Job 28

Mayelana lokuhlakanipha

Isibili kukhona umthapho wesiliva, lendawo yegolide abalicengayo. Insimbi ithathwa enhlabathini, lethusi lincibilikiswa elitsheni. Umisela umnyama umngcele, udingisisa kuze kube sekupheleleni konke, ilitshe lobumnyama lethunzi lokufa. Isifula siyaqhekezeka sivela kubahlali; amanzi onyawo akhohlakele, acitshile asuka ebantwini. Umhlaba, kuphuma ukudla kuwo, langaphansi kwawo kuphenduka kwangathi ngumlilo. Amatshe awo ayindawo yesafire*, njalo ulothuli lwegolide. Inyoni edla inyama kayiyazi indlela, lelihlo lelinqe kaliyibonanga. Imidlwane yokuziqhenyayo kayiyinyathelanga, isilwane kasihambanga kuyo. Uyelula isandla sakhe elitsheni elilukhuni, uyagenqula izintaba ezimpandeni. 10 Aqhekeze imisele emadwaleni, lelihlo lakhe libona konke okuligugu. 11 Uyabopha izifula zingathonti, lokufihlakeleyo ukukhuphela ekukhanyeni.

12 Kodwa inhlakanipho ingatholakala ivela ngaphi? Lendawo yokuqedisisa ingaphi? 13 Umuntu kalazi ixabiso lakho, njalo kakutholakali elizweni labaphilayo. 14 Ukujula kuthi: Kakukho kimi. Lolwandle luthi: Kakulami. 15 Igolide elihle lingenikwe endaweni yakho, lesiliva singelinganiselwe intengo yakho. 16 Kungelingane legolide leOfiri, le-onikse* eligugu, lesafire*. 17 Igolide lekristali* kungelingane lakho, futhi kungenaniswe ngesitsha segolide elicwengekileyo. 18 Ikorali* lekristali kakuyikukhunjulwa, ngoba intengo yenhlakanipho ingaphezu kwamatshe aligugu. 19 Itopazi* leEtiyopiya lingelinganiswe lakho, kungelingane legolide elicwengekileyo. 20 Pho, inhlakanipho ivela ngaphi? Lendawo yokuqedisisa ingaphi? 21 Ngoba kusithekile emehlweni abo bonke abaphilayo, kwafihlwa ezinyonini zamazulu. 22 Ukubhujiswa lokufa kuthi: Sizwile ngendlebe zethu amahungahunga akho. 23 UNkulunkulu uyayiqedisisa indlela yakho, njalo yena uyayazi indawo yakho. 24 Ngoba yena uyakhangela kuze kube semikhawulweni yomhlaba, abone ngaphansi kwawo wonke amazulu. 25 Esenzela umoya isisindo, walinganisa amanzi ngesilinganiso. 26 Lapho esenzela izulu isimiso, lombane wokuduma indlela. 27 Ngalesosikhathi wakubona, walandisa ngakho; wakulungisa, yebo, wakuhlolisisa. 28 Wasesithi emuntwini: Khangela, ukwesaba iNkosi, lokhu kuyinhlakanipho, lokusuka ebubini kuyikuqedisisa.

Copyright information for Ndebele