Job 32

UElihu uyaqhamuka. Uqala ukumphendula uJobe

Lawomadoda amathathu aseyekela ukumphendula uJobe, ngoba wayelungile emehlweni akhe. Lwaseluvutha ulaka lukaElihu indodana kaBarakeli umBuzi, owosendo lukaRamu. Ulaka lwakhe lwavuthela uJobe ngoba wazilungisisa yena kuloNkulunkulu. Ulaka lwakhe lwabavuthela labo abangane bakhe abathathu, ngoba bengatholanga impendulo, kube kanti bamlahla uJobe. Kodwa UElihu wayelindele uJobe ekhuluma, ngoba babebadala ngensuku kulaye. UElihu esebonile ukuthi kwakungelampendulo emlonyeni walamadoda amathathu, ulaka lwakhe lwaseluvutha. Ngakho uElihu indodana kaBarakeli umBuzi waphendula wathi:

Mina ngingomncinyane ngezinsuku, lina-ke libadala. Ngenxa yalokhu bengithikaza, ngesaba ukulitshela umcabango wami.
Ngathi: Kakukhulume izinsuku, lobunengi beminyaka bazise inhlakanipho. Isibili umoya ukhona emuntwini, lokuphefumulela kukaSomandla kuyabanika ukuqedisisa. Abakhulu kabahlakaniphanga, labalupheleyo kabaqedisisi isahlulelo. 10 Ngakho ngithi: Lalelani kimi; lami ngizatshengisa umcabango wami. 11 Khangelani, bengiwalindele amazwi enu, ngabeka indlebe ekukhulumeni kwenu okuhlakaniphileyo, lisadinga amazwi. 12 Yebo, ngalilalela, khangelani-ke, kakho phakathi kwenu omvumisileyo uJobe, owaphenduleyo amazwi akhe. 13 Hlezi lithi: Sitholile inhlakanipho; nguNkulunkulu ozamxotsha, hatshi umuntu. 14 Kodwa kangihlelelanga amazwi, langamazwi enu kangiyikumphendula. 15 Badideka, kabasaphendulanga, basusa amazwi kubo. 16 Ngasengilinda, kodwa kabakhulumanga, ngoba bema, kabasaphendulanga. 17 Lami ngizaphendula ingxenye yami, lami ngitshengise umcabango wami. 18 Ngoba ngigcwele amazwi, umoya wesisu sami uyangiqhubezela. 19 Khangelani, isisu sami sinjengewayini engavulwanga, njengemigodla emitsha sizadabuka. 20 Ngizakhuluma ukuze ngiphefumule; ngivule indebe zami, ngiphendule. 21 Ake ngingaphakamisi ubuso bomuntu, ngingabizi umuntu ngebizo lokubamba amehlo. 22 Ngoba kangikwazi ukunika amabizo okubamba amehlo; masinyane umenzi wami angangisusa.

Copyright information for Ndebele