Job 33

UElihu ukhuza uJobe ngokusola kwakhe uNkulunkulu

Kube kanti-ke, Jobe, ake uzwe inkulumo zami, ubeke indlebe kuwo wonke amazwi ami. Khangelani, sengivule umlomo wami, ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami. Amazwi ami angawokuqonda kwenhliziyo yami, azakhuluma ulwazi lwendebe zami ngokuhlanzeka. UMoya kaNkulunkulu wangenza, lokuphefumula kukaSomandla kwanginika impilo. Uba ulakho ngiphendula; zihlele phambi kwami, uzimise. Khangela, nginjengawe kuNkulunkulu, lami ngathatshwa ebumbeni. Khangela, ukwethusa kwami kungakwethusi, lesandla sami singabi nzima phezu kwakho.

Isibili ukhulume endlebeni zami, ngezwa ilizwi lamazwi, uthi: Ngimsulwa, kangilasiphambeko, ngihlanzekile, njalo kakulabubi kimi. 10 Khangela, uthola amathuba okumelana lami, ungibala njengesitha sakhe. 11 Ufaka inyawo zami esigodweni, aqaphele zonke indlela zami. 12 Khangela, kulokhu kawulunganga; ngizakuphendula, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulomuntu. 13 Umphikiselani? Ngoba engaphenduli leyodwa yezindaba zakhe. 14 Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo, kabili, engekho onanzayo. 15 Ephutsheni, kumbono webusuku, lapho ubuthongo obunzima busehlela abantu, ekuwozeleni embhedeni; 16 abesesembula indlebe yabantu, aphawule ukuqondiswa kwabo; 17 ukuze aphambule umuntu ekwenzeni kwakhe, afihle ukuzigqaja emuntwini, 18 anqande umphefumulo wakhe egodini, lempilo yakhe ekwedluleni ngenkemba. 19 Njalo ujeziswa ngobuhlungu embhedeni wakhe, langokuqaqamba kwamathambo akhe okungapheliyo, 20 ize impilo yakhe inengwe yisinkwa, lomphefumulo wakhe yikudla okuloyisekayo. 21 Inyama yakhe iyaphela, ingabonakali, lamathambo akhe abekade engabonakali avele. 22 Lomphefumulo wakhe useduze legodi, lempilo yakhe kubabulali.

23 Uba kulesithunywa kanye laye, umhumutshi, oyedwa phakathi kwenkulungwane, ukutshela umuntu ukuqonda kwakhe, 24 uzakuba lomusa kuye athi: Mkhulule ekwehleleni egodini, sengithole inhlawulo. 25 Inyama yakhe izakuba ntsha okwedlula ubutsha; abuyele ensukwini zobutsha bakhe. 26 Akhuleke kuNkulunkulu, ozakuba lesisa kuye, abone ubuso bakhe ngentokozo; ngoba uzabuyisela emuntwini ukulunga kwakhe. 27 Ukhangela ebantwini athi: Ngonile, ngahlanekela okulungileyo, kodwa kakungisizanga. 28 Uhlengile umphefumulo wami ekwedluleni egodini, lempilo yami izabona ukukhanya. 29 Khangelani, lezizinto uNkulunkulu uyazenza ngomuntu kabili kumbe kathathu, 30 ukuze abuyise umphefumulo wakhe egodini, ukuze akhanyiswe ngokukhanya kwabaphilayo.

31 Zwana, Jobe, ungilalele, uthule, njalo mina ngikhulume. 32 Uba kulamazwi, ungiphendule; khuluma, ngoba ngifisa ukutshengisa ukuthi ulungile. 33 Uba kungenjalo, wena ngilalela; thula, njalo ngizakufundisa inhlakanipho.

Copyright information for Ndebele