Job 30

UJobe ukhala ngokuhlupheka kwakhe okukhulu

Kodwa khathesi abatsha kulami ngensuku bayangihleka, oyise babo engangingabadelela ukubafaka lezinja zomhlambi wami. Yebo, amandla ezandla zabo ayengaba yini kimi, ukuvuthwa kwabo sekuphelile? Ngenswelo langendlala bajujukile, babalekele elizweni elomileyo, elalikade liyinkangala legwadule. Abakha imibhida yetswayi enkotheni, lempande yesihlahla serotemu* iyikudla kwabo. Baxotshwa phakathi kwabantu; bamemeza ngabo kungathi lisela; ukuthi bahlale eliweni lezihotsha, imigodi yenhlabathi, lamadwala. Bayakhonya phakathi kwenkotha, babuthane phansi kokhula. Bangabantwana beziphukuphuku, yebo abantwana abangelabizo; baxotshwa emhlabeni.

Khathesi sengiyingoma yabo, sengiyisiga sabo. 10 Banengwa yimi, bakhatshana lami; kabayekeli ukungikhafulela ebusweni ngamathe. 11 Ngoba ukhulule intambo yami, wangicindezela, ngakho balahle itomu phambi kwami. 12 Ngakwesokunene abatsha bayasukuma, bafuqa inyawo zami, bangivusela indlela zabo zokubhubhisa. 13 Badiliza indlela yami, baphumelele ekungichitheni, kabalamncedisi. 14 Beza kungathi bafohlela esikhaleni esibanzi; phakathi kwencithakalo batheleka.

15 Izesabiso ziphendukele phezu kwami; baxotshana lodumo lwami njengomoya, losindiso lwami luyedlula njengeyezi. 16 Khathesi-ke umphefumulo wami uyazithulula phezu kwami; insuku zosizi zingibambile. 17 Ubusuku bugwaza amathambo ami phakathi kwami, lokungigedlayo kakuphumuli. 18 Ngobunengi bamandla isembatho sami siyaguqulwa; uyangibhinca njengesiphika sebhatshi lami. 19 Ungiphosele odakeni, senginjengothuli lomlotha.

20 Ngiyakhala kuwe, kodwa kawungiphenduli; ngiyasukuma, unginanzelele nje. 21 Usuphenduke waba lesihluku kimi; ngamandla esandla sakho umelana lami. 22 Ungiphakamisela emoyeni, ungigadise kuwo, ungincibilikisele isiphepho. 23 Ngoba ngiyazi ukuthi uzangibuyisela ekufeni, lendlini emiselwe bonke abaphilayo. 24 Kodwa kayikwelulela isandla enqumbini, lanxa encithakalweni yakhe bekhalela usizo.

25 Kangimkhalelanga inyembezi yini owayelensuku ezilukhuni, umphefumulo wami wadabuka ngongumyanga? 26 Lapho ngilindele okuhle, kweza okubi; lapho ngilindele ukukhanya, kweza umnyama. 27 Imibilini yami yabila, kayithulanga, lensuku zosizi zingandulele. 28 Ngahamba ngimnyama, kungengelanga; ngasukuma ebandleni ngakhalela usizo. 29 Ngingumfowabo wamakhanka, lomngane wamadodakazi ezintshe. 30 Isikhumba sami simnyama phezu kwami, lamathambo ami atshile ngokutshisa. 31 Ichacho lami selibe yisililo, lomhlanga wami uyilizwi labakhala inyembezi.

Copyright information for Ndebele