Job 31

UJobe ucabanga ukuthi ulungile

Ngenza isivumelwano lamehlo ami; pho ngingananzelela njani intombi? Ngoba siyini isabelo sikaNkulunkulu esivela phezulu, lelifa likaSomandla elivela endaweni eziphezulu? Incithakalo kayisiyomubi yini, lengozi yabenzi bobubi? Yena kaziboni yini indlela zami, abale zonke izinyathelo zami? Uba ngihambe ngokuyize, kumbe unyawo lwami luphuthumele enkohlisweni, kangilinganise ngesilinganiso esilungileyo, ukuze uNkulunkulu azi ubuqotho bami. Uba inyathelo lami liphambukile endleleni, lenhliziyo yami yalandela amehlo ami, kumbe kunamathele isici ezandleni zami; kangihlanyele, kodwa kudle omunye, lezilimo zami zisitshulwe. Uba inhliziyo yami iyengwe ngowesifazana, kumbe ngacathama emnyango kamakhelwane wami, 10 umkami kacholele omunye, labanye kabaguqe phezu kwakhe. 11 Ngoba lokho kuyinkohlakalo, njalo kuyisono ngabahluleli. 12 Ngoba ngumlilo odla kuze kube yincithakalo, usiphule sonke isivuno sami.

13 Uba ngalile udaba lwenceku yami loba olwencekukazi yami, lapho ziphikisana lami, 14 pho ngizakwenzani lapho uNkulunkulu esukuma? Lalapho esethekela, ngizaphendulani kuye? 15 Lowo owangenza esiswini kamenzanga yena yini, lowasibumba esiswini munye?

16 Uba ngigodlele umyanga isifiso, kumbe ngifiphaze amehlo omfelokazi, 17 kumbe ngadla ucezu lwami ngedwa, ukuze intandane ingadli kulo 18 (ngoba kwasebutsheni bami yakhula lami nginjengoyise, ngamqondisa kusukela esizalweni sikamama), 19 uba ngabona obhubha ngenxa yokuswela isigqoko, loba umyanga engelasembatho, 20 uba inkalo zakhe zingangibusisanga, ngoba ekhudunyezwe yiboya bezimvu zami, 21 uba ngaphakamisela isandla sami phezu kwentandane, lapho ngabona usizo lwami esangweni, 22 kaliwe ihlombe lami esiphangeni sami, lengalo yami iqamuke ethanjeni layo. 23 Ngoba incithakalo kaNkulunkulu yayiyisesabiso kimi, ngingenelisi ngenxa yobukhulu bakhe.

24 Uba ngenzile igolide laba lithemba lami, ngathi kugolide elihle: Themba lami. 25 Uba ngithokozile ngoba inotho yami inengi, langoba isandla sami sithole okunengi; 26 uba ngikhangele ukukhanya lapho kubenyezela, loba inyanga ehamba enkazimulweni, 27 lenhliziyo yami yayengwa ensitha, kumbe isandla sami sange umlomo wami, 28 lalokho yisiphambeko phambi kwabehluleli, ngoba ngabe ngimphikile uNkulunkulu waphezulu.

29 Uba ngithokozile ngokuchitheka kongizondayo, kumbe ngajabula lapho ububi bumthola; 30 njalo ngingavumelanga umlomo wami ukuthi wone, ngokucela umphefumulo wakhe ngesiqalekiso; 31 uba abantu bethente lami bebengatshongo ukuthi: Hawu, aluba besilokwenyama yakhe, ngabe kasisuthanga. 32 Owemzini kazanga alale esitaladeni; iminyango yami ngayivulela isihambi. 33 Uba ngasibekela iziphambeko zami njengoAdamu, ngokufihla isono sami esifubeni sami. 34 Ngoba ngethuswa lixuku elikhulu, lokudelelwa ngabensendo kwangesabisa, ngakho ngathula, kangaze ngaphuma emnyango.

35 Kungathi ngabe ngilongangizwa! Khangelani, isifiso sami yikuthi ngabe uSomandla uyangiphendula, lokuthi ophikisana lami ngabe ubhale ugwalo! 36 Isibili, bengingaluthwala ehlombe lami, ngilubophe lube ngumqhele kimi. 37 Ngimtshele inani lezinyathelo zami, ngisondele kuye njengesiphathamandla. 38 Uba umhlaba wami ukhalile ngami, lemifolo yawo ililile ndawonye, 39 uba ngidlile amandla awo kungelamali, kumbe ngenza umphefumulo wabaniniwo uphele, 40 kakuhlume ukhula oluhlabayo endaweni yengqoloyi, lokhula olunukayo endaweni yebhali.

Amazwi kaJobe asephelile.

Copyright information for Ndebele