Job 28

Mayelana lokuhlakanipha

1 Isibili kukhona umthapho wesiliva, lendawo yegolide abalicengayo. 2Insimbi ithathwa enhlabathini, lethusi lincibilikiswa elitsheni. 3Umisela umnyama umngcele, udingisisa kuze kube sekupheleleni konke, ilitshe lobumnyama lethunzi lokufa. 4Isifula siyaqhekezeka sivela kubahlali; amanzi onyawo akhohlakele, acitshile asuka ebantwini. 5Umhlaba, kuphuma ukudla kuwo, langaphansi kwawo kuphenduka kwangathi ngumlilo. 6Amatshe awo ayindawo yesafire*, njalo ulothuli lwegolide. 7Inyoni edla inyama kayiyazi indlela, lelihlo lelinqe kaliyibonanga. 8Imidlwane yokuziqhenyayo kayiyinyathelanga, isilwane kasihambanga kuyo. 9Uyelula isandla sakhe elitsheni elilukhuni, uyagenqula izintaba ezimpandeni. 10Aqhekeze imisele emadwaleni, lelihlo lakhe libona konke okuligugu. 11Uyabopha izifula zingathonti, lokufihlakeleyo ukukhuphela ekukhanyeni.

12Kodwa inhlakanipho ingatholakala ivela ngaphi? Lendawo yokuqedisisa ingaphi? 13Umuntu kalazi ixabiso lakho, njalo kakutholakali elizweni labaphilayo. 14Ukujula kuthi: Kakukho kimi. Lolwandle luthi: Kakulami. 15Igolide elihle lingenikwe endaweni yakho, lesiliva singelinganiselwe intengo yakho. 16Kungelingane legolide leOfiri, le-onikse* eligugu, lesafire*. 17Igolide lekristali* kungelingane lakho, futhi kungenaniswe ngesitsha segolide elicwengekileyo. 18Ikorali* lekristali kakuyikukhunjulwa, ngoba intengo yenhlakanipho ingaphezu kwamatshe aligugu. 19Itopazi* leEtiyopiya lingelinganiswe lakho, kungelingane legolide elicwengekileyo. 20Pho, inhlakanipho ivela ngaphi? Lendawo yokuqedisisa ingaphi? 21Ngoba kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo, kwafihlwa ezinyonini zamazulu. 22Ukubhujiswa lokufa kuthi: Sizwile ngendlebe zethu amahungahunga akho. 23UNkulunkulu uyayiqedisisa indlela yakho, njalo yena uyayazi indawo yakho. 24Ngoba yena uyakhangela kuze kube semikhawulweni yomhlaba, abone ngaphansi kwawo wonke amazulu. 25Esenzela umoya isisindo, walinganisa amanzi ngesilinganiso. 26Lapho esenzela izulu isimiso, lombane wokuduma indlela. 27Ngalesosikhathi wakubona, walandisa ngakho; wakulungisa, yebo, wakuhlolisisa. 28Wasesithi emuntwini: Khangela, ukwesaba iNkosi, lokhu kuyinhlakanipho, lokusuka ebubini kuyikuqedisisa.

Copyright information for Ndebele