami ngingakuyekeli; inhliziyo yami kayiyikusola ensukwini zami.

7Isitha sami kasibe njengomubi, longivukelayo njengongalunganga. 8Ngoba liyini ithemba longamesabiyo uNkulunkulu, esequnyiwe, uNkulunkulu esekhuphile umphefumulo wakhe? 9UNkulunkulu uzakuzwa yini ukukhala kwakhe, ukuhlupheka sekwehlele phezu kwakhe? 10Uzazithokozisa yini ngoSomandla? Uzabiza uNkulunkulu yini sonke isikhathi? 11Ngizalifundisa ngesandla sikaNkulunkulu; okukuSomandla kangiyikukufihla. 12Khangela, lina lonke likubonile. Pho, kungani selibe yize lokuba yize ngokunjalo? 13Lesi yisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu, lelifa labalesihluku abalemukela kuSomandla. 14Uba abantwana bakhe besanda, kungokwenkemba, lenzalo yakhe kayiyikusutha isinkwa. 15Insali zakhe zizangcwatshwa ekufeni, labafelokazi bakhe kabayikukhala inyembezi. 16Lanxa ebuthelela isiliva njengothuli, elungisa isigqoko njengodaka; 17angalungisa, kodwa olungileyo uzasigqoka, longelacala uzakwaba isiliva. 18Wakha indlu yakhe njengenundu, lanjengedumba umlindi alenzayo. 19Ulala enothile, kodwa kabuthwa; uvula amehlo akhe, kasekho. 20Izesabiso zizambamba njengamanzi; ebusuku isiphepho sizameba. 21Umoya wempumalanga uzamthatha, ahambe, umphephule asuke endaweni yakhe. 22Abesephosela phezu kwakhe angayekeli; uzabaleka lokubalekela isandla sakhe. 23Uzamqakezela izandla zakhe, amhwabhele endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele