Job 3

UJobe uthuka usuku lokuzalwa kwakhe

Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe. UJobe wasephendula wathi:

Kalubhubhe usuku engazalwa ngalo, lobusuku okwathiwa ngalo: Kukhulelwe umntwana wesilisa. Lolosuku kalube ngumnyama, uNkulunkulu angalunanzi ephezulu, lokukhanya kungalukhanyisi. Umnyama lethunzi lokufa kakulubange, iyezi lihlale phezu kwalo, umnyama welanga ulesabise. Lobobusuku, umnyama ububambe, lungathokozi ensukwini zomnyaka, lungezi kunani lezinyanga. Khangela, lobobusuku kabube yinyumba, umsindo wentokozo ungangeni kubo. Kababuqalekise abaqalekisi bosuku, abalungele ukuvusa uLeviyathani*. Zibe mnyama inkanyezi zokusa kwabo, bulindele ukukhanya, kodwa kungabi khona, bungaboni inkophe zokusa. 10 Ngoba bungavalanga iminyango yesisu sikamama wami, bungafihlanga usizi emehlweni ami.

11 Kungani ngingafanga kusukela esizalweni, ngiphele ekuphumeni kwami esiswini? 12 Kungani amadolo angandulela? Kungani lamabele ukuthi ngimunye? 13 Ngoba khathesi ngabe ngacambalala ngathula, ngalala, khona ngaba lokuphumula, 14 kanye lamakhosi labeluleki bomhlaba abazakhela amanxiwa, 15 kumbe kanye leziphathamandla ezazilegolide ezagcwalisa izindlu zazo ngesiliva. 16 Kumbe njengomphunzo ofihliweyo ngingabi khona, njengensane ezingabonanga ukukhanya. 17 Lapho ababi bayekela ukuhlupha, lapho abakhathele ngamandla bephumula. 18 Izibotshwa ziyaphumula ndawonye, kazizwa ilizwi lomcindezeli. 19 Omncinyane lomkhulu balapho, lesigqili sikhululekile enkosini yaso.

20 Kungani enika ukukhanya kohluphekayo, lempilo kwabalokubaba komphefumulo; 21 abalindele ukufa, kodwa kungekho, bekugebha kulenotho efihliweyo, 22 abathabayo kakhulu ngentokozo
 kakhulu ngentokozo, Heb.  kuze kube yintokozo.
, bajabule lapho bethola ingcwaba?
23 Emuntwini yini, ondlela yakhe ifihliwe, uNkulunkulu ambiyeleyo? 24 Ngoba ukububula kwami kuza phambi kokudla kwami, lokubhonga kwami kuthululeka njengamanzi. 25 Ngoba engikwesabayo ngokwesaba
 engikwesabayo ngokwesaba, Heb.  ngiyesaba ukwesaba.
sekungehlele, lengilovalo ngakho kufikile kimi.
26 Ngangingahlalisekanga, ngingaphumuli, ngingelakuthula, lohlupho lweza.

Copyright information for Ndebele