Job 27

UJobe uthi kalacala

UJobe wasebuya ephakamisa isaga sakhe wathi:

Kuphila kukaNkulunkulu osuse ilungelo lami, loSomandla owenze umphefumulo wami wababa. Isibili ngaso sonke isikhathi umphefumulo usekimi, lomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami, oqotho indebe zami kaziyikukhuluma okubi, lolimi lwami sibili lungakhulumi inkohliso. Kakube khatshana lami ukuthi ngithi lilungile; ngize ngiphele kangiyikususa ubuqotho bami kimi. Ngizabambelela ekulungeni kwami ngingakuyekeli; inhliziyo yami kayiyikusola ensukwini zami.

Isitha sami kasibe njengomubi, longivukelayo njengongalunganga. Ngoba liyini ithemba longamesabiyo uNkulunkulu, esequnyiwe, uNkulunkulu esekhuphile umphefumulo wakhe? UNkulunkulu uzakuzwa yini ukukhala kwakhe, ukuhlupheka sekwehlele phezu kwakhe? 10 Uzazithokozisa yini ngoSomandla? Uzabiza uNkulunkulu yini sonke isikhathi? 11 Ngizalifundisa ngesandla sikaNkulunkulu; okukuSomandla kangiyikukufihla. 12 Khangela, lina lonke likubonile. Pho, kungani selibe yize lokuba yize ngokunjalo? 13 Lesi yisabelo somuntu omubi kuNkulunkulu, lelifa labalesihluku abalemukela kuSomandla. 14 Uba abantwana bakhe besanda, kungokwenkemba, lenzalo yakhe kayiyikusutha isinkwa. 15 Insali zakhe zizangcwatshwa ekufeni, labafelokazi bakhe kabayikukhala inyembezi. 16 Lanxa ebuthelela isiliva njengothuli, elungisa isigqoko njengodaka; 17 angalungisa, kodwa olungileyo uzasigqoka, longelacala uzakwaba isiliva. 18 Wakha indlu yakhe njengenundu, lanjengedumba umlindi alenzayo. 19 Ulala enothile, kodwa kabuthwa; uvula amehlo akhe, kasekho. 20 Izesabiso zizambamba njengamanzi; ebusuku isiphepho sizameba. 21 Umoya wempumalanga uzamthatha, ahambe, umphephule asuke endaweni yakhe. 22 Abesephosela phezu kwakhe angayekeli; uzabaleka lokubalekela isandla sakhe. 23 Uzamqakezela izandla zakhe, amhwabhele endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele