Job 31

UJobe ucabanga ukuthi ulungile

1 Ngenza isivumelwano lamehlo ami; pho ngingananzelela njani intombi? 2Ngoba siyini isabelo sikaNkulunkulu esivela phezulu, lelifa likaSomandla elivela endaweni eziphezulu? 3Incithakalo kayisiyomubi yini, lengozi yabenzi bobubi? 4Yena kaziboni yini indlela zami, abale zonke izinyathelo zami? 5Uba ngihambe ngokuyize, kumbe unyawo lwami luphuthumele enkohlisweni, 6kangilinganise ngesilinganiso esilungileyo, ukuze uNkulunkulu azi ubuqotho bami. 7Uba inyathelo lami liphambukile endleleni, lenhliziyo yami yalandela amehlo ami, kumbe kunamathele isici ezandleni zami; 8kangihlanyele, kodwa kudle omunye, lezilimo zami zisitshulwe. 9Uba inhliziyo yami iyengwe ngowesifazana, kumbe ngacathama emnyango kamakhelwane wami, 10umkami kacholele omunye, labanye kabaguqe phezu kwakhe. 11Ngoba lokho kuyinkohlakalo, njalo kuyisono ngabahluleli. 12Ngoba ngumlilo odla kuze kube yincithakalo, usiphule sonke isivuno sami.

13Uba ngalile udaba lwenceku yami loba olwencekukazi yami, lapho ziphikisana lami, 14pho ngizakwenzani lapho uNkulunkulu esukuma? Lalapho esethekela, ngizaphendulani kuye? 15Lowo owangenza esiswini kamenzanga yena yini, lowasibumba esiswini munye?

16Uba ngigodlele umyanga isifiso, kumbe ngifiphaze amehlo omfelokazi, 17kumbe ngadla ucezu lwami ngedwa, ukuze intandane ingadli kulo 18(ngoba kwasebutsheni bami yakhula lami nginjengoyise, ngamqondisa kusukela esizalweni sikamama), 19uba ngabona obhubha ngenxa yokuswela isigqoko, loba umyanga engelasembatho, 20uba inkalo zakhe zingangibusisanga, ngoba ekhudunyezwe yiboya bezimvu zami, 21uba ngaphakamisela isandla sami phezu kwentandane, lapho ngabona usizo lwami esangweni, 22kaliwe ihlombe lami esiphangeni sami, lengalo yami iqamuke ethanjeni layo. 23Ngoba incithakalo kaNkulunkulu yayiyisesabiso kimi, ngingenelisi ngenxa yobukhulu bakhe.

24Uba ngenzile igolide laba lithemba lami, ngathi kugolide elihle: Themba lami. 25Uba ngithokozile ngoba inotho yami inengi, langoba isandla sami sithole okunengi; 26uba ngikhangele ukukhanya lapho kubenyezela, loba inyanga ehamba enkazimulweni, 27lenhliziyo yami yayengwa ensitha, kumbe isandla sami sange umlomo wami, 28lalokho yisiphambeko phambi kwabehluleli, ngoba ngabe ngimphikile uNkulunkulu waphezulu.

29Uba ngithokozile ngokuchitheka kongizondayo, kumbe ngajabula lapho ububi bumthola; 30njalo ngingavumelanga umlomo wami ukuthi wone, ngokucela umphefumulo wakhe ngesiqalekiso; 31uba abantu bethente lami bebengatshongo ukuthi: Hawu, aluba besilokwenyama yakhe, ngabe kasisuthanga. 32Owemzini kazanga alale esitaladeni; iminyango yami ngayivulela isihambi. 33Uba ngasibekela iziphambeko zami njengoAdamu, ngokufihla isono sami esifubeni sami. 34Ngoba ngethuswa lixuku elikhulu, lokudelelwa ngabensendo kwangesabisa, ngakho ngathula, kangaze ngaphuma emnyango.

35Kungathi ngabe ngilongangizwa! Khangelani, isifiso sami yikuthi ngabe uSomandla uyangiphendula, lokuthi ophikisana lami ngabe ubhale ugwalo! 36Isibili, bengingaluthwala ehlombe lami, ngilubophe lube ngumqhele kimi. 37Ngimtshele inani lezinyathelo zami, ngisondele kuye njengesiphathamandla. 38Uba umhlaba wami ukhalile ngami, lemifolo yawo ililile ndawonye, 39uba ngidlile amandla awo kungelamali, kumbe ngenza umphefumulo wabaniniwo uphele, 40kakuhlume ukhula oluhlabayo endaweni yengqoloyi, lokhula olunukayo endaweni yebhali.

Amazwi kaJobe asephelile.

Copyright information for Ndebele