Job 29

UJobe ukhumbula inhlalo yakhe yakuqala

UJobe wasebuya ephakamisa isaga sakhe wathi:

Kungathi ngabe nginjengenyangeni zamandulo, njengensukwini uNkulunkulu angigcine ngazo, lapho isibane sakhe sakhanya phezu kwekhanda lami; ngahamba emnyameni ngokukhanya kwakhe! Njengoba nganginjalo ensukwini zokuvuthwa kwami, lapho iseluleko sikaNkulunkulu sasiphezu kwethente lami, lapho uSomandla wayeseselami, labantwana bami bengiphahlile, lapho ngagezisa izinyathelo zami ngolaza, ledwala langithululela imifula yamafutha! Lapho ngaphuma ngaya esangweni ngidabula umuzi, ngalungisa isihlalo sami emdangeni; amajaha angibona, acatsha; lamaxhegu asukuma ema; iziphathamandla zayekela ukukhuluma, zabeka isandla phezu komlomo wazo; 10 ilizwi labakhulu lacatsha, lolimi lwabo lwanamathela elwangeni lwabo. 11 Lapho indlebe isizwa yangibusisa, lelihlo libona langifakazela, 12 ngoba ngakhulula umyanga okhalayo, lentandane, longelamsizi. 13 Isibusiso sobhubhayo sehlele phezu kwami, njalo ngenza inhliziyo yomfelokazi ihlabele ngentokozo. 14 Ngembatha ukulunga, kwangembesa; isahlulelo sami saba njengesembatho lomqhele. 15 Ngangingamehlo koyisiphofu, ngangizinyawo kusiqhuli. 16 Nganginguyise wabayanga, lendaba engingayaziyo ngayihlolisisa. 17 Ngasengisephula umhlathi womubi, ngamenza alahle impango emazinyweni akhe. 18 Ngasengisithi: Ngizaphela lesidleke sami, ngandise insuku njengetshebetshebe. 19 Impande zami zinabele emanzini, lamazolo alale ubusuku ogatsheni lwami. 20 Udumo lwami lutsha kimi, ledandili lami laguquka esandleni sami. 21 Bangilalela, belindele, bathulela iseluleko sami. 22 Emva kwelizwi lami kabaphendulanga, lelizwi lami lathontela phezu kwabo. 23 Bangilindela njengezulu, lomlomo wabo bawukhamisela izulu lokucina. 24 Lapho ngibahlekela, kabakholwanga, lokukhanya kobuso bami kabakuwiselanga phansi. 25 Ngakhetha indlela yabo ngahlala ngiyinhloko, ngahlala njengenkosi phakathi kweviyo, njengoduduza abalilayo.

Copyright information for Ndebele