Job 30

UJobe ukhala ngokuhlupheka kwakhe okukhulu

1 Kodwa khathesi abatsha kulami ngensuku bayangihleka, oyise babo engangingabadelela ukubafaka lezinja zomhlambi wami. 2Yebo, amandla ezandla zabo ayengaba yini kimi, ukuvuthwa kwabo sekuphelile? 3Ngenswelo langendlala bajujukile, babalekele elizweni elomileyo, elalikade liyinkangala legwadule. 4Abakha imibhida yetswayi enkotheni, lempande yesihlahla serotemu* iyikudla kwabo. 5Baxotshwa phakathi kwabantu; bamemeza ngabo kungathi lisela; 6ukuthi bahlale eliweni lezihotsha, imigodi yenhlabathi, lamadwala. 7Bayakhonya phakathi kwenkotha, babuthane phansi kokhula. 8Bangabantwana beziphukuphuku, yebo abantwana abangelabizo; baxotshwa emhlabeni.

9Khathesi sengiyingoma yabo, sengiyisiga sabo. 10Banengwa yimi, bakhatshana lami; kabayekeli ukungikhafulela ebusweni ngamathe. 11Ngoba ukhulule intambo yami, wangicindezela, ngakho balahle itomu phambi kwami. 12Ngakwesokunene abatsha bayasukuma, bafuqa inyawo zami, bangivusela indlela zabo zokubhubhisa. 13Badiliza indlela yami, baphumelele ekungichitheni, kabalamncedisi. 14Beza kungathi bafohlela esikhaleni esibanzi; phakathi kwencithakalo batheleka.

15Izesabiso ziphendukele phezu kwami; baxotshana lodumo lwami njengomoya, losindiso lwami luyedlula njengeyezi. 16Khathesi-ke umphefumulo wami uyazithulula phezu kwami; insuku zosizi zingibambile. 17Ubusuku bugwaza amathambo ami phakathi kwami, lokungigedlayo kakuphumuli. 18Ngobunengi bamandla isembatho sami siyaguqulwa; uyangibhinca njengesiphika sebhatshi lami. 19Ungiphosele odakeni, senginjengothuli lomlotha.

20Ngiyakhala kuwe, kodwa kawungiphenduli; ngiyasukuma, unginanzelele nje. 21Usuphenduke waba lesihluku kimi; ngamandla esandla sakho umelana lami. 22Ungiphakamisela emoyeni, ungigadise kuwo, ungincibilikisele isiphepho. 23Ngoba ngiyazi ukuthi uzangibuyisela ekufeni, lendlini emiselwe bonke abaphilayo. 24Kodwa kayikwelulela isandla enqumbini, lanxa encithakalweni yakhe bekhalela usizo.

25Kangimkhalelanga inyembezi yini owayelensuku ezilukhuni, umphefumulo wami wadabuka ngongumyanga? 26Lapho ngilindele okuhle, kweza okubi; lapho ngilindele ukukhanya, kweza umnyama. 27Imibilini yami yabila, kayithulanga, lensuku zosizi zingandulele. 28Ngahamba ngimnyama, kungengelanga; ngasukuma ebandleni ngakhalela usizo. 29Ngingumfowabo wamakhanka, lomngane wamadodakazi ezintshe. 30Isikhumba sami simnyama phezu kwami, lamathambo ami atshile ngokutshisa. 31Ichacho lami selibe yisililo, lomhlanga wami uyilizwi labakhala inyembezi.

Copyright information for Ndebele