Job 3

UJobe uthuka usuku lokuzalwa kwakhe

1 Emva kwalokho uJobe wavula umlomo wakhe, waqalekisa usuku lwakhe. 2UJobe wasephendula wathi:

3Kalubhubhe usuku engazalwa ngalo, lobusuku okwathiwa ngalo: Kukhulelwe umntwana wesilisa. 4Lolosuku kalube ngumnyama, uNkulunkulu angalunanzi ephezulu, lokukhanya kungalukhanyisi. 5Umnyama lethunzi lokufa kakulubange, iyezi lihlale phezu kwalo, umnyama welanga ulesabise. 6Lobobusuku, umnyama ububambe, lungathokozi ensukwini zomnyaka, lungezi kunani lezinyanga. 7Khangela, lobobusuku kabube yinyumba, umsindo wentokozo ungangeni kubo. 8Kababuqalekise abaqalekisi bosuku, abalungele ukuvusa uLeviyathani*. 9Zibe mnyama inkanyezi zokusa kwabo, bulindele ukukhanya, kodwa kungabi khona, bungaboni inkophe zokusa. 10Ngoba bungavalanga iminyango yesisu sikamama wami, bungafihlanga usizi emehlweni ami.

11Kungani ngingafanga kusukela esizalweni, ngiphele ekuphumeni kwami esiswini? 12Kungani amadolo angandulela? Kungani lamabele ukuthi ngimunye? 13Ngoba khathesi ngabe ngacambalala ngathula, ngalala, khona ngaba lokuphumula, 14kanye lamakhosi labeluleki bomhlaba abazakhela amanxiwa, 15kumbe kanye leziphathamandla ezazilegolide ezagcwalisa izindlu zazo ngesiliva. 16Kumbe njengomphunzo ofihliweyo ngingabi khona, njengensane ezingabonanga ukukhanya. 17Lapho ababi bayekela ukuhlupha, lapho abakhathele ngamandla bephumula. 18Izibotshwa ziyaphumula ndawonye, kazizwa ilizwi lomcindezeli. 19Omncinyane lomkhulu balapho, lesigqili sikhululekile enkosini yaso.

20Kungani enika ukukhanya kohluphekayo, lempilo kwabalokubaba komphefumulo; 21abalindele ukufa, kodwa kungekho, bekugebha kulenotho efihliweyo, 22abathabayo kakhulu ngentokozo
 kakhulu ngentokozo, Heb.  kuze kube yintokozo.
, bajabule lapho bethola ingcwaba?
23Emuntwini yini, ondlela yakhe ifihliwe, uNkulunkulu ambiyeleyo? 24Ngoba ukububula kwami kuza phambi kokudla kwami, lokubhonga kwami kuthululeka njengamanzi. 25Ngoba engikwesabayo ngokwesaba
 engikwesabayo ngokwesaba, Heb.  ngiyesaba ukwesaba.
sekungehlele, lengilovalo ngakho kufikile kimi.
26Ngangingahlalisekanga, ngingaphumuli, ngingelakuthula, lohlupho lweza.

Copyright information for Ndebele