Job 32

UElihu uyaqhamuka. Uqala ukumphendula uJobe

1 Lawomadoda amathathu aseyekela ukumphendula uJobe, ngoba wayelungile emehlweni akhe. 2Lwaseluvutha ulaka lukaElihu indodana kaBarakeli umBuzi, owosendo lukaRamu. Ulaka lwakhe lwavuthela uJobe ngoba wazilungisisa yena kuloNkulunkulu. 3Ulaka lwakhe lwabavuthela labo abangane bakhe abathathu, ngoba bengatholanga impendulo, kube kanti bamlahla uJobe. 4Kodwa UElihu wayelindele uJobe ekhuluma, ngoba babebadala ngensuku kulaye. 5UElihu esebonile ukuthi kwakungelampendulo emlonyeni walamadoda amathathu, ulaka lwakhe lwaseluvutha. 6Ngakho uElihu indodana kaBarakeli umBuzi waphendula wathi:

Mina ngingomncinyane ngezinsuku, lina-ke libadala. Ngenxa yalokhu bengithikaza, ngesaba ukulitshela umcabango wami.
7Ngathi: Kakukhulume izinsuku, lobunengi beminyaka bazise inhlakanipho. 8Isibili umoya ukhona emuntwini, lokuphefumulela kukaSomandla kuyabanika ukuqedisisa. 9Abakhulu kabahlakaniphanga, labalupheleyo kabaqedisisi isahlulelo. 10Ngakho ngithi: Lalelani kimi; lami ngizatshengisa umcabango wami. 11Khangelani, bengiwalindele amazwi enu, ngabeka indlebe ekukhulumeni kwenu okuhlakaniphileyo, lisadinga amazwi. 12Yebo, ngalilalela, khangelani-ke, kakho phakathi kwenu omvumisileyo uJobe, owaphenduleyo amazwi akhe. 13Hlezi lithi: Sitholile inhlakanipho; nguNkulunkulu ozamxotsha, hatshi umuntu. 14Kodwa kangihlelelanga amazwi, langamazwi enu kangiyikumphendula. 15Badideka, kabasaphendulanga, basusa amazwi kubo. 16Ngasengilinda, kodwa kabakhulumanga, ngoba bema, kabasaphendulanga. 17Lami ngizaphendula ingxenye yami, lami ngitshengise umcabango wami. 18Ngoba ngigcwele amazwi, umoya wesisu sami uyangiqhubezela. 19Khangelani, isisu sami sinjengewayini engavulwanga, njengemigodla emitsha sizadabuka. 20Ngizakhuluma ukuze ngiphefumule; ngivule indebe zami, ngiphendule. 21Ake ngingaphakamisi ubuso bomuntu, ngingabizi umuntu ngebizo lokubamba amehlo. 22Ngoba kangikwazi ukunika amabizo okubamba amehlo; masinyane umenzi wami angangisusa.

Copyright information for Ndebele