Job 33

UElihu ukhuza uJobe ngokusola kwakhe uNkulunkulu

1 Kube kanti-ke, Jobe, ake uzwe inkulumo zami, ubeke indlebe kuwo wonke amazwi ami. 2Khangelani, sengivule umlomo wami, ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami. 3Amazwi ami angawokuqonda kwenhliziyo yami, azakhuluma ulwazi lwendebe zami ngokuhlanzeka. 4UMoya kaNkulunkulu wangenza, lokuphefumula kukaSomandla kwanginika impilo. 5Uba ulakho ngiphendula; zihlele phambi kwami, uzimise. 6Khangela, nginjengawe kuNkulunkulu, lami ngathatshwa ebumbeni. 7Khangela, ukwethusa kwami kungakwethusi, lesandla sami singabi nzima phezu kwakho.

8Isibili ukhulume endlebeni zami, ngezwa ilizwi lamazwi, uthi: 9Ngimsulwa, kangilasiphambeko, ngihlanzekile, njalo kakulabubi kimi. 10Khangela, uthola amathuba okumelana lami, ungibala njengesitha sakhe. 11Ufaka inyawo zami esigodweni, aqaphele zonke indlela zami. 12Khangela, kulokhu kawulunganga; ngizakuphendula, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulomuntu. 13Umphikiselani? Ngoba engaphenduli leyodwa yezindaba zakhe. 14Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo, kabili, engekho onanzayo. 15Ephutsheni, kumbono webusuku, lapho ubuthongo obunzima busehlela abantu, ekuwozeleni embhedeni; 16abesesembula indlebe yabantu, aphawule ukuqondiswa kwabo; 17ukuze aphambule umuntu ekwenzeni kwakhe, afihle ukuzigqaja emuntwini, 18anqande umphefumulo wakhe egodini, lempilo yakhe ekwedluleni ngenkemba. 19Njalo ujeziswa ngobuhlungu embhedeni wakhe, langokuqaqamba kwamathambo akhe okungapheliyo, 20ize impilo yakhe inengwe yisinkwa, lomphefumulo wakhe yikudla okuloyisekayo. 21Inyama yakhe iyaphela, ingabonakali, lamathambo akhe abekade engabonakali avele. 22Lomphefumulo wakhe useduze legodi, lempilo yakhe kubabulali.

23Uba kulesithunywa kanye laye, umhumutshi, oyedwa phakathi kwenkulungwane, ukutshela umuntu ukuqonda kwakhe, 24uzakuba lomusa kuye athi: Mkhulule ekwehleleni egodini, sengithole inhlawulo. 25Inyama yakhe izakuba ntsha okwedlula ubutsha; abuyele ensukwini zobutsha bakhe. 26Akhuleke kuNkulunkulu, ozakuba lesisa kuye, abone ubuso bakhe ngentokozo; ngoba uzabuyisela emuntwini ukulunga kwakhe. 27Ukhangela ebantwini athi: Ngonile, ngahlanekela okulungileyo, kodwa kakungisizanga. 28Uhlengile umphefumulo wami ekwedluleni egodini, lempilo yami izabona ukukhanya. 29Khangelani, lezizinto uNkulunkulu uyazenza ngomuntu kabili kumbe kathathu, 30ukuze abuyise umphefumulo wakhe egodini, ukuze akhanyiswe ngokukhanya kwabaphilayo.

31Zwana, Jobe, ungilalele, uthule, njalo mina ngikhulume. 32Uba kulamazwi, ungiphendule; khuluma, ngoba ngifisa ukutshengisa ukuthi ulungile. 33Uba kungenjalo, wena ngilalela; thula, njalo ngizakufundisa inhlakanipho.

Copyright information for Ndebele